Servicevilkår
Denne oversættelse offentliggøres udelukkende i oplysningsøjemed, og er ikke et juridisk bindende dokument. Der henvises til de oprindelige betingelser på engelsk.
  • Shutterstock, Inc., og hvor konteksten kræver det, dets tilknyttede selskaber ("Shutterstock") driver en global markedsplads for aktiemedier. Shutterstocks kunder betaler et gebyr for at få licens til indhold fra Shutterstocks websteder (samlet: "Shutterstocks websteder").
  • Følgende servicevilkår (aftalen) er en juridisk bindende, ikke-eksklusiv aftale mellem dig og Shutterstock. Du bedes læse aftalen grundigt igennem og sikre, at du til fulde forstår denne. Aftalen beskriver og kontrollerer dit lovmæssige forhold med Shutterstock, de rettigheder du overdrager til Shutterstock angående fotografier, billeder, vektorer, billeder i bevægelse, animationer, film, videoer, audiovisuelle værker eller andre medier sammen med associerede nøgleord, metadata og/eller titler, som du indsender til Shutterstock (samlet benævnt: indhold), og hvordan Shutterstock kan bruge indholdet.
  • Servicevilkårene inkluderer også en bindende voldgiftsaftale, der kræver voldgift af dækkede tvister i stedet for søgsmål ved domstol eller nævningesag.

 1. Oversigt
  1. Ved at indsende ethvert indhold til Shutterstock giver du Shutterstock en verdensomspændende, underlicenserbar, ikke-eksklusiv ret og licens til at indeksere, analysere, kategorisere, arkivkopiere, udarbejde afledte værker, der omfatter offentlig visning, salg, reklame og markedsføring af alt indhold, der uploades af dig og accepteres af Shutterstock til ethvert rimeligt forretningsformål, herunder men ikke begrænset til distribution af dit indhold til Shutterstock-kunder for at optimere ydelsen og driften af Shutterstocks platform og tjenester og til at udvikle nye funktioner og produkter. Du giver også tilladelse til, at Shutterstock tilføjer, ændrer eller fjerner oplysninger, der er relateret til dit indhold for at kunne administrere og licensere sådant indhold.
  2. Du giver Shutterstock en global, ikke-eksklusiv rettighed til at bruge dit navn, visningsnavn og indhold i forbindelse med Shutterstocks markedsførings- og promoveringstiltag, uden betaling til dig. Shutterstock kan, efter eget skøn, afstå fra et eller alt overstående uden noget ansvar overfor dig.
  3. Shutterstock har ret til, men er ikke tvunget til, at udstede licens på alt indhold via enhver af Shutterstocks brands og platforme til dennes kunder til brug i al evighed i henhold til licensaftaler, som Shutterstock indgår i, inklusive men ikke begrænset til Shutterstock, Inc. Licensaftalers servicevilkår (samlet: licenser).

 2. Ejerskab af indhold
  • Ophavsrettigheder for alt indhold forbliver hos ejeren af ophavsrettighederne, og intet i servicevilkårene kan tolkes som overførsel af ophavsrettigheder til Shutterstock i henhold til de licenser, der er udstedt til Shutterstock og Shutterstocks underlicenstagere. Når du indsender indhold til Shutterstock, giver du imidlertid udtrykkeligt afkald på enhver kunstners kunstrettigheder og alle underholdningskrav, som du ellers kunne opretholde i henhold til loven i staten New York, USA, ophavsretslovgivning (State of New York, United States Copyright Act) eller lignende lov i enhver jurisdiktion, så kunder kan bruge dit indhold i henhold til de licenser, som Shutterstock har udstedt.

 3. Frigivelser
  1. Du indvilliger i at levere gyldige og korrekte modelfrigivelser for alt indhold, som du indsender til Shutterstock, og som, efter Shutterstocks skøn, indeholder identificerbare ansigter, menneskelige figurer eller andre identificerbar træk, uden begrænsning, stemme, udseende eller lighed. Du indvilliger også i at levere gyldig og korrekt ejendomsrettighedsfrigivelser til Shutterstock for alt indhold, der kræver sådanne frigivelser. Shutterstock skal evaluere sådanne behov alene efter eget skøn. Alle frigivelser skal leveres elektronisk til Shutterstock sammen med indholdet. Indhold, der ikke har en frigivelse, og som viser en identificerbar person og/eller kræver ejendomsrettighedsfrigivelse, kan accepteres Kun til redaktionelt brug af Shutterstock, alene efter dennes eget skøn.
  2. Du indvilliger i, at du alene er ansvarlig for at opbevare alle originale frigivelser og at opretholde fuldstændige og korrekte frigivelsesoptegnelser.
  3. Indsendelse af forfalskede, ukorrekte eller på anden måde ufuldstændige frigivelser er et signifikant brud på servicevilkårene. Frigivelser, som du indsender, må ikke indeholde betingelser, der ikke er i overensstemmelse med servicevilkårene eller indeholder forbehold, som ikke er indeholdt i Shutterstocks frigivelser, som findes i Shutterstocks juridiske center.
  4. Du indvilliger i, at Shutterstock kan levere kopier af frigivelser til kunder, som nødvendigt, for at kunne besvare ethvert potentielt eller faktisk søgsmål, for at overholde gældende love, regler og/eller fagforeningers rapporteringskrav, eller af nogen anden grund, som Shutterstock bedømmer at være rimelig, alene efter dennes eget skøn.
  5. Du indvilliger i, at alt indhold, som du indsender Kun til redaktionelt brug, skal vise emnet på troværdig måde og ledsaget af korrekte titler og nøgleord. Du accepterer og indvilliger desuden i, at bestemt indhold, der kun er til redaktionelt brug, kan kræve myndighedscertifikat fra en tredjepart, der giver bidragsyderen rettigheder til at indsende sådan indhold (legitimationsoplysninger). Du vil forsyne Shutterstock med bevis om sådanne legitimationsoplysninger, når du bliver bedt herom.
  6. Du indvilliger i, at Shutterstock kan tillade, at indhold, der er mærket Kun til redaktionelt brug, bruges på ikke-redaktionelle måder alene efter Shutterstocks skøn (dvs. Shutterstock kan tillade, at en kunde bruger indhold mærket Kun til redaktionelt brug til kommercielle formål, hvor denne har indhentet nødvendige rettigheder og frigivelser til sådanne brug).

