Üzletszabályzat
Ez a fordítás csak tájékoztatási célokat szolgál, és nem minősül jogi erejű dokumentumnak. Kérjük, olvassa el az eredeti, angol nyelvű változat szövegét is.
  • A Shutterstock, Inc. – illetőleg kontextustól függően annak kapcsolt vállalkozása – („Shutterstock”) egy stockmédiára szakosodott nemzetközi értékesítési hely üzemeltetője. A Shutterstock ügyfelei díjfizetés ellenében licencelhetik a Shutterstock webhelyeinek (gyűjtőnéven „Shutterstock-webhelyek”) tartalmát.
  • Az alábbi üzletszabályzat egy jogilag kötelező érvényű, nem kizárólagos megállapodás Ön és a Shutterstock között. Olvassa el tüzetesen az üzletszabályzatot, hogy pontosan megértse annak teljes tartalmát. Az üzletszabályzat írja le és szabályozza az Ön és a Shutterstock között fennálló jogviszonyt, illetve a Shutterstock számára Ön által biztosított jogokat a Shutterstock számára elküldött minden fotó, kép, vektorkép, mozgógép, animáció, film, videó, audiovizuális anyag vagy egyéb média, továbbá a hozzájuk tartozó kulcsszavak, metaadatok, illetőleg címek (gyűjtőnéven „Tartalom”) viszonylatában, valamint hogy a Shutterstock hogyan használhatja fel a Tartalmat.
  • Az Üzletszabályzat egy kötelező érvényű választottbíráskodási megállapodást is tartalmaz, amely előírja, hogy a vitákat peres eljárás vagy bírósági tárgyalás helyett választottbíráskodással kell eldönteni.

 1. Áttekintés
  1. Azzal, hogy a Shutterstock felé bármilyen Tartalmat beküld, a Shutterstock számára egész világra szóló, továbblicencelhető, nem kizárólagos jogot és licencet biztosít az Ön által beküldött és a Shutterstock által elfogadott összes Tartalom indexelésére, elemzésére, kategorizálására, archiválására, azt tartalmazó származtatott anyagok készítésére, nyilvános megjelenítésére, értékesítésére, reklámozására és forgalmazására tetszőleges észszerű üzleti célból, egyebek mellett például a Tartalomnak a Shutterstock vásárlói felé való terjesztésére, a Shutterstock felületének és szolgáltatásainak teljesítmény- és működésbeli optimalizálására, valamint új funkciók és termékek kifejlesztésére. Egyben engedélyezi a Shutterstock számára, hogy az Ön által beküldött Tartalomra vonatkozó adatokat kiegészítse, módosítsa vagy eltávolítsa az ilyen Tartalom kezelése vagy licencelése kapcsán.
  2. A Shutterstock számára világszerte biztosítja a nem kizárólagos jogot arra, hogy az Ön nevét, megjelenő nevét és az Ön által elküldött Tartalmat marketingelési és promóciós tevékenységében a Shutterstock minden járandóság kifizetése nélkül felhasználja. A Shutterstock saját mérlegelésének megfelelően jogosult a fenti jogok bármelyikétől vagy mindegyikétől elállni anélkül, hogy Ön felé bármilyen kötelezettséget kéne teljesítenie.
  3. A Shutterstock joga, de nem kötelessége, hogy bármely márkanevű szolgáltatásán vagy felületén keresztül az összes Tartalmat felhasználásra korlátlan időre licencelje ügyfeleinek a Shutterstock olyan licencegyezményei értelmében, mint például – esetleg egyebek mellett – a Shutterstock, Inc. üzletszabályzati licencmegállapodásai (gyűjtőnéven „Licencek”).

 2. A Tartalom tulajdonjoga
  • Az összes Tartalom jogtulajdonjoga a jogtulajdonos birtokában marad, és az Üzletszabályzat egyetlen pontja sem értelmezhető úgy, hogy a Shutterstock jogok tulajdonosává válna, hacsak a Shutterstocknak vagy egy másod-licencvásárlónak biztosított licenc másképp nem rendeli. Ugyanakkor a Tartalomnak a Shutterstock számára való elküldésével kifejezetten eláll minden esetleges művészi szerzői vagy méltó morális jogától, amelyet egyébként New York állam törvényei, az USA jogvédelmi törvénye vagy bármely joghatóság hasonló törvényei biztosítanának, hogy ügyfelünk a Shutterstock által kibocsátott licenceknek megfelelően használhassa fel az Ön által beküldött Tartalmat.

 3. Közzétételi engedélyek
  1. Ön kijelenti, hogy érvényes és pontos modell-közzétételi engedélyt szolgáltat minden Ön által a Shutterstock számára elküldött olyan Tartalomhoz, amely a Shutterstock megítélése szerint felismerhető arcot, emberi alakot vagy egyéb felismerhető attribútumot tartalmaz, például – esetleg egyebek mellett – beszédhangot, külső megjelenést vagy hasonlóságot. Ön kijelenti továbbá, hogy érvényes és pontos tulajdon-közzétételi engedélyt szolgáltat a Shutterstock számára minden olyan Tartalomhoz, amely a Shutterstock kizárólagos megítélése szerint ilyen engedélyt igényel. Minden engedélyt elektronikus úton kell továbbítani a Shutterstock felé, a Tartalommal együtt. A felismerhető személyt megjelenítő, illetőleg tulajdon-közzétételi engedélyt igénylő Tartalmat az engedély hiányában a Shutterstock saját kizárólagos megítélése szerint „Csak szerkesztői felhasználásra” kategóriába sorolhatja.
  2. Ön elfogadja, hogy kizárólag Ön felelős az összes közzétételi engedély eredeti példányának megőrzéséért, valamint hogy ezekről teljes és pontos nyilvántartást kell vezetnie.
  3. Hamis, pontatlan vagy más okból hibás közzétételi engedély elküldése az Üzletszabályzat érdemi megsértésének minősül. Az Ön által beküldött közzétételi engedélyek nem tartalmazhatnak az Üzletszabályzattal ellentétes feltételeket, illetve olyan megkötéseket, amelyeket a Shutterstock jogi központban szereplő engedélyek nem tartalmaznak.
  4. Ön elfogadja, hogy a Shutterstock szükség szerint elláthatja ügyfeleit a közzétételi engedélyek példányaival, ha ezzel várható vagy megkezdődött jogi eljárásra kíván reagálni, a hatályos törvényeknek és jogszabályoknak, illetőleg szakmai szövetségi bejelentés követelményeknek igyekszik megfelelni, illetve bármely más, a Shutterstock kizárólagos megítélése szerint méltányos indok miatt.
  5. Ön elfogadja, hogy az összes Ön által „Csak szerkesztői felhasználásra” beküldött Tartalomnak a tárgyat valósághűen kell bemutatnia, valamint annak címét és kulcsszavait pontosan kell megadni. Ön megértette és elfogadja továbbá, hogy bizonyos „Csak szerkesztői felhasználásra” típusú Tartalomnál szükség lehet arra, hogy a Feltöltő számára egy külső fél jogosultsági bizonyítványt („Jognyilatkozatot”) állítson ki a Tartalomra vonatkozólag. Ön kérésre köteles a Shutterstock számára bizonyítani, hogy rendelkezik ilyen Jognyilatkozattal.
  6. Ön elfogadja, hogy a Shutterstock, saját kizárólagos megítélése szerint, engedélyt adhat a „Csak szerkesztői felhasználásra” besorolású Tartalom nem szerkesztői jellegű használatára. (A Shutterstock engedélyezheti például egy ügyfelének a „Csak szerkesztői felhasználásra” besorolású Tartalom kereskedelmi célú felhasználását, ha az ilyen felhasználáshoz az illető ügyfél beszerezte a szükséges jogokat és engedélyeket.)

