Podmínky služby
Tento překlad slouží pouze pro informativní účely a není právně závazným dokumentem. V případě potřeby si prostudujte původní podmínky v angličtině.
  • Společnost Shutterstock, Inc. a v případech, kdy je to vyžadováno v rámci kontextu, i její partneři (dále jen „Shutterstock“) působí na mezinárodním trhu stock médií. Zákazníci společnosti Shutterstock platí poplatek za licencování obsahu z webů společnosti Shutterstock (dále společně jako „weby Shutterstock“).
  • Následující podmínky služby („PS“) jsou právně závaznou nevýlučnou smlouvou mezi vámi a společností Shutterstock. Pečlivě si tyto PS přečtěte a ujistěte se, že jim zcela rozumíte. Tyto PS popisují a řídí váš právní vztah se společností Shutterstock, práva, která společnosti Shutterstock poskytujete ve všech fotografiích, snímcích, vektorech, pohyblivých obrázcích, animacích, filmech, videích, audiovizuálních dílech nebo jiných médiích společně se souvisejícími klíčovými slovy, metadaty nebo názvy odeslanými vámi společnosti Shutterstock (pod souhrnným názvem „obsah“), a jak může Shutterstock obsah používat.
  • Podmínky služby obsahují také závaznou smlouvu o rozhodčím řízení, která vyžaduje, aby předmětné spory byly řešeny v rámci rozhodčího řízení namísto před soudem nebo před porotou.

 1. Přehled
  1. Odesláním svého obsahu společnosti Shutterstock udělujete společnosti Shutterstock celosvětové, nevýhradní právo a licenci s oprávněním dále udělovat sublicence k indexaci, analýze, kategorizaci, archivaci, reprodukci, přípravě odvozených děl, veřejnému vystavování, prodeji, inzerci a nabízení jakéhokoli obsahu nahraného vámi a přijatého společností Shutterstock, a to k jakémukoli přiměřenému obchodnímu účelu, včetně mimo jiné distribuce vašeho obsahu zákazníkům společnosti Shutterstock, optimalizace výkonu a provozu platformy a služeb společnosti Shutterstock a rozvoje nových funkcí a produktů. Také společnosti Shutterstock poskytujete svolení přidávat, upravovat nebo odstraňovat informace související s vaším obsahem za účelem správy nebo licencování tohoto obsahu.
  2. Společnosti Shutterstock udělujete celosvětové a nevýlučné právo používat vaše jméno, zobrazované jméno a obsah ve spojení s marketingovými a propagačními aktivitami společnosti Shutterstock, aniž by vám byla zaplacena jakákoli náhrada. Společnost Shutterstock může na základě vlastního uvážení od čehokoli nebo všeho z výše uvedeného upustit bez jakékoli povinnosti vůči vám.
  3. Společnost Shutterstock má právo, ale nikoli povinnost licencovat veškerý obsah prostřednictvím jakýchkoli značek a platforem společnosti Shutterstock svým zákazníkům pro použití natrvalo v souladu s licenčními smlouvami uzavřenými společností Shutterstock včetně například licenčních smluv podle podmínek služby společnosti Shutterstock, Inc. (souhrnně „licence“).

 2. Vlastnictví obsahu
  • Autorská práva ke všemu obsahu zůstávají vlastníkovi autorských práv a nic v těchto PS nemůže být vykládáno jako převod autorských práv na společnost Shutterstock, a to v souladu s licencemi udělenými společnosti Shutterstock a jejím držitelům sublicencí. Odesláním obsahu do služby Shutterstock se však výslovně zříkáte autorských práv nebo právních nároků jakýchkoli umělců, které byste jinak měli na základě zákonů státu New York, zákona o autorských právech USA nebo podobných zákonů jakékoli jurisdikce, aby zákazníci mohli váš obsah používat v souladu s licencemi vydanými společností Shutterstock.

 3. Smlouvy
  1. Souhlasíte, že poskytnete platné a přesné smlouvy s modelem pro veškerý obsah, kterým do služby Shutterstock přispějete a který podle posouzení společnosti Shutterstock obsahuje identifikovatelnou tvář nebo identifikovatelnou lidskou postavu nebo jinak identifikovatelný atribut včetně například hlasu, vzhledu nebo podoby. Souhlasíte také, že společnosti Shutterstock poskytnete platné a přesné smlouvy s majitelem objektu pro veškerý obsah, který takové smlouvy vyžaduje, o čemž rozhodne společnost Shutterstock podle vlastního uvážení. Všechny smlouvy musí být společnosti Shutterstock dodány elektronicky spolu s obsahem. Obsah bez smlouvy, který znázorňuje identifikovatelnou osobu nebo vyžaduje smlouvu s majitelem objektu, může být společností Shutterstock podle jejího vlastního uvážení přijat „pouze pro redakční použití“.
  2. Souhlasíte, že sami zodpovídáte za uchování všech původních smluv a udržování kompletních a přesných záznamů o smlouvách.
  3. Odeslání zfalšovaných, nepřesných nebo jinak závadných smluv je závažným porušením těchto podmínek služby. Vámi odeslané smlouvy nesmí obsahovat žádné podmínky v rozporu s těmito podmínkami služby ani žádná omezení, která nejsou obsažena ve smlouvách společnosti Shutterstock, které se nacházejí v právním centru služby Shutterstock.
  4. Souhlasíte, že společnost Shutterstock může v případě potřeby poskytnout kopie smluv zákazníkům v reakci na potenciální nebo skutečné právní kroky, kvůli vyhovění platným zákonům, nařízením či požadavkům na vykazování nebo z jakéhokoli jiného důvodu, který společnost Shutterstock dle vlastního uvážení považuje za opodstatněný.
  5. Souhlasíte, že veškerý vámi odeslaný obsah „pouze pro redakční použití“ musí věrně znázorňovat téma a být doplněn přesnými názvy a klíčovými slovy. Rozumíte také a souhlasíte, že některý obsah „pouze pro redakční použití“ může vyžadovat dosvědčení oprávnění od třetí strany udělující přispěvateli právo takový obsah zaznamenat („pověření“). Na vyžádání musíte společnosti Shutterstock důkaz o takovém pověření poskytnout.
  6. Souhlasíte, že společnost Shutterstock může dle vlastního uvážení povolit, aby obsah označený jako „pouze pro redakční použití“ byl použit jiným než redakčním způsobem (např. Shutterstock může zákazníkovi povolit, aby obsah označený jako „pouze pro redakční použití“ použil pro komerční účely, pokud zákazník k takovému užití obdrží nezbytná práva a oprávnění).