 4. Konti
  1. Du indvilliger i at give sandfærdige og fuldstændige oplysninger relateret til din Shutterstock-bidragsyderkonto og indhold, inklusive men ikke begrænset til oplysninger relateret til dato, sted og udstyr brugt i forbindelse med udfærdigelsen af indholdet.
  2. Når du åbner en Shutterstock-konto, accepterer du udtrykkeligt Shutterstocks fortrolighedspolitik, som er inkorporeret heri ved henvisning og som styrer Shutterstocks indsamling, oplagring og overførsel af indholdet og oplysninger, som du indsender, inklusive oplysninger om dig, din konto, dit indhold eller andre oplysninger relateret til det ovenstående (personlige oplysninger). Du indvilliger i, at dine personlige oplysninger kan blive indsamlet, behandlet, lagret og overført til jurisdiktioner andet end dit hjems jurisdiktion.
  3. Shutterstock har ret til at nægte at etablere en konto eller at lukke enhver eksisterende konto i forbindelse med svig, krænkelse af intellektuel ejendom, krænkelse af tredjepartsrettigheder, inklusive i forbindelse med privatliv eller offentliggørelse, kunstigt at øge antal downloads, indsendelse af materiale, der er vulgært, voldeligt eller som kan anses at være ærekrænkende, manglende overholdelse af Shutterstocks vejledninger, som kan ændres fra tid til anden, enhver krænkelse af denne aftale, som du har indgået med Shutterstock, eller for bekvemmelighed.
  4. Shutterstock vil lukke din konto senest halvfems (90) dage, efter vi modtager skriftlig anmodning herom fra dig. For klarheds skyld vil dit indhold fortsat være tilgængelig for licensudstedelse til Shutterstock-kunder, indtil Shutterstock har lukket din konto. Desuagtet ovenstående, i tilfælde af at Shutterstock foretager signifikante ændringer i servicevilkårene, og ikke giver dig besked herom på forhånd, kan du lukke din konto inden for tredive (30) dage efter sådanne ændringer træder i kraft.
  5. Efter fjernelse af ethvert indholdsemne fra Shutterstock kan Shutterstock ændre alle eksisterende licenser til sådant indhold i en rimelig periode derefter, for eksempel for at understøtte kunder, der tidligere har aktiveret en "gratis" licens.
  6. Hvis din konto lukkes af nogen årsag, skal du indhente skriftlig tilladelse fra Shutterstock, før du etablerer en anden konto. Du må ikke have mere end en aktiv bidragsyderkonto ad gangen uden forudgående skriftlig tilladelse fra Shutterstock for hver konto.
  7. Du må ikke indsende identisk indhold til mere end en konto uden forudgående skriftlig tilladelse fra Shutterstock.

 5. Indhold
  1. Shutterstock har ret til at nægte at acceptere eller fjerne indhold fra Shutterstock-websteder af enhver grund. Shutterstock vil fjerne indhold, hvis Shutterstock mener, at dette indhold kan (efter Shutterstocks eget skøn) udsætte Shutterstock eller dennes bestyrelsesmedlemmer, ledere, direktører eller medarbejdere for søgsmål, eller hvis indholdet krænker servicevilkårene. Desuagtet ovenstående og alene efter Shutterstocks skøn, kan indhold, som du har fjernet eller frameldt af enhver grund, være tilgængeligt for licensudstedelse til de kunder, som tidligere har downloadet gratisversioner af det fjernede indhold.
  2. Shutterstock skal gøre sig rimelige anstrengelser for at fjerne indhold, der er blevet fjernet eller frameldt Shutterstocks websteder, fra websteder der tilhører Shutterstocks datterselskaber eller partnere (inklusive co-brandede websteder) inden for halvfems (90) dage fra fjernelsen af det pågældende indhold fra Shutterstocks websteder.
  3. Licenser udstedt af Shutterstock for ethvert indhold, som senere fjernes fra Shutterstocks websteder, vil forblive fuldt gyldige og effektive i al evighed.
  4. Shutterstock vil ikke bevidst udstede licens på modelfrigivet indhold til brug i sammenhænge, der er pornografiske, ærekrænkende eller misvisende eller på en måde, der kan anses for værende af bagvaskende, obskøn eller ulovlig natur.
  5. Shutterstock kan reklamere og/eller markedsføre dit indhold på sociale medieplatforme inklusive Facebook, Instagram, Tumblr, Twitter og lignende websteder og programmer relateret hertil.