 4. Fiókok
  1. Kijelenti, hogy a Shutterstock feltöltői fiókban és a Tartalomban valós és teljes adatokat szolgáltat, például – esetleg egyebek mellett – a Tartalom létrehozásának dátuma, színhelye, valamint az alkalmazott felszerelések tekintetében;
  2. Ha Shutterstock-fiókot nyit, azzal Ön kifejezetten elfogadja a Shutterstock adatvédelmi irányelveit, amelyet betekintésre itt is mellékelünk. Ez a Shutterstock felé Ön által elküldött Tartalom begyűjtését, feldolgozását, tárolását és továbbítását szabályozza. Ide tartozik például a saját személyére, fiókjára, az Ön által feltöltött Tartalomra vonatkozó adatok vagy bármely egyéb adat („Személyes adatok”). Ön elfogadja, hogy Személyes adatait a sajátjától eltérő joghatóságban gyűjthetik be, dolgozhatják fel, tárolhatják, illetve oda továbbíthatják.
  3. A Shutterstock jogosult elutasítani a fiók létrehozását, illetve egy meglévő fiók megszüntetését az alábbi indokokkal: csalás, szellemi tulajdonhoz fűződő jog megsértése, külső félnek magánszférához fűződő, nyilvánossághoz való vagy egyéb jogainak megsértése, letöltések mesterséges megszaporítása, obszcén, erőszakos vagy hírnévrontónak minősíthető anyagok elküldése, a Shutterstock időnként módosuló szabályzatának be nem tartása, a jelen megállapodás vagy az Ön és a Shutterstock közti más megállapodás bármely előírásának megsértése, illetve kényelmi okok.
  4. A Shutterstock az Ön fiókját az Öntől érkező, írott megszüntetési kérelem kézhezvételétől számított legfeljebb kilencven (90) napon belül szünteti meg. Az egyértelműség kedvéért közöljük, hogy ameddig az Ön fiókjának megszüntetését a Shutterstock nem hajtotta végre, addig az Ön által feltöltött Tartalmat a Shutterstock ügyfelei még licencelhetik. Az előzőektől függetlenül, ha a Shutterstock érdemben módosítja az Üzletszabályzatot, és erről Önt előzetesen nem tájékoztatja, akkor Ön az ilyen változtatás hatályba lépését követő harminc (30) napon belül jogosult fiókját megszüntetni.
  5. A Tartalom bármely elemének a Shutterstock oldalairól való eltávolítása után a Shutterstock egy észszerű ideig még felhasználhatja az ilyen Tartalomra vonatkozó esetleg meglévő licenceit, például az olyan ügyfelek kiszolgálására, akik az anyagra korábban már „előnézeti” licencet aktiváltak.
  6. Ha fiókja bármely okból megszűnik, akkor Ön a Shutterstock írásbeli felhatalmazása nélkül nem jogosult új fiókot létrehozni. A Shutterstock külön írásbeli engedélye nélkül Ön egyszerre csak egy feltöltői fiókkal rendelkezhet.
  7. A Shutterstock előzetes írásbeli engedélye nélkül Ön nem küldhet el azonos Tartalmat egynél több fiókba.

 5. Tartalom
  1. A Shutterstock fenntartja a jogot arra, hogy bármely indokkal megtagadja a Tartalom jóváhagyását, illetve a tartalmat a Shutterstock Webhelyekről eltávolítsa. A Shutterstock eltávolítja a Tartalmat, ha úgy véli, hogy az ellen (a Shutterstock saját kizárólagos megítélése szerint) a Shutterstock, illetve annak tisztviselője, vezetője, igazgatója vagy alkalmazottja jogi lépést tesz, illetve ha a Tartalom sérti az Üzletszabályzatot. Az előzőektől függetlenül és a Shutterstock mérlegelésétől függően, a felhasználó által valamely okból eltávolított vagy kiiktatott Tartalom licencelhető lehet azoknak az ügyfeleinknek, akik az eltávolított Tartalmat próbaanyagként már letöltötték.
  2. A Shutterstock köteles minden észszerű erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a Shutterstock Webhelyekről eltávolított vagy kiiktatott Tartalom törlődjön a Shutterstock partnereinek összes webhelyéről (köztük a társmárkák webhelyeiről) az illető Tartalomnak a Shutterstock Webhelyekről történő eltávolítást követő kilencven (90) napon belül.
  3. A Shutterstock által bármely Tartalomra kibocsátott minden licenc teljes mértékben és korlátlan időre érvényben marad az illető Tartalom a Shutterstock-webhelyeiről történő eltávolítását követően is.
  4. A Shutterstock nem licencel szándékosan modellengedélyes Tartalmat olyan összefüggésben való felhasználásra, amely pornográf, gyalázkodó, megtévesztő, becsületsértő, obszcén vagy törvénybe ütköző természetű.
  5. A Shutterstock reklámozhatja, illetőleg forgalmazhatja a feltöltő által biztosított Tartalmat olyan közösségi oldalakon, mint például a Facebook, az Instagram, a Tumblr, a Twitter, valamint az ilyen felületekhez tartozó alkalmazásokban.

