Servicevoorwaarden
Deze vertaling is louter ter informatie en is geen juridisch bindend document. Raadpleeg de originele voorwaarden in het Engels.
  • Shutterstock, Inc. en, waar de context dit vereist, zijn partners ('Shutterstock') beheert/beheren een wereldwijde marktplaats voor stockmedia. Klanten van Shutterstock betalen een bedrag voor het licentiëren van content van de websites van Shutterstock (samen: Shutterstock-websites).
  • De volgende algemene voorwaarden vormen een juridisch bindende, niet-exclusieve overeenkomst tussen u en Shutterstock. Lees de algemene voorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze volledig begrijpt. De algemene voorwaarden omschrijven en beheren uw rechtsgeldige relatie met Shutterstock, uw toestemming aan Shutterstock voor het gebruik van foto’s, afbeeldingen, vectoren, bewegend beeld, animaties, film, video’s, audiovisueel werk en andere media, samen met alle bijbehorende trefwoorden, metagegevens en/of titels die u aan Shutterstock hebt verstrekt (alles samen Content genoemd) en de wijze waarop Shutterstock gebruik kan maken van de Content.
  • De algemene voorwaarden bevatten ook een bindende arbitrageovereenkomst die arbitrage vereist van gedekte geschillen in plaats van geschillenbeslechting door een rechtbank of juryrechtspraak.

 1. Overzicht
  1. Door content in te zenden naar Shutterstock, verleent u Shutterstock een wereldwijd, sublicentieerbaar en niet-exclusief recht en een licentie om content te indexeren, analyseren, categoriseren, archiveren, reproduceren, in te lijven, openbaar weer te geven, te verkopen, adverteren en op de markt te brengen en om afgeleide werken te maken van deze content die door u is geüpload en die door Shutterstock is geaccepteerd en dit voor enig redelijk zakelijk doel, inclusief, maar niet beperkt tot, de verspreiding van uw content onder klanten van Shutterstock, om de prestaties en de werking van het platform en de diensten van Shutterstock te optimaliseren en nieuwe functies en producten te ontwikkelen. U geeft Shutterstock ook toestemming om informatie met betrekking tot uw Content toe te voegen, aan te passen of te verwijderen voor het beheren en de licentiëring van dergelijke Content.
  2. U verleent Shutterstock het wereldwijde, niet-exclusieve recht om, in het kader van marketing- en promotionele activiteiten van Shutterstock, gebruik te maken van uw naam, weergavenaam en Content, zonder dat u daarbij recht hebt op een vergoeding. Shutterstock heeft het recht om zich naar eigen inzicht te onthouden van enig of alles van het voorgaande, zonder daarbij iets aan u verplicht te zijn.
  3. Shutterstock heeft het recht, maar niet de verplichting, om alle Content via alle merken en platformen van Shutterstock aan zijn klanten te licentiëren voor gebruik conform de licentieovereenkomsten die met Shutterstock zijn aangegaan, inclusief, maar niet beperkt, tot Shutterstock, Inc. Servicevoorwaarden van licentieovereenkomsten (tezamen: Licenties).

 2. Eigenaarschap van Content
  • Het auteursrecht van alle Content blijft het bezit van de eigenaar van het auteursrecht en niets uit de Algemene voorwaarden kan worden opgevat als een overdracht van het auteursrecht naar Shutterstock, onderhevig aan de licenties die zijn verleend aan Shutterstock en de sublicenties van Shutterstock. Door Content naar Shutterstock in te zenden, doet u uitdrukkelijk afstand van het auteurschap van artiesten of enige morele rechten die u anders zou hebben in het kader van de wetten van de Staat van New York, de United States Copyright Act of gelijkaardige wetten van enige jurisdictie, zodat klanten uw Content kunnen gebruiken in overeenstemming met de Licenties die worden uitgegeven door Shutterstock.