 6. Retningslinjer for indsendelse af indhold
 7. Forum-retningslinjer
 8. Kompensation
  1. Shutterstock betaler dig et royalty-gebyr for hvert unikt download af indhold, for hvilke Shutterstock modtager betaling. De aktuelle royalty-rater er anført i indtjeningsoversigten, som er inkorporeret heri ved henvisning. Hvis en kunde downloader det samme indhold mere end én gang, bliver du kun betalt for et download. Bemærk, at der kan opstå forsinkelser angående rapportering af kunders downloads i din Shutterstock-bidragsyderkonto.
  2. Royaltybetalinger og medfølgende opgørelser bliver udstedt månedligt, på eller cirka d. 15. dag i hver måned, for foregående måneds downloads. Betalinger sendes automatisk, og du behøver ikke anmode herom.
  3. Der er en minimumsudbetalingsrate pr. regnskabsperiode på: Femogtredive amerikanske dollars (USD 35,00) ("Minimumsudbetalingen"). Hvis du i løbet af opgørelsesperioden ikke har opnået udbetalingsminimummet eller ikke har oplyst Shutterstock om en gyldig elektronisk indbetalingskonto vil din betaling blive overført til næste opgørelsesperiode. Hvis du annullerer din konto, før den sammenlagte indtjening i din royalty-konto når den gældende minimumsudbetaling, giver du derved afkald på sådanne royalty-udbetalinger. For klarheds skyld har du ingen ret til indtægter optjent efter deaktivering af din bidragsyderkonto eller indtil den gældende minimumsudbetalingsgrænse er nået.
  4. Hvis din konto annulleres på grund af krænkelse af signifikante vilkår i servicevilkårene, har Shutterstock ret til, i tillæg til dennes yderligere rettigheder ifølge lov eller ejendom, at tilbageholde enhver royalty og/eller kompensation, som under andre forhold skulle udbetales til dig herunder, som erstatning.
  5. Du må ikke bruge Shutterstocks tjenester til at overføre dit indhold til en enkelt kunde eller til et mindre antal kunder, ej heller må du downloade dit eget indhold. Sådanne handlinger udgør en signifikant krænkelse af servicevilkårene. Hvis du tager del i sådanne handlinger, kan Shutterstock gøre brug af dennes rettigheder herunder, inklusive men ikke begrænset til at lukke din konto og/eller tilbageholde ethvert samlet men ikke udbetalt royalty-beløb.
  6. Shutterstock kan indhente royalties, som er betalt til dig i forbindelse med refusioner udstedt af Shutterstock, ved at fratrække pågældende royalties, som er krediteret din konto. Tilbagebetalinger på kreditkort bliver behandlet på samme måde som refusion af abonnementer.
  7. Hvis Shutterstock udbetaler for meget for royalties eller anden kompensation til dig af enhver årsag, har Shutterstock ret til at fratrække beløbet af en sådan overbetaling fra dine indsamlede royalties eller kræve øjeblikkelig tilbagebetaling af en sådan overbetaling af royalties eller anden kompensation.
  8. Royalty-betalinger, baseret på en procentdel af salgsprisen, bliver beregnet baseret på den faktiske salgspris modtaget af Shutterstock og beregnet efter nødvendige justeringer for refusioner, annulleringer, tidligere overbetalinger og eventuelle skatter/momser, udskrivninger, importtakster, told, valutavekslingsgebyrer eller lignende omkostninger, der pålægges betalinger modtaget af Shutterstock. Hvis nogen lov, myndighedsforordning eller anden restriktion berører beløbet af den betaling, som Shutterstocks licenstager kan sende til Shutterstock, kan Shutterstock fratrække et beløb tilsvarende reduktionen fra en sådan licenstagers indbetaling til Shutterstock fra bidragsyderens royalties.
  9. Hvis du modtager betalinger via en online betalingsbehandlingstjeneste (f.eks. PayPal, Payoneer eller Skrill) må du ikke dele din online betalingsbehandlingstjenestekonto med en anden Shutterstock-bidragsyder. Shutterstocks forpligtelse til at betale dig herunder skal anses som værende fuldført ved at foretage betaling til en online betalingsbehandlingstjeneste, som du har angivet.
  10. For klarheds skyld, når og hvor det er relevant kan Shutterstock overdrage sine rettigheder og forpligtelser vedrørende afgifter fra bidragyderne til relaterede globale juridiske enheder, og bekræfter, at bidragyderens rettigheder til sådanne afgifter ikke forringes af en sådan overdragelse.

 9. Henvisningsprogram
  1. Hvis du henviser andre bidragsydere af indhold til Shutterstock, og bidragsyderen identificerer dig overfor Shutterstock, som den henvisende part, i henhold til Shutterstocks henvisningsprogram, vil du få udbetalt et royalty-gebyr i henhold til indtjeningsoversigten. Alle henvisnings-royaltygebyrer, der bliver indsat på din konto, fra et abonnement, som senere er refunderet eller tilbagebetalt til Shutterstock, vil blive behandlet som en overbetaling af royalty-gebyrer til dig. Shutterstock forbeholder sig retten til at tilbageholde betalinger, som vi skylder dig i henhold til Shutterstocks henvisningsprogram, i op til 90 dage fra den dato, hvor den henviste bidragsyder opretter dennes Shutterstock-konto.
  2. Hvis du henviser en ny kunde til Shutterstock, og denne kunde foretager sit første køb af en engangsbruger, et selvbetjeningsbillede og videoabonnement eller pakkeprodukt, vil Shutterstock indsætte en kredit på din royalty-konto som angivet i indtjeningsoversigten. Du vil ikke modtage royalty for nogen fornyelser eller efterfølgende køb fra den kunde, som du henviste. Alle henvisnings-royaltygebyrer, der bliver indsat på din konto fra et abonnement, som senere bliver refunderet eller tilbagebetalt til Shutterstock, vil blive betragtet som en overbetaling af royalty-gebyrer til dig. Shutterstock forbeholder sig retten til at tilbageholde betalinger, som vi skylder dig i henhold til Shutterstocks henvisningsprogram, i op til 90 dage fra den dato, hvor kunden foretager første kvalificerende køb.