 6. Tartalomfeltöltői szabályzat
 7. Fórumszabályzat
 8. Járandóságok
  1. A Shutterstock jogdíjat akkor fizet Önnek az Ön által biztosított Tartalom minden önálló letöltése után, ha azért a Shutterstock számára fizettek. Az aktuális jogdíjtarifákat a Bevételi tájékoztató ismerteti, melyet betekintésre itt is közlünk. Ha ügyfelünk a Tartalom egyazon darabját egynél több alkalommal tölti le, azért Önnek csak egyszeri kifizetés jár. Szíveskedjék figyelembe venni, hogy Shutterstock-feltöltői fiókjában elfordulhat késedelem az ügyfél általi letöltés megjelenésében.
  2. A tárgyhavi letöltések után járó jogdíjakat és a hozzájuk tartozó bizonylatokat havonta bocsátjuk ki, mindig körülbelül a következő hónap 15-én. A kifizetések automatikusan történnek, azok kérelmezést nem igényelnek.
  3. A számlázási időszakonként kifizethető összegre minimális küszöbérték vonatkozik: harmincöt USA-dollár (35,00 USD) (a „Kifizetési minimum”). Ha Ön egy számlázási időszakban nem érte el a Kifizetési minimum összegét, vagy ha a Shutterstock számára nem adott meg érvényes elektronikus számlafiókot, akkor jutalékát a következő számlázási időszakra görgetjük. Ha fiókját az előtt szünteti meg, hogy a jogdíjszámláján megjelenő bevételek összege elérné a mindenkori Kifizetési minimumot, azzal jogdíjairól lemond. Pontosításként: Ön semmilyen bevételre nem jogosult, amely feltöltői fiókjának deaktiválása után válna esedékessé, illetve amíg a mindenkori Kifizetési minimum küszöbösszegét el nem érte.
  4. Ha fiókját az Üzletszabályzat előírásainak érdemi megsértése miatt szüntetjük meg, akkor a Shutterstock – egyéb törvényes jogain túlmenően – jogosult szerződési kötbérként visszatartani az esetleges jogdíjakat, illetőleg egyéb jutalékokat, amelyek egyébként Önt illetnék meg.
  5. A Shutterstock szolgáltatást nem használhatja arra a célra, hogy az Ön által feltöltött Tartalmat egyetlen ügyfél vagy egy szűkebb ügyfélcsoport számára továbbítsa, és Ön sem jogosult letölteni a saját maga által feltöltött Tartalmat. Az ilyen tevékenység az Üzletszabályzat érdemi megsértésének minősül. Ilyen magatartás esetén a Shutterstock élhet alábbi jogaival, például – esetleg egyebek mellett – megszüntetheti az Ön fiókját, illetőleg visszatarthatja az Ön által megszerzett, de még ki nem fizetett jutalékokat.
  6. A Shutterstock jogosult kompenzációt végezni az általa fizetett visszatérítésekhez kötődően úgy, hogy az érintett jutalékokat az Ön fiókegyenlegéből levonja. A bankkártyás visszaterhelések a visszatérített előfizetési összegekkel azonos elbírálás alá esnek.
  7. Ha a Shutterstock bármely okból a jogdíjakat vagy egyéb jutalékokat túlfizetné, akkor a Shutterstock az ilyen túlfizetés összegét jogosult levonni az Önnek járó jogdíjakból, valamint jogosult az ilyen jogdíjak vagy egyéb jutalékok haladéktalan visszafizetését követelni.
  8. Az értékesítési ár százalékában meghatározott jutalékösszegek kiszámítási alapja a Shutterstock által ténylegesen bevételezett összeg, ezért az a Shutterstock által realizált bevételt terhelő összes visszatérítés, visszavonás, korábbi túlfizetés, valamint minden esetleges adó, behajtás, járulék, vám, valutaváltási költség és hasonló díj levonása után kalkulálandó. Ha a Shutterstock-licenc vásárlója által a Shutterstock felé kifizethető összeget egy törvény, jogszabály vagy bármely más korlátozás érinti, akkor a Shutterstock jogosult a Feltöltő jutalékából a licencvásárló által a Shutterstock felé fizetett összeg csökkenésével arányos összeget levonni.
  9. Ha az Ön kifizetései egy internetes fizetésfeldolgozó szolgáltatáson keresztül érkeznek (például Paypal, Payoneer vagy Skrill), akkor azt a számlafiókját másik Shutterstock-feltöltővel nem használhatja megosztva. A Shutterstock az alábbiakból következő fizetési kötelezettségeinek az Ön által megjelölt internetes fizetésfeldolgozó szolgáltatáson keresztül tesz eleget.
  10. Pontosításként: amikor és ahol ez helyénvaló, a Shutterstock élhet az alábbiak szerinti feltöltői jogdíjakat érintő jogaival és teljesítheti ahhoz fűződő kötelezettségeit az érintett jogi személyekkel szemben világszerte, és megerősíti, hogy a feltöltők – például jogdíjhoz fűződő – jogait az ilyen megbízatások nem sérthetik.

 9. Közvetítői programok
  1. Ha Ön egy új tartalomfeltöltőt közvetít a Shutterstock számára, és az illető feltöltő a Shutterstock közvetítői programban meghatározott módon a Shutterstock felé jelzi az Ön közvetítői szerepét, akkor Önnek a Bevételi tájékoztató szakaszban ismertetett mértékű jogdíjat folyósítunk. Ha egy később visszatérített vagy a Shutterstock költségére visszaterhelt díjú előfizetésre utalunk ki közvetítői jutalékot, akkor azt a jutalékot utólag túlfizetésnek fogjuk minősíteni. A Shutterstock fenntartja a jogot arra, hogy a Shutterstock közvetítői programjában szerzett jutalékokat a közvetített feltöltő Shutterstock-fiókjának létrejöttétől számított legfeljebb 90 napig visszatartsa.
  2. Ha új ügyfelet közvetít a Shutterstock számára, aki végrehajtja első vásárlását (egyfelhasználós, önkiszolgáló kép- vagy videó-előfizetés vagy -csomag), akkor a Shutterstock az Ön jutalékszámláján elhelyezi a Bevételi ütemterv által meghatározott összeget. Az Ön által közvetített ügyfél szerződésének esetleges megújítása, illetve a közvetített ügyfél esetleges további vásárlásai után már nem jár jogdíj. Ha egy később visszatérített vagy a Shutterstock költségére visszaterhelt díjú előfizetésre utalunk ki közvetítői jutalékot, akkor azt a jutalékot utólag túlfizetésnek fogjuk minősíteni. A Shutterstock fenntartja magának a jogot arra, hogy a Shutterstock közvetítői programjában szerzett jutalékokat az ügyfél első jutalékra feljogosító vásárlásától számított legfeljebb 90 napig visszatartsa.