 4. Účty
  1. Souhlasíte, že poskytnete pravdivé a úplné informace týkající se vašeho účtu přispěvatele Shutterstocku a obsahu, včetně například informací týkajících se data, místa a vybavení použitého v souvislosti s vytvořením obsahu;
  2. Zřízením účtu Shutterstock vyjadřujete svůj souhlas se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Shutterstock, které jsou zde začleněny prostřednictvím odkazu a které řídí to, jak Shutterstock shromažďuje, zpracovává, ukládá a přenáší vámi odeslaný obsah a data, včetně dat, která se týkají vás, vašeho účtu, vašeho obsahu nebo jiných informací souvisejících s výše uvedeným („osobní data“). Souhlasíte, že vaše osobní data mohou být shromažďována, zpracovávána, ukládána a přenášena do jurisdikcí jiných než vaše domovská jurisdikce.
  3. Shutterstock má právo odmítnout zřízení účtu nebo jakýkoli existující účet uzavřít z důvodu podvodu, porušení duševního vlastnictví, porušení práv třetí strany včetně práv na soukromí a ochranu osobnosti, umělého zvyšování počtu stažení, odeslání materiálu, který je obscénní, násilný nebo který by mohl být vykládán jako pomlouvačný, nedodržení pokynů společnosti Shutterstock v platném aktuálním znění, jakéhokoli porušení podmínek této nebo jakékoli jiné smlouvy, kterou se společností Shutterstock máte, nebo pro usnadnění.
  4. Shutterstock váš účet ukončí nejpozději devadesát (90) dní po obdržení písemné žádosti od vás. Pro ujasnění uvádíme, že než Shutterstock ukončení vašeho účtu učiní platným, váš obsah zůstane pro zákazníky Shutterstocku dostupný k licencování. Bez ohledu na výše uvedené platí, že pokud Shutterstock zásadním způsobem upraví tyto PS a předem vám to neoznámí, můžete svůj účet ukončit do třiceti (30) dnů od data účinnosti takových úprav.
  5. Po odebrání jakékoli položky obsahu ze služby Shutterstock může společnost Shutterstock upravit jakékoli stávající licence k takovému obsahu, a to na přiměřenou dobu poté následující, například za účelem podpory zákazníků, kteří si dříve aktivovali licenci „volný snímek“.
  6. Pokud je váš účet z jakéhokoli důvodu ukončen, musíte od společnosti Shutterstock obdržet písemné oprávnění, než si budete moci zřídit jiný účet. Bez písemného svolení společnosti Shutterstock pro každý takový účet nesmíte mít souběžně více než jeden aktivní účet přispěvatele.
  7. Bez písemného svolení společnosti Shutterstock nesmíte identický obsah odeslat do více než jednoho účtu.

 5. Obsah
  1. Shutterstock má právo z jakéhokoli důvodu odmítnout přijetí obsahu nebo obsah z webů Shutterstock odstranit. Společnost Shutterstock obsah odstraní, pokud podle jejího názoru může (dle uvážení společnosti Shutterstock) společnost Shutterstock nebo kteréhokoli z jejích funkcionářů, manažerů, ředitelů nebo zaměstnanců vystavit právním krokům nebo pokud obsah porušuje tyto PS. Bez ohledu na výše uvedené a na základě vlastního uvážení společnosti Shutterstock může obsah, který z jakéhokoli důvodu odstraníte nebo odhlásíte, být dostupný k licencování těm zákazníkům, kteří si dříve stáhli „volné“ verze odstraněného obsahu.
  2. Shutterstock uplatní přiměřenou snahu, aby obsah odstraněný nebo odhlášený z webů Shutterstock byl odstraněn ze všech webů všech partnerů společnosti Shutterstock (včetně webů pod společnou značkou) do devadesáti (90) dnů od odstranění předmětného obsahu z webů Shutterstock.
  3. Licence vydané společností Shutterstock na jakýkoli obsah, který je později z webů Shutterstock odstraněn, zůstanou natrvalo v plné platnosti.
  4. Společnost Shutterstock nebude vědomě licencovat obsah získaný na základě smlouvy s modelem pro použití ve spojení s kontexty, které jsou pornografické, pomlouvačné nebo klamavé, ani způsobem, který by mohl být považován za nactiutrhačný, obscénní nebo nelegální.
  5. Společnost Shutterstock může váš obsah inzerovat nebo nabízet na platformách sociálních médií včetně Facebooku, Instagramu, Tumblru, Twitteru a podobných webů a v souvisejících aplikacích.