 10. Skat
  1. Hvis du er en amerikansk person, som defineret af de amerikanske skattemyndigheder (Internal Revenue Service, IRS), skal en gyldig, underskrevet og udfyldt W-9-formular fra IRS indsendes til Shutterstock, så Shutterstock kan sende betalinger til dig. En W-9-formular bruges til at certificere, under trussel om straf for mened, at dit skattenummer (personnummer) er korrekt, og at du ikke er underlagt tilbageholdelse af skatter.
  2. Hvis du er udlænding, som defineret af de amerikanske skattemyndigheder (Internal Revenue Service, IRS), skal en gyldig, underskrevet og udfyldt W-8-formular fra IRS indsendes til Shutterstock, så Shutterstock kan sende betalinger til dig. Udlændinge kan være underlagt indkomstskat i USA på indkomst, som de modtager fra kilder i USA, og Shutterstock kan være pålagt at tilbageholde relateret skatter herpå. Men du kan være kvalificeret til at få en reduceret takst på, eller fritagelse for, tilbageholdelse af skat som indbygger i et udland, med hvilket USA har en aftale angående indkomstskat.
  3. Hvis din status som defineret i "a" eller "b" ovenfor, eller oplysninger, du har givet i W-8- eller W-9-formularerne som relevant, ændres, er du forpligtet til straks at underrette Shutterstock, og indtil vi modtager en gyldig meddelelse vil vi fortsat anvende oplysningerne i vores filer til bestemmelse af din skattestatus og anvendeligheden af amerikansk kildeskat.
  4. For yderligere oplysninger henvises du til skattecenteret.

 11. Shutterstocks varemærker
  1. I forbindelse med disse brugsvilkår betyder udtrykket varemærke(r) alle varemærker ifølge sædvaneret samt registrerede varemærker, logoer, servicemærker, handelsnavne, internetdomænenavne eller andre oprindelsesangivelser nu eller i fremtiden, der anvendes af Shutterstock.
  2. Intet heri giver eller kan anses for at give dig nogen rettigheder til at bruge et Shutterstock-varemærke.
  3. Du accepterer, at du ikke vil bruge Shutterstocks varemærker på nogen måde, der kunne plette, nedgøre eller svække disse varemærker eller Shutterstock. Ej heller vil du bestride eller på anden måde stille spørgsmålstegn ved (f.eks. i en retssag eller andre sammenhænge), eller hjælpe med eller tilskynde nogen anden person eller enhed til at bestride eller stille spørgsmålstegn ved gyldigheden af ​​nogen af ​​Shutterstocks varemærker eller varemærkerettigheder, Shutterstock gør krav på.
  4. Du accepterer, at du ikke vil bruge noget Shutterstock-varemærke eller enhver variant deraf (herunder stavefejl) som et domænenavn eller som en del af et domænenavn, uanset domæne på øverste niveau, som del af et blognavn eller socialt medienavn eller -kanal, eller som metatag, søgeord eller enhver anden form for programmeringskode eller data.
  5. Du må ikke på noget tidspunkt, uden Shutterstocks forudgående skriftlige samtykke, overtage eller anvende ord eller mærker, der svarer til eller kan forveksles med Shutterstocks varemærker.
  6. Udseendet og fornemmelsen af ​​Shutterstocks websted, herunder alle overskrifter, brugerdefineret grafik, ikoner og scripts, er varedesign og/eller varemærker eller servicemærke tilhørende Shutterstock og må ikke kopieres, efterlignes eller anvendes helt eller delvist uden forudgående skriftlig tilladelse fra Shutterstock.
  7. Du må hverken indramme (frame) eller hotlinke til Shutterstocks websted eller vise noget indhold, ud over dit eget, uden forudgående skriftlig samtykke fra Shutterstock.
  8. Alle rettigheder i og til Shutterstocks varemærker, der ikke udtrykkeligt er givet til dig herunder, er forbeholdt Shutterstock.

 12. Påstande om krænkelse af ophavsret
  1. Du giver hermed Shutterstock ret og autoritet til at tage sådanne tiltag, som Shutterstock bedømmer at være kommercielt rimelige, for at beskytte Shutterstocks rettigheder i indholdet.
  2. I tilfælde af at du tror, at en Shutterstock-licens til dit indhold bliver misbrugt, skal du ikke tage nogen tiltag mod en Shutterstock-licenstager uden først at give Shutterstock besked om sådan misbrug, og inden du får Shutterstocks skriftlige tilladelse til sådanne tiltag.
  3. Hvis du ønsker at indsende en besked om påstået krænkelse af indhold på Shutterstocks websted, bedes du sende os en DMCA-besked om nedtagning i henhold til vores DMCA-politik.
  4. Mens Shutterstock tager kommercielt rimelige tiltag for at sikre, at vores bidragyderes rettigheder ikke bliver krænket af kunder eller andre parter, har Shutterstock intet ansvar for retslige tiltag mod nogen, der påstås at have krænket nogen af dine rettigheder i eller til noget indhold.
  5. I tilfælde af, at Shutterstock modtager en klage over dit indhold, kan Shutterstock suspendere adgang til sådan indhold og lukke din konto, i henhold til vores DMCA-politik.
  6. Hvis du velvidende eller gentagende gange indsender falske påstande om krænkelse af ophavsret og nedtagningsbeskeder til Shutterstock, forbeholder Shutterstock sig retten til at deaktivere eller slette din konto uden yderligere besked til dig.