 10. Adózás
  1. Ha Ön az Egyesült Államok adóhatóságának (IRS) meghatározása szerint „USA-beli személy”, akkor ahhoz, hogy a Shutterstock Önnek kifizetést folyósíthasson, ki kell töltenie és alá kell írnia az IRS W-9 nevű űrlapjának aktuális verzióját, és el kell küldenie a Shutterstocknak. A W-9 űrlapon Önnek büntetőjogi felelőssége tudatában ki kell jelentenie, hogy a megadott adóazonosító helyes, és bevételéből nem kell adóelőleget levonni.
  2. Ha Ön az Egyesült Államok adóhatóságának (IRS) meghatározása szerint „külföldi személy”, akkor ahhoz, hogy a Shutterstock Önnek kifizetést folyósíthasson, ki kell töltenie és alá kell írnia az IRS W-8 nevű űrlapjának aktuális verzióját, és el kell küldenie a Shutterstocknak. Előfordulhat, hogy nem USA-beli személynek is fizetnie kell USA-beli jövedelemadót az USA-ból származó jövedelme után, és előfordulhat, hogy a Shutterstock kötelezett az ilyen adók összegének visszatartására, Ön azonban az USA-val adóegyezményt kötött ország lakosaként jogosult lehet kérelmezni az adóvisszatartás csökkentését vagy elengedését.
  3. Ha az Ön státusza a fenti a) vagy b) szerint definiált, vagy ha az Ön által benyújtott – esettől függően – W-8 vagy W-9 űrlap változik, akkor Ön erről a Shutterstock felé azonnal köteles értesítést küldeni, mi pedig a hiteles értesítés kézhezvételéig továbbra is a nyilvántartásunkban szereplő adatok alapján határozzuk meg az Ön adózási státuszát, valamint az USA adóvisszatartási szabályának alkalmazhatóságát.
  4. További tájékoztatásért keresse fel Adóközpontunkat.

 11. Shutterstock Védjegyek
  1. A jelen üzletszabályzat szóhasználatában a „Védjegy” minden jogszerű és bejegyzett védjegyet, logót, szolgáltatásvédjegye, márkanevet, internetes tartománynevet, valamint minden egyéb olyan eredetmegjelölést jelent, amelyet a Shutterstock jelenleg használ vagy a jövőben használni fog.
  2. Az itt lévő egyik kitétel sem biztosít, illetve nem fog biztosítani jogot Önnek arra nézve, hogy bármilyen Shutterstock-védjegyet használhasson.
  3. Ön kijelenti, hogy nem használja a Shutterstock védjegyeit olyan módon, amely lejáratná vagy kedvezőtlen színben tüntetné fel őket. Nem száll továbbá szembe és nem lép fel semmilyen módon (pl. jogi úton vagy más módon) a Shutterstock-védjegyekkel vagy a Shutterstock-védjegyekre vonatkozó jogokkal szemben, illetve nem segít ebben másokat és nem bátorít erre senkit sem.
  4. Kijelenti, hogy a Shutterstock védjegyeit és azok módosított (például helytelenül írt) változatait nem használja tartománynévként, résztartománynévként (függetlenül attól, hogy mi a legfelső szintű tartománynév), sem blognév részeként, közösségi média vagy csatorna nevének részeként, metacímkeként, kulcsszóként vagy bármilyen más programozási kódként vagy adatként.
  5. Soha nem alkalmazhat vagy használhat a Shutterstock előzetes írásos beleegyezése nélkül olyan kifejezést, amely hasonló vagy összekeverhető a Shutterstock-védjegyekkel.
  6. A Shutterstock Webhelyek megjelenése, beleértve az oldalfejléceket, egyéni grafikákat, gombikonokat és szkripteket is, a Shutterstock szolgáltatásjelzése, illetőleg védjegye, és nem másolható le, utánozható le vagy használható, sem egészben sem részben, a Shutterstock előzetes írásos engedélye nélkül.
  7. A Shutterstock előzetes írásbeli engedélye nélkül a saját tartalmán kívül nem jelenítheti meg keretben és nem „hotlinkelheti” a Shutterstock Webhelyeket vagy az ott szereplő Tartalmat.
  8. A jelen dokumentum szerint Önnek kifejezetten biztosított jogokon kívül a Shutterstock fenntartja a Védjegyeire vonatkozó összes jogot.

 12. Szerzői jogi követelések
  1. Ön ezennel feljogosítja a Shutterstock vállalatot arra, hogy a Shutterstock az általa kereskedelmileg észszerűnek minősített mértékben megvédje a Tartalomra vonatkozó jogait.
  2. Ha úgy véli, hogy az Ön által feltöltött Tartalomra vonatkozó Shutterstock-licenccel visszaélnek, nem jogosult intézkedni a Shutterstock-licenc vásárlója ellen anélkül, hogy előbb a visszaélésről a Shutterstockot tájékoztatná, és az intézkedésre a Shutterstock írásbeli engedélyt adna.
  3. A Shutterstock oldalon közölt tartalomra vonatkozó jogsértési gyanú bejelentésének igénye esetén szíveskedjék benyújtani a DMCA szabályzatunk által meghatározott DMCA tartalomeltávolítási felhívást.
  4. Bár a Shutterstock megteszi a kereskedelmileg észszerű lépéseket annak érdekében, hogy a Feltöltők jogainak tiszteletben tartását biztosítsa ügyfelei és partnerei részéről, a Shutterstock nem köteles jogi lépéseket tenni sem az esetleges gyanított visszaélők ellen, sem az Ön Tartalomhoz fűződő jogainak védelmében.
  5. Ha az Ön által feltöltött Tartalmat érintő panasz érkezne hozzánk, akkor a Shutterstock felfüggesztheti az ilyen Tartalom hozzáférhetőségét, és DMCA szabályzatunk értelmében az Ön fiókját megszüntetheti.
  6. Ha Ön tudatosan vagy ismételten hamis szerzőijog-sértési panaszt és tartalomeltávolítási felhívást nyújt be a Shutterstock felé, akkor a Shutterstock fenntartja a jogot arra, hogy az Ön fiókját külön értesítés nélkül letiltsa vagy törölje.