 6. Pokyny pro odesílání obsahu
 7. Pokyny pro fórum
 8. Náhrady
  1. Shutterstock vám bude platit autorský poplatek za každé jedinečné stažení obsahu, za které Shutterstock obdrží platbu. Současné sazby autorských poplatků jsou stanovené v přehledu příjmů, který je tímto odkazem začleněn do těchto podmínek. Pokud zákazník stáhne stejnou položku obsahu více než jednou, dostanete zaplaceno pouze jednou. Upozorňujeme, že stažení od zákazníků se ve vašem účtu přispěvatele Shutterstocku mohou odrážet se zpožděním.
  2. Platby autorských poplatků a doprovodné výpisy se budou vystavovat měsíčně kolem 15. dne měsíce za stažení v předchozím měsíci. Platby jsou automatické a není potřeba o ně žádat.
  3. Je nastavena minimální sazba pro vyplacené částky za účetní období: třicet pět amerických dolarů (35,00 USD) (dále jen „minimální vyplacená částka“). Pokud během účetního období nedosáhnete minimální vyplácené částky nebo společnosti Shutterstock neposkytnete platný účet pro elektronické platby, vaše náhrada bude převedena do následujícího účetního období. Pokud svůj účet zrušíte dříve, než souhrnný příjem na vašem účtu autorských poplatků dosáhne příslušné minimální vyplácené částky, o tyto autorské poplatky tím přijdete. Nemáte tedy žádné právo na souhrnné příjmy po zrušení svého účtu přispěvatele nebo do doby, kdy dosáhnete příslušného limitu minimální vyplacené částky.
  4. Pokud je váš účet ukončen z důvodu porušení závažných podmínek těchto PS, bude mít Shutterstock kromě ostatních práv ze zákona nebo podle práva ekvity také právo ponechat si všechny autorské poplatky nebo jiné náhrady, které vám jsou v souladu s těmito PS jinak splatné, jako finanční odškodnění za nedodržení podmínek.
  5. Službu Shutterstock nesmíte používat jako způsob přenosu vašeho obsahu jednomu zákazníkovi nebo malému počtu zákazníků ani svůj obsah nesmíte sami stahovat. Taková aktivita představuje závažné porušení těchto PS. Pokud takovou aktivitu provedete, může Shutterstock využít všech práv, která v souladu s těmito PS má, včetně například ukončení vašeho účtu nebo ponechání si všech získaných, ale nevyplacených autorských poplatků.
  6. Shutterstock může vám vyplacené autorské poplatky zpětně získat ve spojení s refundacemi stržením příslušných autorských poplatků přičtených na váš účet. S vracením peněz z plateb kartou zákazníkům se bude nakládat stejným způsobem jako s refundovanými předplatnými.
  7. Pokud vám Shutterstock z jakéhokoli důvodu přeplatí autorské poplatky nebo jiné náhrady, bude mít právo částku takového přeplatku strhnout z vašich získaných autorských poplatků nebo požadovat okamžité vrácení takových přeplacených autorských poplatků nebo jiných náhrad.
  8. Platby autorských poplatků založené na procentech prodejní ceny budou založeny na prodejní ceně skutečně obdržené společností Shutterstock a vypočítány po všech nezbytných odpočtech za případná vrácení, zrušení, předchozí přeplatky a všechny daně, odvody, cla, náklady na převod měn nebo podobné poplatky, které jsou na platby přijímané společností Shutterstock uvalovány. Pokud jakýkoli zákon, vládní rozhodnutí nebo jakékoli jiné omezení ovlivní výši plateb, které držitelé licencí Shutterstock mohou společnosti Shutterstock zaplatit, může společnost Shutterstock z přispěvatelových autorských poplatků odečíst částku úměrnou snížení takových platech od držitelů licencí vůči společnosti Shutterstock.
  9. Pokud platby přijímáte prostřednictvím služby pro zpracování plateb online (např. Paypal, Payoneer nebo Skrill), nesmíte svůj účet služby pro zpracování plateb online sdílet s jiným přispěvatelem společnosti Shutterstock. Povinnost společnosti Shutterstock zaslat vám platbu v souladu s těmito podmínkami služby bude splněna odesláním platby do služby pro zpracování plateb online, kterou si určíte.
  10. Pro ujasnění uvádíme, že v případech, kdy a kde je to vhodné, může společnost Shutterstock převést svá práva a závazky ve vztahu k autorským poplatkům přispěvateli vyplývající z této smlouvy na související mezinárodní právnické osoby a stvrzuje, že práva přispěvatele na takové autorské poplatky nebudou takovým převedením nijak ovlivněna.

 9. Program doporučení
  1. Pokud službě Shutterstock doporučíte jiné přispěvatele obsahu a přispěvatel vás identifikuje jako doporučující stranu v souladu s programem doporučení služby Shutterstock, bude vám vyplacen poplatek, jak je stanoveno v Přehledu příjmů. Všechny poplatky za doporučení připsané na váš účet z předplatného, které bude později refundováno nebo zpětně naúčtováno společnosti Shutterstock, budou považovány za přeplatek poplatků na váš účet. Shutterstock si vyhrazuje právo zadržet platby, které máte obdržet v rámci programu doporučení služby Shutterstock, až na 90 dní od data, kdy si vámi doporučený přispěvatel zřídil účet Shutterstock.
  2. Pokud společnosti Shutterstock doporučíte nového zákazníka a ten provede první samoobslužný nákup předplatného snímků a videa nebo balíčku pro jednoho uživatele, připíše vám Shutterstock částku na účet autorských poplatků, jak je uvedeno v Přehledu příjmů. Za prodloužení předplatného nebo následné nákupy provedené zákazníkem, kterého jste doporučili, poplatky neobdržíte. Všechny poplatky za doporučení připsané na váš účet z předplatného, které bude později refundováno nebo zpětně naúčtováno společnosti Shutterstock, budou považovány za přeplatek poplatků na váš účet. Společnost Shutterstock si vyhrazuje právo zadržet platby, které máte obdržet v rámci programu doporučení služby Shutterstock, až na 90 dní od data zákazníkova prvního nákupu v souladu s podmínkami.