 13. Erklæringer og garantier
   • Du erklærer og garanterer, at:
  1. du har fuld rettighed, bemyndigelse og autoritet til at indgå i denne aftale og til fuldt ud at opfylde alle dine ansvar herunder,
  2. du er ikke underlagt nogen juridiske handicap eller kontraktmæssige restriktioner, der forhindrer dig i at indgå denne aftale,
  3. du er mindst 18 år gammel,
  4. indholdet og alle dele heraf ejes og/eller kontrolleres af dig, uafhængige og originale værker, og der kan udstedes ophavsretsbeskyttelse hertil i alle lande hvor ophavsret eller lignende beskyttelse er tilgængelig,
  5. hvis indholdet indeholder lydoptagelser, musik og/eller sangtekster, ejer du eller har modtaget alle rettigheder til at bruge sådanne lydoptagelser, musik og/eller sangtekster fra ophavsretsejere af sådanne lydoptagelser, musik og/eller sangtekster.
  6. hvis indholdet helt eller delvist indeholder designelementer, skrifttyper, clipart, sprites, vektorer, børsteværktøjer og lignende, der er inkluderet i designprogrammer (f.eks. Photoshop, Dax, Illustrator), giver slutbrugerlicensaftalen, servicevilkårene eller lignende licens, som du har, dig tilladelse til at inkorporere sådanne elementer i indhold, som du skaber, og at licensere sådan indhold til Shutterstock med de formål som er angivet heri.
  7. indholdet er hverken vulgært eller ærekrænkende, krænker ikke gældende love og/eller regulativer og krænker ikke ophavsretter eller nogen andre rettigheder tilhørende tredjeparter, inklusive uden begrænsning varemærkerettigheder og rettigheder angående fortrolighed og offentliggørelse.
  8. du har gyldige legitimationsoplysninger for hvert “kun til redaktionelt brug”-element, hvor legitimationsoplysninger kan være påkrævet.
  9. der er ingen søgsmål eller krav eller andre juridiske eller administrative forhold, igangværende eller oplyst, som direkte eller indirekte kan påvirke indholdet, eller som på nogen måde kan hindre de rettigheder, der er tilskrevet dig herunder, og
  10. du vil ikke sende uanmodede e-mail eller deltage i såkaldt spamming med det formål at offentliggøre eller promovere dit forhold til Shutterstock eller salg af dit indhold. Du vil ej heller gøre falsk reklame for eller på anden måde på svigagtig vis promovere dit forhold til Shutterstock på en måde, der er misvisende eller antyder sponsorforhold, anbefaling, ansættelse eller andet tilhørsforhold, der overstiger det aktuelle omfang af dit forhold til Shutterstock. Du vil heller ikke bruge Shutterstocks varemærker via brug af søgemaskinereklamer og/eller marketing.

   Du anerkender, at sådanne reklamer og/eller markedsføring kan krænke Shutterstocks og/eller tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder. I tillæg til dennes andre rettigheder og/eller midler i henhold til servicevilkårene har Shutterstock ingen forpligtelse til at betale dig henvisningsgebyrer eller anden kompensation, hvis du ikke overholder betingelserne i denne underparagraf.

  • Shutterstock erklærer og garanterer, at:
  1. Shutterstock har fuld rettighed, bemyndigelse og autoritet til at indgå i denne aftale og til fuldt ud at opfylde alle af dennes ansvar herunder og
  2. efter at have indsendt eller hørt om enhver påstand, der ikke er i overensstemmelse med nogen af de garantier eller erklæringer, som du har fremført, kan Shutterstock sende dig en skriftlig besked om et sådan krav, ved at bruge den e-mail adresse, som du angav til Shutterstock. Beskeden vil indeholder de detaljer angående påstanden, som Shutterstock kender til.

   1. Shutterstock kan tilbageholde kompensation fra royalties og/eller anden kompensation, som de skylder dig herunder, indtil påstanden er blevet afklaret. Sådanne beløb skal være rimelige i forbindelse med den anslåede værdi af påstanden, efter Shutterstocks bedømmelse.

   2. Du vil samarbejde fuldt ud med Shutterstock med hensyn til at forsvare enhver sådan påstand. Du kan deltage i forsvaret af enhver påstand via advokater, som du selv vælger og på egen bekostning.

 14. Fortrolighed
  • Når du indsender indhold til Shutterstock, accepterer du, at du vil blive modtage visse fortrolige og ejendomsunderlagte oplysninger, inklusive men ikke begrænset til begrænsede royalty-rater, royalty-betalinger og indtjeningsoplysninger (samlet: fortrolige oplysninger). Du indvilliger i at holde fortrolige oplysninger fortrolige, og at du ikke vil dele fortrolige oplysninger med nogen tredjepart andre end repræsentanter, agenter, advokater, bogholdere, revisorer og rådgivere, der reelt har brug for at kende til oplysningerne, og som først skal indvillige i at holde betingelserne fortrolige.

 15. Skadesløsholdelse
  1. Du indvilliger i at holde Shutterstock, dennes datterselskaber, partnere, bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere skadesløse og fri for skade fra og mod alle klager, tab, skader, omkostninger og udgifter (inklusive rimelige advokatsalærer og retslige udgifter), der opstår i forbindelse med enhver krænkelse eller påstået krænkelse af enhver af dine erklæringer eller garantier, eller nogen af dine ansvar under servicevilkårene. Du er kun ansvarlig for tilfældige, følgelige eller specielle skader i tilfælde af tredjepartskrav.
  2. Shutterstock skal holde dig skadesløs og fri for skade fra og mod alle klager, tab, skader, omkostninger og udgifter (inklusive rimelige advokatsalærer og retslige udgifter), der opstår i forbindelse med enhver krænkelse eller påstået krænkelse af enhver af Shutterstocks erklæringer eller garantier, eller nogen af Shutterstocks ansvar under servicevilkårene. Shutterstock er kun ansvarlig for tilfældige, følgelige eller specielle skader i tilfælde af tredjepartskrav.
  3. Hvis Shutterstock er den kompenserende part, skal denne forsvare et sådan krav, kontrollere søgsmål og indgå forlig alene efter dennes eget skøn. Hvis et forlig skaber et finansielt ansvar for dig, skal Shutterstock have din skriftlige accept, som du ikke på urimelig vis eller med forsinkelse vil holde tilbage. Hvis du er den kompenserende part, har Shutterstock ret til, men er ikke tvunget, til at overtage kontrollen over ethvert søgsmål.