 13. Nyilatkozatok és kötelezettségvállalások
   • Ön kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy:
  1. Ön teljes mértékben jogosult, illetve fel van hatalmazva arra, hogy a jelen megállapodást megkösse, és hogy az itt meghatározott összes kötelezettségének teljes mértékben eleget tegyen;
  2. semmilyen hivatalos jogkorlátozás vagy szerződésben foglalt korlátozás nem akadályozza a jelen megállapodás megkötésében;
  3. betöltötte 18. életévét;
  4. a Tartalom és annak minden része az Ön tulajdona, illetőleg az Ön kezelésében áll, tehermentes és eredeti anyag, továbbá minden jogvédelmi vagy hasonló rendszert működtető országban alkalmas a jogvédelemre;
  5. ha a Tartalom hanganyagot, zenét, illetőleg dalszöveget tartalmaz, annak Ön rendelkezik minden felhasználási jogával, illetve azt megszerezte az illető anyag jogdíjtulajdonosától.
  6. ha a Tartalomban megjelenik egy teljes vagy nem teljes grafikai elem, betűtípus, clipart, sprite, vektorkép, ecset eszköz és hasonló, tervezőprogramokban (pl. Photoshop, Daz, Illustrator) megtalálható elem, akkor az Ön birtokában lévő végfelhasználói licencegyezmény, felhasználási feltételek vagy ezekkel egyenértékű licenc lehetővé teszi az Ön számára azt, hogy az elemeket az Ön által készített Tartalomban szerepeltesse, valamint hogy az ilyen Tartalmat a jelen dokumentumban ismertetett célra a Shutterstock számára licencelhesse.
  7. a Tartalom nem obszcén és nem gyalázkodó, nem sért hatályos törvényeket és jogszabályokat, vagy külső fél szerzői vagy egyéb jogát, például – egyebek mellett – védjegyhez, magánszférához vagy nyilvánossághoz fűződő jogát.
  8. rendelkezik a Tartalom minden olyan „Csak szerkesztői felhasználásra” besorolású tételére érvényes jognyilatkozattal, amelynél jognyilatkozat szükséges lehet.
  9. nincs függőben és nem is fenyeget olyan peres eljárás, követelés vagy egyéb jogi vagy közigazgatási eljárás, amely akár közvetve, akár közvetlenül érintené a Tartalmat, illetve amely bármilyen módon korlátozná az Ön által itt biztosított jogokat; és
  10. Nem továbbít kéretlen e-mail-üzeneteket, és nem bocsátkozik úgynevezett „spamküldésbe”, hogy ezzel az Ön és a Shutterstock között fennálló kapcsolatot vagy az Ön által feltöltött Tartalom értékesítését vagy hírét terjessze – és egyéb módon sem reklámozza hamisan vagy terjeszti valótlanul a hírét az Ön és a Shutterstock közötti kapcsolatnak olyan módon, amely hamis színben vagy a tényleges helyzetet meghaladó szintűként tünteti fel az Ön és a Shutterstock közötti szponzori, elismertségi, alkalmazotti vagy bármely egyéb viszonyt, továbbá nem használja fel a Shutterstock védjegyeit keresőmotoros reklámozásra vagy marketingtevékenységre.

   Ön elismeri, hogy az ilyen reklám-, illetőleg marketingtevékenység sértheti a Shutterstock, illetőleg külső felek szellemi termékhez fűződő jogait. Ha Ön a jelen bekezdésben foglaltakat megszegi, akkor a Shutterstock a jelen Üzletszabályzat által meghatározott egyéb jogaival, illetőleg jogorvoslati lehetőségeivel is élhet, és nem köteles az Önnek járó esetleges közvetítési jutalék vagy egyéb járandóság folyósítására sem.

  • A Shutterstock kijelenti és kötelezettséget vállal, hogy:
  1. jogosult és felhatalmazott a jelen megállapodás megkötésére, és az abból eredő jogok és kötelességek maradéktalan teljesítésére; és
  2. valamely vállalt kötelezettségével vagy nyilatkozatával össze nem egyeztethető esetleges saját vagy külső követelés esetén a Shutterstock írásbeli értesítést küldhet az Ön által a Shutterstock számára megadott e-mail-címre, abban a Shutterstock által aktuálisan ismert mélységben részletezve a követelést.

   1. A Shutterstock az ilyen követelés jogosságának megállapításáig visszatarthatja az Önnek járó jogdíjakat, illetőleg itt ismertetett egyéb járandóságokat, amelyek a Shutterstock megállapítása szerint észszerűen szükségesek lehetnek a követelés feltételezett összegének fedezésére.

   2. Kijelenti, hogy teljes mértékben együttműködik a Shutterstock vállalattal az esetleges ilyen követelés rendezésében. Egyben saját költségére jogosult az esetleges követelések rendezésében szabadon választott jogi képviselő útján részt venni.

 14. Bizalmasság
  • Ha a Shutterstock számára bármely tartalmat elküld, azzal elfogadja, hogy olyan titkos és jogvédett adatok birtokába fog jutni, mint – esetleg egyebek mellett – a jogdíjtarifák, a jogdíjösszegek és a bevételi adatok (gyűjtőnéven „Bizalmas adatok”). Ön kijelenti, hogy megőrzi a Bizalmas adatok titkosságát, és nem szolgáltatja ki őket külső fél számára, kivéve azokat a képviselőket, ügynököket, ügyvédeket, könyvelőket, számvizsgálókat és látogatókat, akiknek jogos indokkal tudniuk kell őket, és a titoktartáshoz előzőleg hozzájárultak.

 15. Kártalanítás
  1. Ön kijelenti, hogy a Shutterstock vállalatot, leányvállalatait, partnereit, vezetőit, tisztségviselőit és alkalmazottait kártalanítja és felmenti minden esetleges olyan követelés, veszteség, kár, költség és kiadás esetén (beleértve az észszerű mértékű ügyvédi díjakat és járandóságokat), amelyek abból származnak, hogy Ön nem tartotta be vagy vélhetőleg nem tartotta be valamely nyilatkozatát vagy kötelezettségvállalását, illetve nem tett eleget a jelen Üzletszabályzatban meghatározott valamely kötelezettségének. Ön csak külső fél követelése esetén köteles az esetleges véletlen, következményes vagy speciális veszteségek utáni kárpótlásra.
  2. A Shutterstock kijelenti, hogy kártalanítja és felmenti Önt minden esetleges olyan követelés, veszteség, kár, költség és kiadás esetén (beleértve az észszerű mértékű jogtanácsosi díjakat és járandóságokat), amelynek oka az, hogy a Shutterstock nem tartotta be vagy vélhetőleg nem tartotta be valamely nyilatkozatát vagy kötelezettségvállalását, illetve nem tett eleget a jelen Üzletszabályzatban meghatározott valamely kötelezettségének. A Shutterstock csak külső fél követelése esetén köteles a véletlen, következményes vagy speciális veszteségek utáni kárpótlásra.
  3. Ha a kártalanító fél a Shutterstock, akkor az ilyen követelések elleni védekezésről, az eljárás lebonyolításáról és a követelés rendezéséről saját belátása szerint jogosult intézkedni. Ha egy megállapodás az Ön számára pénzügyi kötelezettséget állapít meg, akkor azt köteles írásban jóváhagyni, amit kellő indok nélkül nem tagadhat meg és nem halogathat. Ha Ön a kártalanító fél, akkor a Shutterstock jogosult, de nem kötelezett az esetleges jogi eljárás lebonyolítására.