 10. Daně
  1. Pokud jste „americkým subjektem“ („US person“), jak je tento termín definován americkým daňovým úřadem Internal Revenue Service („IRS“), musí být společnosti Shutterstock zaslán aktuální, podepsaný a vyplněný formulář IRS W-9, aby vám společnost Shutterstock mohla vyplácet peníze. Formulář W-9 slouží jako potvrzení pod hrozbou obvinění z křivé přísahy, že vaše daňové identifikační číslo je správné a že nepodléháte srážkovým daním.
  2. Pokud jste „zahraničním subjektem“ („foreign person“), jak je tento termín definován americkým daňovým úřadem IRS, musí být společnosti Shutterstock zaslán aktuální, podepsaný, vyplněný a správný formulář W-8, aby vám společnost Shutterstock mohla vyplácet peníze. Zahraniční subjekty mohou podléhat americké dani z příjmu, který obdrží z amerických zdrojů, a společnost Shutterstock může být nucena provést srážku příslušných daní. Vy však můžete mít nárok požadovat sníženou sazbu nebo vyloučení ze srážky jako obyvatel cizí země, s níž mají USA dohodu o dani z příjmu.
  3. Pokud se váš stav, tak jak je definován v písm. „a“ nebo „b“ výše, nebo popřípadě pokud jakékoli informace, které jste uvedli ve formuláři W-8 nebo W-9, změní, máte povinnost neprodleně informovat společnost Shutterstock. Dokud neobdržíme platné oznámení, budeme se při určování vašeho daňového statusu nebo aplikovatelnosti americké srážkové daně řídit informacemi v našich záznamech.
  4. Další informace najdete v daňovém centru.

 11. Ochranné známky Shutterstock
  1. Pro účely těchto PS znamená výraz „ochranná známka“ všechny zvykové nebo registrované obchodní známky, loga, značky služby, obchodní názvy, názvy internetových domén nebo jiná označení původu používaná společností Shutterstock teď nebo v budoucnosti.
  2. Nic zde obsažené vám neuděluje právo ani nelze vykládat jako udělení jakýchkoli práv na použití kterékoli ochranné známky Shutterstock.
  3. Souhlasíte, že nepoužijete ochranné známky společnosti Shutterstock žádným způsobem, který by mohl poskvrnit, poškodit dobrou pověst nebo působit nepříznivě na takové ochranné známky nebo Shutterstock. Rovněž nebudete zpochybňovat či jinak napadat (např. v žádném právním řízení nebo jinak) ani pomáhat nebo podporovat jinou osobu nebo organizaci ve zpochybňování či napadání platnosti jakékoli z ochranných známek společnosti Shutterstock nebo práv k ochranné známce uplatněných společností Shutterstock.
  4. Souhlasíte, že nebudete používat žádnou ochrannou známku Shutterstock ani jakoukoli její variantu včetně překlepů, jako název domény nebo jako součást názvu domény bez ohledu na doménu nejvyšší úrovně, jako součást názvu blogu nebo uživatelského jména či kanálu sociálního média nebo jako metatag, klíčové slovo nebo jiný typ programového kódu nebo dat.
  5. Nikdy nesmíte bez předchozího písemného souhlasu společnosti Shutterstock přijmout nebo používat žádné slovo nebo značku, která se podobá ochranné známce společnosti Shutterstock nebo by za ni mohla být zaměněna.
  6. Vzhled a vyznění webů Shutterstock, včetně všech hlaviček, běžné grafiky, ikon tlačítek a skriptů jsou obchodním vzhledem anebo ochrannou známkou nebo značkou služby společnosti Shutterstock a bez předchozího písemného souhlasu společnosti Shutterstock nesmí být kopírovány, napodobovány ani používány, ať v celku, nebo z části.
  7. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Shutterstock nesmíte vkládat do rámců nebo odkazovat na weby Shutterstock ani žádnou položku z obsahu mimo svých vlastních.
  8. Všechna práva na ochranné známky Shutterstock, která vám zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena pro společnost Shutterstock.

 12. Uplatnění nároku v případě porušení autorských práv
  1. Tímto společnosti Shutterstock udělujete právo a pravomoc provádět takové kroky, které bude považovat za komerčně opodstatněné pro ochranu práv společnosti Shutterstock na obsah.
  2. V případě, kdy podle vás došlo ke zneužití licence Shutterstock k vašemu obsahu, nesmíte provést žádné kroky proti licenci Shutterstock, aniž byste společnost Shutterstock informovali a obdrželi od ní předchozí písemný souhlas k takovému kroku.
  3. Pokud chcete zaslat oznámení o údajném porušení práv u obsahu na webu Shutterstock, pošlete nám oznámení o zastavení šíření podle DMCA v souladu s našimi zásadami pro DMCA.
  4. I když společnost Shutterstock provádí komerčně opodstatněné kroky, aby zaručila, že práva jejích přispěvatelů nejsou zákazníky nebo jinými stranami porušována, nemá povinnost podniknout právní kroky proti údajnému porušovateli jakýchkoli vašich práv na jakýkoli obsah.
  5. V případě, že Shutterstock obdrží stížnost na váš obsah, může pozastavit přístup k takovému obsahu a ukončit váš účet v souladu s našimi zásadami pro DMCA.
  6. Pokud společnosti Shutterstock vědomě nebo opakovaně odešlete nepravdivá uplatnění nároku v případě porušení autorských práv a oznámení o zastavení šíření, vyhrazuje si společnost Shutterstock právo deaktivovat nebo smazat váš účet, aniž by vám to oznámila.