  4. Når der søges kompensation på grund af et søgsmål af tredjepart, skal den kompenserede part:

   1. straks give besked til kravets kompenserende part. Hvis den kompenserede part ikke giver besked til den kompenserende part, skal den kompenserende part stadig imødekomme dennes kompensationsansvar under servicevilkårene, medmindre mangel på besked forårsager signifikant forudindtagethed mod den kompenserende part og
   2. give den kompenserende part mulighed for at forsvare kravet med en advokat, der med rimelighed er acceptabel for den kompenserede part. Advokater, der er acceptable til den kompenserende parts forsikringsudbyder for fejl og udeladelser, skal anses som værende acceptabel til den kompenserede part. Den kompenserede part indvilliger i at samarbejde med den kompenserende part i forsvaret af ethvert krav, på den kompenserede parts bekostning. Hvis den kompenserende part af nogen grund ikke vælger, eller undlader at forsvare et krav, kan den kompenserede part gøre dette alene på den kompenserende parts bekostning.

 16. Voldgift
  1. Denne "voldgiftsaftale", der er reguleret af den føderale voldgiftslov (9 U.S.C. § 1 et seq.), er beregnet til at være så bred som lovligt tilladt, og gælder, medmindre andet er fastsat, alle tidligere, nuværende eller fremtidige krav eller kontroverser, som ellers ville blive løst ved en domstol eller foran et andet forum end voldgift, og gælder for ethvert krav Shutterstock har mod dig eller ethvert krav, du har mod Shutterstock, og/eller dets agenter og ansatte – alt efter hvem eller hvad, som kan håndhæve denne voldgiftsaftale. Alle tvister, der er omfattet af denne voldgiftsaftale, vil blive løst ved endelig og bindende voldgift og ikke ved domstol eller nævningesag.
  2. Enhver kontrovers eller krav, der opstår som følge af eller relateret til disse servicevilkår eller overtrædelse heraf og/eller Shutterstock-webstederne, skal afvikles ved bindende individuel (ikke klasse) voldgift, der administreres i henhold til de daværende gældende regler for kommerciel voldgift fra American Arbitration Association ("AAA-regler") (AAA-reglerne er tilgængelige via internettet på www.adr.org/commercial eller ved at bruge en tjeneste som Google til at søge efter "AAA Commercial Arbitration Rules".), dog forudsat, at hvis der er en konflikt mellem AAA-reglerne og denne voldgiftsaftale, skal denne voldgiftsaftale gælde.
  3. Som erklæret nedenfor er tilhørsforholdet mellem parterne identiske med forholdet mellem uafhængige kontrahenter. Der er ikke etableret noget tilhørsforhold såsom partnerskab, fællesprojekt, ansættelse, franchise eller agentur mellem parterne. I den udstrækning, du imidlertid hævder noget ansættelsesforhold mellem dig og Shutterstock, skal ethvert sådant krav eller nogen tvist, der opstår som følge af eller relateret til et sådant krav, herunder uden begrænsning til krav eller tvister, der opstår som følge af eller relateret til din ansøgning og udvælgelse til påstået ansættelse, påstået ansættelse og/eller opsigelse af påstået ansættelse, også være underlagt voldgift og være omfattet af denne voldgiftsaftale, og inkluderer uden begrænsning, lovbestemte og fællesretlige krav på løn, overarbejde og anden skyldig erstatning eller beløb samt krav om forskelsbehandling, chikane eller repressalier. Alle krav, der hævder, at et ansættelsesforhold skal administreres af American Arbitration Association, og med undtagelse af som beskrevet i denne voldgiftsaftale, vil være under de nuværende gældende regler for beskæftigelsesvoldgift i AAA ("AAA Employment Rules") (AAA Employment-regler er tilgængelige via internettet på www.adr.org/employment eller ved at bruge en tjeneste som Google til at søge efter "AAA Employment Rules".); dog forudsat, at hvis der er en konflikt mellem AAA Employment-reglerne og denne voldgiftsaftale, skal denne aftale gælde.
  4. Voldgiftsmand, og ingen føderal, statslig eller lokal domstol eller agentur, har eksklusiv autoritet til at løse enhver tvist om gyldighed, anvendelighed, eksigibilitet, uansvarlighed eller fritagelse for denne voldgiftsaftale, herunder, men ikke begrænset til enhver påstand om, at hele eller dele af denne aftale er ugyldig eller omstødelig. Den foregående sætning gælder dog ikke for afkald på deltagelse i kollektive søgsmål, og enhver tvist, der vedrører gyldighed, anvendelighed, eksigibilitet, uansvarlighed eller fritagelse for afkald på deltagelse i kollektive søgsmål, kan kun afgøres af en kompetent jurisdiktion og ikke af en voldgiftsmand.
  5. Dom over voldgiftsmandens kendelse kan udføres ved en domstol, der har kompetence hertil, eller som har kompetence over den relevante part eller dennes aktiver. Medmindre det er forbudt i henhold til gældende lovgivning skal voldgiftsstedet være staten og kommunen New York, bortset fra krav med udgangspunkt i påstand om og/eller relateret til ethvert påstået ansættelsesforhold, som skal udføres i eller i nærheden af det sted og i den stat, hvor du bor. Der skal vælges en voldgiftsmand under de gældende AAA-regler. Medmindre det er forbudt i henhold til gældende lovgivning eller de gældende AAA-regler bærer hver part sine egne omkostninger i voldgiftssagen, og eventuelle tvister vedrørende fordeling af gebyrer og omkostninger afgøres af voldgiftsmanden. Denne voldgiftsaftale gælder ikke for tvister, som en gældende føderal statut udtrykkeligt siger ikke kan voldgives eller underkastes en voldgiftsaftale før tvist. Begge parter accepterer, at følgende krav er undtagelser for voldgiftsaftalen og skal føres som retssager ved en domstol med kompetent jurisdiktion: (i) alle krav relateret til faktisk eller trussel om overtrædelse, misbrug eller krænkelse af en parts ophavsret, varemærker, handelshemmeligheder, patenter eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, og (ii) krav om påbud baseret på presserende forhold (f.eks. umiddelbar fare for eller forebyggelse af kriminalitet, hacking, cyberangreb). Denne voldgiftsbestemmelse er gældende efter udløbet af nærværende servicevilkår.
  6. Du og Shutterstock indvilliger i at løse alle krav via bindende, individuel voldgift og ikke via søgsmål.
  7. AFKALD PÅ DELTAGELSE I KOLLEKTIVE SØGSMÅL. DU OG SHUTTERSTOCK ER ENIGE OM, AT HVER PART KUN KAN BRINGE ET KRAV MOD DEN ANDEN PART I DENNES INDIVIDUELLE KAPACITET OG IKKE SOM EN SAGSØGER ELLER ET GRUPPEMEDLEM I NOGET FOREGIVET GRUPPESØGSMÅL, KOLLEKTIVT SØGSMÅL ELLER SØGSMÅL VIA REPRÆSENTANT. Medmindre både du og Shutterstock er enige kan ingen voldgiftsmand eller dommer sammenlægge mere end ét krav fra én person eller på anden måde råde over nogen form for gruppe- eller repræsentantsag. Voldgiftsmanden kan kun beordre skadesløsholdelse til fordel for den part, der søger skadesløsholdelse og kun i den udstrækning, det er nødvendigt for at afhjælpe i den udstrækning, dette er en del af partens individuelle krav. Du og Shutterstock accepterer og indvilliger i, at begge frasiger sig retten til en retssag med nævninge i forbindelse med alle uoverensstemmelser, der kan afgøres ved voldgift i henhold til disse servicevilkår.