  4. Ha a kártalanítási igény egy külső fél jogos követeléséből származik, akkor a kártalanítandó fél:

   1. azonnal értesíti a kártalanító felet a követelésről. A kártalanító félnek akkor is eleget kell tennie a jelen Üzletszabályzatból eredő kártalanítási kötelezettségének, ha a kártalanítandó fél nem értesíti a kártalanító felet, kivéve ha az értesítés elmulasztása a kártalanító félnek vagyoni kárt okoz; és
   2. a kártalanító fél számára lehetőséget biztosít a követelés elleni, a kártalanítandó fél számára észszerűen elfogadható jogi képviselő útján történő védekezésre. Annak a jogi képviselőnek, aki a kártalanító fél hibák és hiányosságok elleni biztosítója számára megfelelő, annak a kártalanítandó fél számára is elfogadhatónak kell minősülnie. A kártalanítandó fél kijelenti, hogy saját költségére együttműködik a kártalanító féllel az esetleges követelések rendezésében. Ha a kártalanító fél bármely okból nem kívánja vagy elmulasztja rendezni a követelést, akkor a kártalanítandó fél jogosult ezt megtenni a kártalanító fél kizárólagos költségén.

 16. Választottbíráskodás
  1. A jelen Választottbíráskodási megállapodás, amelyet a Szövetségi Választottbíráskodási Törvény (9 U.S.C. § 1 és azt követő) szabályoz, a jogilag lehetséges legszélesebb körben alkalmazandó, továbbá – kivéve, ahol ellenkezőleg rendelkezik – vonatkozik minden múltbeli, jelenlegi és jövőbeli követelésre és vitára, amelyet ennek hiányában bíróság vagy egyéb nem választottbírósági fórum rendezne, vonatkozik emellett a Shutterstock minden esetleges Önnel szembeni követelésére éppúgy, mint az Ön Shutterstock vállalattal, illetőleg annak ügynökeivel és alkalmazottaival szembeni követeléseire – aki vagy amelyik csak érvényesíti a jelen Választottbíráskodási megállapodást. A jelen Választottbíráskodási megállapodás hatálya alá tartozó minden vitás ügyet végleges és kötelező érvényű választottbíráskodással kell rendezni, és nem peres eljárással vagy bírósági tárgyalással.
  2. Az Üzletszabályzatból vagy annak megszegéséből eredő, az azzal összefüggő, illetőleg a Shutterstock webhelyet érintő esetleges viták és követelések rendezése kötelező érvényű egyéni (nem csoportos) választottbíráskodás által történik az Amerikai Választottbírósági Szövetség (American Arbitration Association – AAA) aktuális Kereskedelmi választottbírósági szabályzata („AAA-szabályzat") szerint (az AAA-szabályzat megtalálható a www.adr.org/commercial weblapon, illetve a Google vagy hasonló keresőkben az „AAA Commercial Arbitration Rules” keresőkifejezéssel); kikötve viszont, hogy az AAA-szabályzat és a jelen Választottbíráskodási megállapodás közti ellentmondás esetén az utóbbi alkalmazandó.
  3. Az alábbiak értelmében a felek független alvállalkozói státuszba kerülnek. A felek közt nem jön létre sem társas viszony, sem vegyes vállalati, foglalkoztatási, franchise- vagy ügynöki viszony. Amennyiben viszont állítása szerint Önt a Shutterstock foglalkoztatja, akkor az ilyen követelések, illetve az azokból eredő vagy azokkal összefüggő viták, egyebek mellett az Ön állásjelentkezéséből, állásra való kiválasztásából, állítólagos foglalkoztatásából, illetőleg elbocsátásából eredő vagy azzal összefüggő követelések és viták a jelen Választottbíráskodási megállapodás szerinti választottbírósági eljárás hatálya alá esnek, ideértve egyebek mellett a törvényen vagy szokásjogon alapuló, bérre, túlóradíjra és egyéb kompenzációra vagy járandóságra vonatkozó követeléseket, valamint a diszkriminációs, zaklatási és megtorlási kereseteket. Az állítólagos foglalkoztatási jogviszonyból eredő minden esetleges követelést az Amerikai Választottbírósági Szövetség hivatott rendezni, és a jelen Választottbíráskodási megállapodás által nem tárgyalt esetekre az AAA aktuális foglalkoztatási választottbírósági szabályzata („AAA foglalkoztatási szabályzat”) vonatkozik (az AAA foglalkoztatási szabályzat megtalálható a www.adr.org/commercial weblapon, illetve a Google vagy hasonló keresőkben az „AAA Employment Arbitration Rules” keresőkifejezéssel); kikötve viszont, hogy az AAA-szabályzat és a jelen Választottbíráskodási megállapodás közti ellentmondás esetén az utóbbi alkalmazandó.
  4. A választottbíró – és nem az esetleges szövetségi, állami vagy helyi bíróság vagy hivatal – rendelkezik azzal a kizárólagos jogosultsággal, hogy a jelen Választottbíráskodási megállapodás érvényességét, alkalmazhatóságát, foganatosíthatóságát, észszerűtlenségét vagy feladását érintő esetleges vitákat rendezze, ideértve például a jelen Választottbíráskodási megállapodás részleges vagy teljes érvénytelenségére vagy érvényteleníthetőségére vonatkozó esetleges követeléseket. Az előző mondat azonban nem vonatkozik a Csoportos fellépéstől elállásra, sem az annak érvényességét, alkalmazhatóságát, foganatosíthatóságát, észszerűtlenségét vagy feladását érintő olyan esetleges vitákra, amelyekben csak egy illetékes bíróság dönthet, egy választottbíró nem.
  5. A választottbíró által megállapított jóvátételi döntés az ügyben, illetőleg az érintett fél vagy birtokai felett illetékes bármely bíróság elé vihető. Amennyiben hatályos törvény ezt nem tiltja, a választottbíráskodás színhelye New York állam és megye; kivéve a foglalkoztatási jogviszonyt érintő és azokból eredő ügyekben, amelyeket az Ön lakhelye szerinti helyszínen és államban vagy annak közelében kell lefolytatni. A hatályos AAA-szabályzat értelmében egy választottbírót kell megnevezni. Amennyiben hatályos törvény vagy hatályos AAA-szabályzat ezt nem tiltja, a felek maguk viselik saját választottbíráskodási költségüket, a díjak és költségek megosztását érintő minden esetleges vitát pedig a választottbíró hivatott eldönteni. A jelen Választottbíráskodási megállapodás az olyan esetleges vitákra nem vonatkozik, amelyről egy hatályos szövetségi törvény kifejezetten kimondta, hogy nem vonható választottbíráskodás alá, illetve nem érvényesíthető rá egy vitát megelőző választottbíráskodási megállapodás. Mindkét fél egyetért abban, hogy az alábbi követelések kivételek a választottbírósági megállapodás hatálya alól, és egy megfelelő joghatóságú bíróság előtti tárgyalást igényelnek: (i) a tényleges vagy fenyegető jogsértésekkel, illetve valamely fél szerzői jogainak, védjegyeinek, üzemi titkainak, szabadalmainak vagy más, szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak figyelmen kívül hagyásával vagy megsértésével összefüggő esetleges követelések; és (ii) sürgős intézkedést igénylő körülményekből (például bűncselekmény, rendszerfeltörés vagy kibertámadás közvetlen veszélyéből vagy bekövetkezéséből) eredő esetleges követelések. A jelen választottbíráskodási előírás az Üzletszabályzat hatályának megszűnése után is változatlanul érvényben marad.
  6. Ön és a Shutterstock megállapodik abban, hogy az esetleges követeléseket kötelező érvényű egyedi választottbíráskodás és nem peres eljárás útján rendezik.
  7. CSOPORTOS FELLÉPÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS. ÖN ÉS A SHUTTERSTOCK MEGÁLLAPODIK, HOGY AZ ESETLEGES VITÁS ÜGYEKBEN EGYMÁS ELLENI KÖVETELÉSEIKKEL EGYARÁNT CSAK EGYÉNI MINŐSÉGÜKBEN LÉPNEK FEL, ÉS NEM FELPERESKÉNT VAGY EGY ESETLEG VÉLELMEZETT KÉPVISELETI CSOPORT TAGJAKÉNT, KOLLEKTÍVEN VAGY CSOPORTOSAN. Az Ön és a Shutterstock közötti konkrét megállapodás hiányában a választottbíró vagy bíró nem vizsgálhatja egyszerre egynél több személy követelését, illetve nem vehet más módon figyelembe képviselt vagy csoportos igényt. A választottbíró csak egyéni panaszos felek ügyében ítélhet meg korrekciós intézkedést, és az csak olyan mértékű lehet, amelyet az egyéni kérelmező fél kártalanítása indokol. Ön és a Shutterstock megállapodik, hogy az Üzletszabályzathoz kötődő vitás ügyek tekintetében kölcsönösen lemondanak a bírósági tárgyaláshoz fűződő jogukról.