 13. Prohlášení a záruky
   • Prohlašujete a zaručujete, že:
  1. máte úplné právo, pravomoc a oprávnění uzavřít tuto smlouvu a plně vykonávat všechny své povinnosti z ní vyplývající;
  2. nepodléháte žádné nezpůsobilosti k právním úkonům ani smluvním omezením, která vám brání v uzavření této smlouvy,
  3. je vám alespoň 18 let;
  4. obsah a všechny jeho části vlastníte a řídíte vy, jde o nezatížená a původní díla a mohou být chráněna autorskými právy ve všech zemích, kde je ochrana autorských práv nebo podobná ochrana k dispozici;
  5. pokud obsah zahrnuje zvukové záznamy, hudbu nebo texty, vlastníte nebo jste získali všechna práva na tyto zvukové záznamy, hudbu nebo texty od majitele autorských práv na tyto zvukové záznamy, hudbu nebo texty.
  6. pokud se celý obsah nebo jeho část skládá z prvků pro návrhy, písem, klipartů, spritů, vektorů, nástrojů štětec a podobných prvků, které jsou součástí designerských programů (např. Photoshop, Daz, Illustrator), licenční smlouva s koncovým uživatelem, podmínky služby nebo ekvivalentní licence, které jste držitelem, vám povoluje zahrnovat takové prvky do vámi vytvořeného obsahu a licencovat tento obsah společnosti Shutterstock za účely vyplývajícími z této smlouvy.
  7. obsah není obscénní ani pomlouvačný, neporušuje žádné platné zákony ani předpisy a neporušuje autorská práva ani žádná jiná práva jakékoli třetí strany včetně například práv k ochranné známce a práv na soukromí a ochranu osobnosti.
  8. vlastníte platná pověření pro každou položku obsahu „pouze pro redakční použití“, pro kterou mohou být pověření vyžadována.
  9. neprobíhá ani nehrozí žádná žaloba ani nárok ani jiné soudní nebo správní řízení, které by mohlo přímo nebo nepřímo ovlivnit obsah nebo které by mohlo jakýmkoli způsobem poškodit práva, která v souladu s těmito PS udělujete; a
  10. nebudete zasílat nevyžádané e-maily ani se zapojovat do takzvaného „spamování“ za účelem propagování vašeho vztahu se společností Shutterstock nebo prodeje vašeho obsahu, ani nebudete nepravdivě inzerovat či klamně propagovat svůj vztah se společností Shutterstock způsobem, který klamně charakterizuje nebo implikuje sponzorství, podporu, zaměstnání nebo jakékoli jiné spojení, které přesahuje skutečný rozsah vašeho vztahu se společností Shutterstock, a ani nebudete používat ochranné známky Shutterstock prostřednictvím inzerování nebo marketingu ve vyhledávačích.

   Potvrzujete, že takové inzerování nebo marketing mohou porušovat práva na duševní vlastnictví společnosti Shutterstock nebo třetích stran. Kromě ostatních práv a nápravných opatření v rámci těchto PS nebude mít společnost Shutterstock žádnou povinnost platit vám jakékoli poplatky za doporučení či jiné náhrady, pokud porušíte podmínky tohoto pododstavce.

  • Společnost Shutterstock prohlašuje a zaručuje, že:
  1. má pravomoc a oprávnění uzavřít tuto smlouvu a plně vykonávat všechny své povinnosti z ní vyplývající; a
  2. při vzniku nebo zjištění jakéhokoli nároku, který je v rozporu s jakýmikoli vašimi zárukami nebo prohlášeními, vám může Shutterstock zaslat písemné oznámení o takovém nároku na e-mailovou adresu, kterou jste společnosti Shutterstock poskytli, s uvedením podrobností o nároku, které jsou v tu dobu společnosti Shutterstock známy.

   1. Až do rozhodnutí o takovém nároku může Shutterstock z poplatků nebo jiných náhrad, které vám mají být vyplaceny v souladu s těmito PS, strhnout takové částky, které opodstatněně souvisí s možnou hodnotou nároku, jak ho určí společnost Shutterstock.

   2. Při obraně takových nároků budete se společností Shutterstock plně spolupracovat. Na obraně jakéhokoli nároku se můžete podílet prostřednictvím právního zástupce dle vlastního výběru na vlastní náklady.

 14. Důvěrnost
  • Odesláním jakéhokoli obsahu do služby Shutterstock berete na vědomí, že obdržíte určité důvěrné a chráněné informace, včetně například sazeb autorských poplatků, plateb autorských poplatků a dat o příjmech (souhrnně „důvěrné informace“). Souhlasíte, že budete důvěrné informace udržovat jako důvěrné a neprozradíte důvěrné informace žádné třetí straně kromě zástupců, agentů, právních zástupců, účetních, auditorů a poradců, kteří je v dobrém úmyslu potřebují znát a předem odsouhlasí, že je budou udržovat jako důvěrné.

 15. Odškodnění
  1. Souhlasíte, že společnost Shutterstock, její dceřinné společnosti, partnery, ředitele, funkcionáře a zaměstnance odškodníte za veškeré nároky, ztráty, škody, náklady a výdaje (včetně opodstatněných výdajů na palmární poplatky) vyplývající z jakéhokoli porušení nebo údajného porušení jakýchkoli vašich prohlášení a záruk nebo jakýchkoli vašich povinností na základě těchto PS. Budete odpovědní pouze za jakékoli vedlejší, nepřímo způsobené nebo zvláštní škody v případě nároků třetích stran.
  2. Společnost Shutterstock vás odškodní za veškeré nároky, ztráty, škody, náklady a výdaje (včetně opodstatněných výdajů na palmární poplatky) vyplývající z jakéhokoli porušení nebo údajného porušení jakýchkoli prohlášení a záruk společnosti Shutterstock nebo jakýchkoli povinností společnosti Shutterstock na základě těchto PS. Společnost Shutterstock bude v případě nároků třetích stran odpovědná pouze za jakékoli vedlejší, nepřímo způsobené nebo zvláštní škody.
  3. Pokud je odškodňující stranou Shutterstock, bude takové nároky bránit, soudní spory řídit a nároky urovnávat dle vlastního uvážení. Pokud pro vás z urovnání vzejde finanční závazek, bude vyžadovat váš písemný souhlas, který nebudete bezdůvodně odmítat ani zdržovat. Pokud jste odškodňující stranou vy, bude mít Shutterstock právo, ale nikoli povinnost převzít řízení soudního sporu.