 17. Levering af elektronisk kommunikation
  1. Du accepterer og indvilliger i at modtage alle former for kommunikation, aftaler, dokumenter, beskeder og erklæringer (samlet kommunikation), som Shutterstock leverer i forbindelse med dit indhold og din konto. Kommunikation inkluderer aftaler og politikker, som du indvilliger i, opdateringer til disse aftaler eller politikker, kontoopgørelser, skatteopgørelser og enhver information i forbindelse med dit indhold og din konto. Shutterstock leverer kommunikation til dig ved at opslå dem på Shutterstocks websted eller via e-mail til den primære e-mailadresse, som er gemt i din Shutterstock-bidragsyderkonto.
  2. For at kunne tilgå og bibeholde elektronisk kommunikation skal du have en computer eller mobil enhed med internetforbindelse, en opdateret version (som defineret herefter) af en webbrowser, en opdateret version af et program, der korrekt læser og viser PDF-filer, en gyldig e-mailadresse (den e-mailadresse, der er gemt af Shutterstock i din bidragsyderkonto) og tilstrækkelig lagerplads til at gemme tidligere kommunikation eller en tilsluttet printer, så du kan udskrive dem. Vi giver dig besked, hvis væsentlige ændringer af hardware eller software er nødvendige for at muliggøre elektronisk kommunikation. Opdateret version betyder en softwareversion, som er opdateret og understøttet af udgiveren. Vi forbeholder os retten til at suspendere support af en opdateret softwareversion hvis, alene efter vores skøn, denne har sikkerhedsbrister eller andre brister, der gør den uegnet til brug med Shutterstocks produkter og tjenester.
  3. Ved at acceptere dette bekræfter du, at du har adgang til det nødvendige udstyr og er i stand til at modtage, åbne, udskrive eller downloade en kopi af al kommunikation til dine arkiver. Du kan udskrive eller gemme en kopi af denne kommunikation til dine arkiver, da de muligvis ikke er tilgængelige online på en senere dato.
  4. Du kan tilbagetrække dit samtykke til at modtage elektronisk kommunikation ved at skrive til os på: Shutterstock, Inc. Attn: Electronic Communications Delivery Policy, 350 Fifth Ave, 21st Floor, New York, NY 10118, USA", ved at kontakte Shutterstock-support. Din tilbagetrækning af samtykke træder i kraft, efter vi har haft tilstrækkelig mulighed for at reagere på denne. Efter dit samtykke til at modtage elektronisk kommunikation kan du tilbagetrække dit samtykke til at modtage skatteformularer elektronisk, ved at kontakte os som beskrevet herover. Du vil fortsat modtage al anden form for kommunikation elektronisk, men vi vil sende dine 1099- eller 1042-S-formularer til dig via post.
  5. Hvis, efter du samtykker til at modtage kommunikation elektronisk, du gerne vil modtage en papirkopi af den kommunikation, som vi tidligere sendte til dig, kan du bede om en kopi inden 180 dage fra den dato, hvor vi leverede kommunikationen til dig, ved at kontakte os som beskrevet herover. Vi sender dig en papirkopi via post. For at vi kan sende dig papirkopier skal du have en gyldig gadeadresse gemt i din bidragsyderkonto. Hvis du beder om papirkopier, forstår og indvilliger du i, at Shutterstock kan opkræve et gebyr for anmodning om oplysninger for hver kommunikation. Gebyret for anmodning om oplysninger vil ikke blive opkrævet, hvis du beder om en 1099- eller 1042-S-formular i papirformat.
  6. Det er dit ansvar at holde din primære e-mailadresse opdateret, så Shutterstock kan kommunikere med dig elektronisk. Du forstår og indvilliger i, at hvis Shutterstock sender dig elektronisk kommunikation, men du ikke modtager denne, fordi din gemte primære e-mailadresse ikke er korrekt, gammel, blokeret af din serviceudbyder, eller du af andre årsager ikke kan modtage elektronisk kommunikation, vil Shutterstock anses for at have leveret kommunikationen til dig. Du kan opdatere din primære e-mailadresse eller gadeadresse til enhver tid ved at opdatere gemte oplysninger i dine bidragsyderkontoindstillinger.