 17. Elektronikus Értesítések kézbesítése
  1. Ön egyetértőleg hozzájárul ahhoz, hogy a Shutterstock által küldött, és az Ön által feltöltött Tartalmat és a fiókját érintő értesítéseket, megállapodásokat, dokumentumokat, felszólításokat és adatszolgáltatásokat (gyűjtőnéven Értesítéseket) fogadja. Az Értesítések körébe tartoznak az Ön által elfogadott megállapodások és szabályzatok, ezek frissítései, a számlakivonatok, adózási dokumentumok, valamint az Ön által feltöltött Tartalmat és a fiókját érintő minden esetleges egyéb tájékoztatás. A Shutterstock az Értesítéseket vagy a Shutterstock webhelyen való közzététel, vagy a Ön Shutterstock feltöltői fiókban nyilvántartott elsődleges e-mail-címére küldött üzenet formájában juttatja el Önhöz.
  2. Az elektronikus Értesítésekhez való hozzáféréshez és azok megőrzéséhez szükséges egy internetkapcsolattal rendelkező számítógép vagy mobil eszköz, egy (alább definiált) Aktuális verziójú webböngésző, egy PDF fájlok pontos beolvasására és megjelenítésére alkalmas, Aktuális verziójú program, egy érvényes e-mail-cím (ennek az Ön Shutterstock feltöltői fiókjában nyilvántartott e-mail-címnek kell lennie), valamint vagy az összes kapott Értesítés tárolásához elegendő tárhely, vagy az Értesítések nyomtatására alkalmas, telepített nyomtató. Ha a hardver- vagy szoftverigényben lényegi változás történne, arról elektronikus Értesítés formájában tájékoztatni fogjuk Önt. „Aktuális verzió” alatt a szoftvernek azt a verzióját kell érteni, amelyet a szoftver terjesztője éppen támogat. Fenntartjuk a jogot bármely Aktuális verzió támogatásának megszüntetésére, ha – saját megítélésünk szerint – az olyan biztonsági vagy egyéb hibát tartalmaz, amely alkalmatlanná teszi a Shutterstock termékeivel és szolgáltatásaival való használatra.
  3. Hozzájárulásával megerősíti, hogy képes nyilvántartási célból fogadni, megnyitni és kinyomtatni vagy letölteni az Ön számára továbbított Értesítéseket, és hozzáféréssel rendelkezik az ilyen műveletekhez szükséges eszközökhöz. Az Értesítéseket nyilvántartási célból kinyomtathatja vagy elmentheti, mert nem biztos, hogy ezek az interneten a jövőben is elérhetők maradnak.
  4. Az Értesítések elektronikus fogadásához való hozzájárulását bármikor visszavonhatja a következő címre küldött levélben: „Shutterstock, Inc. Címzett: Electronic Communications Delivery Policy, 350 Fifth Ave, 21st Floor, New York, NY 10118”, illetve ha felveszi a kapcsolatot a Shutterstock ügyfélszolgálatával. Hozzájárulásának visszavonása azután válik hatályossá, miután nekünk észszerű lehetőségünk adódott az ügyben való intézkedésre. Az Értesítések elektronikus fogadásához való hozzájárulása után bármikor visszavonhatja az adóügyi nyomtatványok elektronikus fogadására adott hozzájárulását, ha a fenti módon felveszi velünk a kapcsolatot. Ilyenkor az egyéb Értesítéseket továbbra is elektronikusan kapja meg, viszont az 1099 vagy 1042-S adóűrlapot attól kezdve levélben postázzuk ki Önnek.
  5. Ha az Értesítések elektronikus fogadásához való hozzájárulása után papír formátumú anyagot kíván kézhez kapni a korábban kiküldött Értesítésekről, azt az Értesítés kiküldésétől számított 180 napon belül kérelmezheti a fenti módon kapcsolatba lépve velünk. A papír formátumú anyagokat az USA normál postai szolgáltatásával küldjük ki. A papír formátumú anyagok kiküldéséhez a feltöltői fiókjában nyilvántartott lakcímnek aktuálisnak kell lennie. Papír formátumú anyagok igénylése esetén Ön jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Shutterstock minden Értesítés után dokumentumigénylési díjat jogosult kiszámlázni Önnek. 1099 vagy 1042-S papír formátumú űrlap igénylése esetén nem számolunk fel dokumentumigénylési díjat.
  6. Ön felelős azért, hogy a nálunk megadott elsődleges e-mail-címe mindig aktuális legyen, és a Shutterstock így képes legyen elektronikus értesítéseket küldeni Önnek. Ön jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy amennyiben a Shutterstock Önnek elektronikus Értesítést küld, de Ön azt nem kapja meg, mert nálunk nyilvántartott elsődleges e-mail-címe helytelen, elévült, az Ön szolgáltatója által le van tiltva, illetve Ön bármilyen más ok miatt nem kapja meg elektronikus Értesítéseinket, a Shutterstock akkor is úgy veszi, hogy az Értesítés kézbesítése megtörtént. Elsődleges e-mail-címét és lakcímét bármikor frissítheti, ha aFeltöltői fiókbeállítások alatt nyilvántartott adatait módosítja.