  4. Pokud je odškodnění požadováno kvůli nároku třetí strany, musí odškodňovaná strana:

   1. ihned o nároku informovat odškodňující stranu. I když odškodňovaná strana odškodňující stranu neinformuje, musí odškodňující strana své povinnosti týkající se odškodnění na základě těchto PS splnit, pokud neinformování nezpůsobí odškodňující straně vážnou újmu; a
   2. poskytnout odškodňující straně příležitost bránit nárok prostřednictvím právního zástupce adekvátně přijatelného pro odškodňovanou stranu. Právní zástupce, který je přijatelný pro pojistitele chyb a opomenutí odškodňující strany, bude považován za přijatelného pro odškodňovanou stranu. Odškodňovaná strana souhlasí, že bude na své náklady spolupracovat s odškodňující stranou na obraně jakéhokoli nároku. Pokud se odškodňující strana z jakéhokoli důvodu nerozhodne nárok bránit nebo jej nebrání, může tak učinit odškodňovaná strana na náklady odškodňující strany.

 16. Rozhodčí řízení
  1. Tato „smlouva o rozhodčím řízení“, která se řídí federálním zákonem o rozhodčím řízení (9 U.S.C. § 1 a násl.) musí být vykládána v maximálním rozsahu povoleném zákonem a s výjimkou případů, kdy je stanoveno jinak, upravuje všechny nároky a neshody (minulé, současné i budoucí), které by jinak řešil příslušný soud nebo jiný orgán než rozhodce. Vztahuje se také na veškeré nároky, které má společnost Shutterstock vůči vám, nebo na jakékoli nároky, které máte vy vůči společnosti Shutterstock a/nebo jejím zástupcům a zaměstnancům – a všechny tyto osoby mohou tuto smlouvu o rozhodčím řízení vymáhat. Všechny spory, které jsou předmětem této smlouvy o rozhodčím řízení budou vyřešeny v závěrečném a závazném rozhodčím řízení a ne před soudem nebo porotou.
  2. Jakýkoli spor nebo nárok vzniklý v souvislosti nebo týkající se těchto podmínek služby či jejich porušení a/nebo webem společnosti Shutterstock budou urovnány v závazném individuálním (nikoli hromadném) rozhodčím řízení, které se řídí aktuálními pravidly o rozhodčích řízení v komerční sféře Americké rozhodčí asociace (dále jen „Pravidla AAA“) (Pravidla AAA jsou k dispozici na internetu na adrese www.adr.org/commercial nebo po vyhledání termínu „pravidla rozhodčího řízení v komerční sféře AAA“ ve službách jako je například Google.); pokud však dojde k rozporu mezi pravidly AAA a touto smlouvou o rozhodčím řízení, má přednost tato smlouva o rozhodčím řízení.
  3. Jak je uvedeno níže, vztah mezi stranami je vztahem nezávislých dodavatelů. Mezi stranami tímto nevzniká vztah partnerství, společného podniku, zaměstnání, franšízy ani prostřednictví. V rozsahu, v jakém však řešíte případný domnělý zaměstnanecký vztah mezi vámi a společností Shutterstock, bude jakýkoli takový nárok nebo spor vyplývající z tohoto nároku nebo s ním související, včetně mimo jiné nároků nebo sporů vyplývajících nebo souvisejících s vaší přihláškou a výběrem na domnělou zaměstnaneckou pozici, domnělé zaměstnání nebo ukončení domnělého zaměstnání rovněž předmětem rozhodčího řízení a řídí se touto smlouvou o rozhodčím řízení, a to včetně mimo jiné nároků na mzdu, přesčasy a jiné odměny či splatné náhrady a stížností na diskriminaci, obtěžování nebo odvetu ze zákona nebo podle zvykového práva. Jakékoli spory týkající se zaměstnaneckého vztahu budou urovnány Americkou rozhodčí asociací a s výjimkou případů uvedených v této smlouvě o rozhodčím řízení se budou řídit aktuálními pravidly rozhodčích řízení pro spory vyplývající z pracovního poměru AAA (dále jen „Pravidla sporů z pracovního poměru AAA“) (Pravidla sporů z pracovního poměru AAA jsou k dispozici na internetu na adrese www.adr.org/employment nebo po vyhledání termínu „pravidla rozhodčího řízení“ ve službě, jako je například Google.); pokud však dojde k rozporu mezi pravidly AAA a touto smlouvou o rozhodčím řízení, má přednost tato smlouva.
  4. Výhradní pravomoc k řešení sporů týkající se platnosti, použitelnosti, vymahatelnosti, neslučitelnosti nebo vzdání se této smlouvy o rozhodčím řízení, mimo jiné včetně případné stížnosti na úplnou nebo částečnou neplatnost či zrušitelnost této smlouvy má rozhodce, a nikoli federální, státní nebo místní soud či úřad. Předchozí ujednání se však nepoužije na vzdání se práva na hromadnou žalobu a případný spor týkající se platnosti, použitelnosti, vymahatelnosti, neslučitelnosti nebo vzdání se práva na hromadnou žalobu může rozhodnout výhradně příslušný soud, nikoli rozhodce.
  5. Rozsudek o nálezu vynesený rozhodcem může být zapsán u jakéhokoli soudu, který je k tomu příslušný nebo má jurisdikci nad příslušnou stranou nebo jejím majetkem. Pokud to není zakázáno platnými právními předpisy, bude místem rozhodčího řízení stát a okres New York s výjimkou nároků, které vyplývají nebo vycházejí z případného domnělého zaměstnaneckého vztahu nebo se ho týkají. Takové spory budou řešeny v místě (nebo jeho blízkosti) a státě, kde sídlíte. V rámci řízení bude zvolen jeden rozhodce, a to v souladu s příslušnými pravidly AAA. Pokud to není zakázáno platnými právními předpisy nebo příslušnými pravidly AAA, nese každá ze stran své vlastní náklady na rozhodčí řízení a jakékoli spory ohledně rozdělení poplatků a nákladů rozhoduje rozhodce. Tato smlouva o rozhodčím řízení se nevztahuje na žádné spory, které jsou v příslušných federálních zákonech uvedeny jako nezpůsobilé k rozhodčímu řízení nebo které jsou předmětem předsmluvních dohod o rozhodčím řízení. Obě strany souhlasí, že následující nároky jsou výjimkami ze smlouvy o rozhodčím řízení a budou projednány v soudním řízení před soudem příslušné jurisdikce: (i) jakýkoli nárok související se skutečným nebo hrozícím nedodržením, zneužitím nebo porušením autorských práv, ochranných známek, obchodních tajemství, patentů nebo jiných práv na duševní vlastnictví jedné ze stran a (ii) jakýkoli nárok vyžadující mimořádné nápravné soudní nařízení na základě naléhavých okolností (např. bezprostředního nebezpečí nebo spáchání trestného činu, průniku hackera, kybernetického útoku). Toto ustanovení o rozhodčím řízení zůstane v platnosti i po ukončení platnosti těchto podmínek služby.
  6. Vy a společnost Shutterstock souhlasíte s tím, že jakékoli nároky vyřešíte prostřednictvím závazného individuálního rozhodčího řízení, a nikoli prostřednictvím soudního řízení.
  7. VZDÁNÍ SE PRÁVA NA HROMADNOU ŽALOBU. VY A SPOLEČNOST SHUTTERSTOCK SOUHLASÍTE, ŽE JEDEN VŮČI DRUHÉMU MŮŽETE VZNÁŠET NÁROKY POUZE Z VLASTNÍ INDIVIDUÁLNÍ POZICE A NIKOLI JAKO ČLEN ŽALUJÍCÍ STRANY NEBO SKUPINY V JAKÉKOLI DOMNĚLÉ HROMADNÉ ŽALOBĚ NEBO ŽALOBĚ V ZASTOUPENÍ. Pokud nebudete vy a společnost Shutterstock souhlasit, nesmí žádný rozhodce ani soudce slučovat nároky více než jedné osoby ani jinak vést jakoukoli formu řízení v zastoupení nebo hromadného řízení. Rozhodce může přiznat nápravné soudní nařízení pouze ve prospěch individuální strany domáhající se opravného prostředku a pouze v rozsahu nezbytném k poskytnutí opravného prostředku zaručeného individuálním nárokem této strany. Vy a společnost Shutterstock potvrzujete a souhlasíte, že se vy i my zříkáme práva na řízení před porotou, co se týká všech sporů v rámci těchto podmínek služby podléhající rozhodčímu řízení.