 18. Diverse
  1. Tilhørsforholdet mellem parterne er identiske med forholdet mellem uafhængige kontrahenter. Der er ikke skabt noget tilhørsforhold såsom partnerskab, fællesprojekt, ansættelse, franchise eller agentur mellem parterne.
  2. Servicevilkårene indeholder parternes fuldstændige forståelse angående emnet, der er dækket heri, og erstatter enhver forudgående aftale med hensyn til dette emne.
  3. Gyldigheden, fortolkningen og håndhævelsen af servicevilkårene, problemer, der opstår på grund af eller relateret til servicevilkårene eller deres udfærdigelse, ydelse eller krænkelse samt relaterede emner, skal håndhæves i henhold til interne love gyldige i staten New York (uden reference til valg af lovdoktrinen). Underlagt voldgiftsaftalen ovenfor skal enhver juridisk handling eller søgsmål angående gyldighed, fortolkning og håndhævelse af servicevilkårene, problemer der opstår på grund af eller relateret til disse servicevilkår eller deres udfærdigelse, ydelse eller krænkelse eller relaterede emner, eksklusivt præsenteres for retten i staten New York, i kommunen New York eller for det sydlige distrikt af New York i USA (United States of America, the Southern District of New York), og alle parter anerkender den eksklusive jurisdiktion af disse domstole og afgiver enhver modstand mod hensigtsmæssighed eller bekvemmelighed af sådanne retskredse.
  4. Hvis et enkelt af disse servicevilkår af en retslig myndighed eller et tilsynsorgan i en kompetent jurisdiktion eller voldgift som relevant bestemmes at være ugyldigt eller uden retskraft vil en sådan konklusion være begrænset udelukkende til en sådan ugyldig del eller del uden retskraft, uden at påvirke de resterende dele af sådanne individuelle vilkår eller enhver anden del af servicevilkårene, således at disse vilkår i øvrigt skal forblive fuldt gældende. Servicevilkårene er bindende for og skal træde i kraft til fordel for hver part og deres respektive juridiske repræsentanter, efterfølgere samt tilladte erhververe.
  5. Shutterstock er ikke ansvarlig for nogen skade, inklusive faktiske, indirekte, specielle eller følgeskader, der opstår i forbindelse med indsendelse eller brug af dit indhold enten af Shutterstock eller anden underlicenstager deraf eller ved annullering af din bidragsyderkonto. Du accepterer udtrykkeligt al potentiel anvendelse af dit indhold, der påtænkes hermed, og har ingen ret til at kræve nogen særlig kompensation, der opstår ved individuel eller samlet brug.
  6. Bemærk, at Shutterstock forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår til enhver tid efter eget skøn, idet det forstås, at ingen ændringer gælder for en igangværende, indledt voldgiftsprocedure eller ved retslige krav fremsat før en sådan ændring. Shutterstock giver dig besked om en sådan ændring ved en meddelelse på denne side, din loginside og/eller på anden måde for at give dig mulighed for at gennemse ændringerne, inden de træder i kraft. Ændringer af disse servicevilkår gælder ikke med tilbagevirkende kraft. Hvis du fortsætter med at gøre indhold tilgængeligt via Shutterstock indvilliger du i at være underlagt sådanne ændringer. Hvis du ikke ønsker at acceptere disse ændringer bedes du fjerne alle eller de dele af dit indhold, for hvilke du ikke ønsker at gøre ændringerne gældende, fra Shutterstock i henhold til betingelserne heri.
  7. Ud over Shutterstocks øvrige rettigheder, hvad angår lovmæssige rettigheder og/eller ejendom, har Shutterstock ret til at opsige din konto uden yderligere varsel, i tilfælde af at du bryder nogen af ​​vilkårene i denne eller en anden aftale med Shutterstock.
  8. Det er udtrykkeligt forstået og accepteret, at disse servicevilkår indgås udelukkende til gensidig fordel for parterne heri, og at der ikke er fordele, rettigheder, pligter eller forpligtelser beregnet for tredjeparter i disse servicevilkår.
  • Når du indsender indhold til Shutterstock og/eller deltager i fora, indvilliger du i at være underlagt disse servicevilkår såvel som Shutterstocks brugsvilkår for websted og Shutterstocks meddelelse angående fortrolighedspolitik, som begge er inkorporeret heri ved reference.

  • Ikrafttrædelsesdato onsdag, februar 05, 2020.