 18. Egyéb
  1. A felek független alvállalkozói státuszba kerülnek. A felek közt nem jön létre sem társas viszony, sem vegyes vállalati, alkalmazási, franchise vagy ügynöki viszony.
  2. A jelen Üzletszabályzat az általa tárgyalt témakörökben a felek közti teljes megállapodásának minősül, és az ilyen témakörökben felülbírál minden esetleges korábbi megállapodást.
  3. Az Üzletszabályzat, a belőle vagy az elkészítéséből eredő vagy azokkal kapcsolatos ügyek, annak betartása vagy megszegése, valamint a kapcsolódó ügyek érvényességét, értelmezését és érvényre juttatását (a jogválasztási irányelvekre való hivatkozás nélkül) New York állam saját jogrendszere szabályozza. A fenti Választottbíráskodási megállapodás betartása mellett az Üzletszabályzat, a belőle vagy az elkészítéséből eredő vagy azokkal kapcsolatos ügyek, annak betartása vagy megszegése, valamint a kapcsolódó ügyek érvényességét, értelmezését és érvényre juttatását érintő esetleges jogi intézkedés vagy eljárás kizárólag New York állam (USA, New York járás, New York déli kerülete) hatásköre, és ezeknek a bíróságoknak a joghatóságát minden fél kizárólagosként elismeri, elutasítva minden esetleges helyénvalósági vagy kényelmi kifogást.
  4. Ha az illetékes joghatóság bármely jogi vagy szabályozó testülete, illetőleg a választottbírósági eljárás az Üzletszabályzat valamely pontját érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek nyilvánítja, az kizárólag az érvénytelen vagy érvényesíthetetlen részt érinti, az adott bekezdés többi részét, illetve az Üzletszabályzat más rendelkezését nem, tehát az Üzletszabályzat ettől függetlenül teljes egészében hatályos és betartandó marad. Az Üzletszabályzat kötelező érvényű és hatályos marad minden érintett fél, azok jogi képviselője, jogutódja és jogtulajdonosa tekintetében.
  5. A Shutterstock nem vállal felelősséget sem a Tartalom Shutterstock vagy annak esetleges másod-licencvásárlója általi elküldéséből vagy felhasználásából, sem az Ön feltöltői fiókjának megszüntetéséből eredő tényleges, közvetett, speciális vagy következményes károkért. Ön kifejezetten hozzájárul anyagának összes itt említett esetleges alkalmazásához, és semmilyen egyéni vagy összevont felhasználásért cserébe nem jogosult külön kompenzációt követelni.
  6. Tájékoztatjuk, hogy a Shutterstock fenntartja a jogot a jelen feltételek saját megítélése szerinti bármikori módosítására, de egyben elfogadja, hogy az ilyen módosítások az esetleg folyamatban lévő választottbíráskodási eljárásokra, illetve a módosításokat megelőzően benyújtott jogi követelésekre nincsenek hatással. A Shutterstock a jelen oldalon, az Ön belépési oldalán elhelyezett hirdetmény útján és/vagy bármely egyéb módon értesíti Önt minden ilyen jellegű módosításról annak érdekében, hogy Önnek lehetősége legyen áttekinteni azokat a hatályba lépésük előtt. Az Üzletszabályzat módosításai nem visszamenőleges hatályúak. Ha a Shutterstockon keresztül továbbra is Tartalmat tesz elérhetővé, azzal az ilyen módosításokat jóváhagyólag elfogadja. Ha bármely módosítással nem értene egyet, akkor a jelen dokumentumban közölt szabályok betartásával törölje a Shutterstock oldalairól az Ön által elküldött összes Tartalmat, vagy annak azt a részét, amelyekre nem szeretné, hogy az új szabályok vonatkoznának.
  7. Egyéb törvényes, illetőleg a jogegyenlőségen alapuló jogain túlmenően a Shutterstock jogosult további értesítés nélkül megszüntetni az Ön fiókját abban az esetben, ha Ön megszegi a jelen megállapodást vagy Shutterstock vállalattal kötött esetleges egyéb megállapodás bármely feltételét.
  8. A felek tudomásul veszik, és kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen Üzletszabályzat kizárólag a jelen megállapodásban részes felek kölcsönös érdekeit szolgálják, és nem céljuk semmiféle előnyt, jogot, kötelességet vagy kötelezettséget keletkeztetni harmadik személy részére.
  • Ha a Shutterstock számára bármilyen tartalmat elküld, illetőleg ha részt vesz a fórumokban, azzal kijelenti, hogy magára nézve kötelezőként elfogadja a jelen Üzletszabályzatot, valamint a Honlap üzletszabályzatát és a Shutterstock Adatvédelmi nyilatkozatát, melyeket betekintésre itt is közlünk.

  • Hatálybalépés: szerda, február 05, 2020