 17. Doručení elektronických sdělení
  1. Souhlasíte a dáváte svolení, že budete dostávat všechna sdělení, smlouvy, dokumenty a oznámení (souhrnně „sdělení“) poskytované společností Shutterstock ve spojení s vaším obsahem a vaším účtem. Sdělení zahrnují smlouvy a zásady, s nimiž souhlasíte, jejich aktualizace, výpisy z účtu, daňové výpisy a jakékoli další informace související s vaším obsahem a vaším účtem. Společnost Shutterstock vám sdělení bude poskytovat jejich zveřejněním na webu Shutterstock nebo zasláním e-mailem na primární e-mailovou adresu evidovanou ve vašem účtu přispěvatele Shutterstock.
  2. Pro přístup k elektronickým sdělením a jejich uchování budete potřebovat počítač nebo mobilní zařízení s připojením k internetu, aktuální verzi (jak je definováno níže) webového prohlížeče, aktuální verzi programu, který přesně čte a zobrazuje soubory PDF, platnou e-mailovou adresu (vaši e-mailovou adresu evidovanou u společnosti Shutterstock ve vašem účtu přispěvatele) a dostatečné úložné místo k ukládání minulých sdělení nebo nainstalovanou tiskárnu k jejich tisku. V případě jakýchkoli zásadních změn hardwaru nebo softwaru potřebného pro příjem elektronických sdělení vás budeme informovat. „Aktuální verze“ znamená verze softwaru, který je aktuálně podporován jeho vydavatelem. Vyhrazujeme si právo ukončit podporu aktuální verze softwaru, pokud podle našeho vlastního názoru trpí chybou zabezpečení či jinou chybou, kvůli níž je nevhodný k používání s produkty a službami Shutterstock.
  3. Udělením souhlasu potvrzujete, že máte přístup k nezbytnému vybavení a jste schopni přijmout, otevřít a vytisknout nebo stáhnout kopii jakéhokoli sdělení pro vaše záznamy. Kopii těchto sdělení si můžete pro své záznamy vytisknout nebo uložit, protože později nemusí být online dostupná.
  4. Svůj souhlas s přijímáním elektronických sdělení můžete zrušit tak, že nám napíšete na adresu „Shutterstock, Inc. Attn: Electronic Communications Delivery Policy, 350 Fifth Ave, 21st Floor, New York, NY 10118“ nebo kontaktujete podporu Shutterstock. Zrušení souhlasu nabude platnosti poté, co budeme mít odpovídající příležitost zareagovat. Po odsouhlasení přijímání sdělení elektronicky můžete zrušit souhlas s elektronickým přijímáním daňových formulářů tak, že nás kontaktujete podle popisu výše. Všechna ostatní sdělení budete elektronicky dále dostávat, ale daňové formuláře 1099 nebo 1042-S vám budeme posílat poštou.
  5. Pokud po odsouhlasení přijímání sdělení elektronicky budete chtít papírovou kopii sdělení, které jsme vám dříve zaslali, můžete požádat o kopii do 180 dnů od data, kdy jsme vám sdělení poskytli, když nás kontaktujete podle popisu výše. Papírovou kopii vám zašleme americkou poštou. Abychom vám mohli poslat papírové kopie, musíte mít v účtu přispěvatele zaevidovanou aktuální poštovní adresu. Pokud požádáte o papírové kopie, rozumíte a souhlasíte,že společnost Shutterstock vám může za každé sdělení naúčtovat poplatek za požadované záznamy. Poplatek za požadované záznamy nebude účtován, pokud požádáte o daňové formuláře 1099 nebo 1042-S v papírové podobě.
  6. Vaší odpovědností je udržovat primární e-mailovou adresu aktuální, aby s vámi společnost Shutterstock mohla elektronicky komunikovat. Rozumíte a souhlasíte, že pokud vám společnost Shutterstock zašle elektronické sdělení, ale vy je neobdržíte, protože vaše evidovaná primární e-mailová adresa je nesprávná, zastaralá, blokovaná vaším poskytovatelem služby nebo jste jinak neschopni přijímat elektronická sdělení, bude společnost Shutterstock považovat sdělení za poskytnuté. Svou primární e-mailovou adresu nebo poštovní adresu můžete aktualizovat tak, že aktualizujete evidované informace v „Nastavení účtu přispěvatele“.

 18. Různé
  1. Vztah mezi stranami je vztahem nezávislých dodavatelů. Mezi stranami tímto nevzniká vztah partnerství, společného podniku, zaměstnání, franšízy ani prostřednictví.
  2. Tyto PS obsahují úplnou dohodu stran ohledně předmětu zde pokrytého a nahrazují všechny předchozí smlouvy, které se tohoto předmětu týkají.
  3. Platnost, interpretace a vynucení těchto podmínek služby, záležitosti vyplývající z těchto podmínek služby nebo jejich vytvoření, plnění nebo porušení nebo s nimi související a další související záležitosti se budou řídit interními zákony státu New York (bez ohledu na princip volby práva). S výhradou smlouvy o rozhodčím řízení výše budou všechny právní kroky nebo soudní řízení týkající se platnosti, interpretace a vynucení těchto podmínek služby, záležitostí vyplývajících z těchto podmínek služby nebo jejich vytvoření, plnění nebo porušení a s nimi souvisejících nebo jiných souvisejících záležitostí prováděny výlučně u soudů státu New York v okrese New York nebo u soudů Spojených států amerických pro jižní správní oblast New Yorku a všechny strany souhlasí s výhradní jurisdikcí těchto soudů a zříkají se námitek proti náležitosti nebo vhodnosti takových míst konání.
  4. Jestliže některé ustanovení těchto podmínek služby bude neplatné nebo nevynutitelné soudem nebo regulačním orgánem v příslušné jurisdikci, nebo popřípadě rozhodčím řízením, bude tento závěr omezen výhradně na tuto neplatnou či nevynutitelnou část, aniž by došlo k ovlivnění zbývajících částí tohoto konkrétního ustanovení či jakékoli jiné součásti těchto podmínek služby tak, aby tyto podmínky služby jinak zůstaly plně účinné a vynutitelné. Tyto podmínky služby budou závazné a vstoupí v platnost pro každou stranu a její příslušné právní zástupce, nástupce a povolené nabyvatele.
  5. Společnost Shutterstock nebude zodpovědná za žádné škody včetně skutečných, nepřímých, zvláštních nebo následných škod vyplývajících z odeslání nebo použití vašeho obsahu, ať již společností Shutterstock nebo kterýmkoli jejím držitelem sublicence, nebo ukončení vašeho účtu přispěvatele. Výslovně souhlasíte s veškerými potenciálními použitími zde uvažovaného obsahu a nemáte právo požadovat žádnou konkrétní odměnu vyplývající z jakéhokoli individuálního nebo společného použití.
  6. Pamatujte, prosím, že si společnost Shutterstock vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli dle svého výhradního uvážení upravit s tím, že žádné takové změny se nebudou vztahovat na případné probíhající rozhodčí řízení nebo na právní nároky vznesené ještě před provedením těchto změn. O každé takové změně vás bude společnost Shutterstock informovat oznámením na této stránce, na vaší přihlašovací stránce a/nebo jiným způsobem tak, abyste měli možnost se s těmito změnami seznámit dříve, než nabudou účinnosti. Změny těchto podmínek služby nepůsobí retroaktivně. Pokud budete svůj obsah prostřednictvím služby Shutterstock dále nabízet, vyjadřujete tím souhlas, že pro vás všechny takové změny budou závazné. Pokud s kteroukoli změnou nesouhlasíte, v souladu s podmínkami této smlouvy ze služby Shutterstock odstraňte všechen obsah nebo tu jeho část, na kterou nechcete, aby se změny vztahovaly.
  7. V případě, že porušíte kteroukoliv z podmínek této nebo jiné smlouvy se společností Shutterstock, má společnost Shutterstock právo ukončit váš účet bez dalšího upozornění a dále může společnost Shutterstock uplatnit jiná práva vyplývající ze zákona a/nebo obyčejového práva.
  8. Výslovně se rozumí a souhlasí, že tyto PS se uzavírají výhradně za účelem vzájemného prospěchu zde uvedených stran a že žádné výhody, práva, povinnosti nebo závazky z těchto PS neplynou třetím stranám.