 3. Vrijgaves
  1. U gaat ermee akkoord een geldige en nauwkeurige portretrechtvrijgave te verstrekken voor alle door u bijgedragen Content op Shutterstock die, naar de mening van Shutterstock, een identificeerbaar gezicht of een identificeerbaar menselijk figuur of andere identificeerbare eigenschappen bevat, inclusief, maar niet beperkt tot, stemmen, verschijningen of gelijkenissen. U gaat er ook mee akkoord geldige en accurate eigendomsvrijgaves aan Shutterstock te verstrekken voor alle Content waarvoor dergelijke vrijgaves benodigd zijn, zoals Shutterstock naar eigen goeddunken zal bepalen. Alle vrijgaves dienen elektronisch en met de Content aan Shutterstock te worden geleverd. Content zonder vrijgave waarin een identificeerbaar persoon wordt weergeven en/of waarvoor een eigendomsvrijgave is vereist, kan door Shutterstock naar eigen goeddunken goedgekeurd worden voor ‘Alleen voor redactioneel gebruik‘.
  2. U gaat ermee akkoord dat alleen u verantwoordelijk bent voor het bewaren van alle originele vrijgaves en het bijhouden van een compleet en nauwkeurig vrijgave-archief.
  3. Het inzenden van vervalste, onjuist of andersoortige ondeugdelijke vrijgaves is een materiële schending van de algemene voorwaarden. De door u ingediende vrijgaves mogen geen voorwaarden bevatten die in strijd zijn met de algemene voorwaarden of beperkingen bevatten die niet vermeld zijn in de vrijgaves van Shutterstock, die te vinden zijn in Juridisch Centrum van Shutterstock.
  4. U gaat ermee akkoord dat Shutterstock, indien nodig, kopieën van vrijgaves aan klanten kan verstrekken als reactie op enige potentiële of daadwerkelijke juridische stappen, ter naleving van toepasselijke wet- en regelgeving en/of vanwege rapportagevereisten van vakbonden, of om welke andere reden dan ook die Shutterstock naar eigen goeddunken redelijk acht.
  5. U gaat ermee akkoord dat alle door u ingezonden Content die ‘Alleen voor redactioneel gebruik‘ bedoeld is, het onderwerp accuraat weergeeft en vergezeld wordt door de juiste titels en trefwoorden. U begrijpt en gaat akkoord dat voor bepaalde Content die ‘Alleen voor redactioneel gebruik‘ is, mogelijk een attest of goedkeuring van een externe partij vereist is, waarmee de Bijdrager toestemming is verleend om dergelijke Content vast te leggen (een Referentie). U verstrekt Shutterstock op verzoek bewijs van dergelijke Referenties.
  6. U gaat ermee akkoord dat Shutterstock naar eigen goeddunken kan besluiten om Content die ‘Alleen voor redactioneel gebruik‘ bedoeld is op een niet-redactionele manier te gebruiken (Shutterstock kan bijvoorbeeld een klant toestemming geven om Content die ‘Alleen voor redactioneel gebruik‘ bedoeld is, te gebruiken voor commerciële doeleinden, waarbij de klant over de benodigde rechten en vrijwaringen voor dergelijk gebruik beschikt).

 4. Accounts
  1. U gaat ermee akkoord dat u ware en complete informatie verstrekt voor uw Shutterstock-bijdragersaccount en uw Content, inclusief, maar niet beperkt tot, informatie over de datum, locatie en gebruikte apparatuur met betrekking tot het maken van de Content;
  2. Door het aanmaken van een Shutterstock-account, gaat u akkoord met het Privacybeleid van Shutterstock dat hierin via verwijzing is opgenomen en van toepassing is op de manier waarop Shutterstock de door u verstrekte Content en gegevens verzamelt, verwerkt, opslaat en overdraagt, met inbegrip van gegevens die verbonden zijn aan u, uw account, uw Content en andere informatie met betrekking tot het voorgaande (Persoonsgegevens). U gaat ermee akkoord dat uw Persoonsgegevens kunnen worden verzameld, verwerkt, opgeslagen en overgedragen aan jurisdicties die buiten uw eigen rechtsgebied liggen.
  3. Shutterstock behoudt zich het recht om het aanmaken van een account te weigeren of een bestaand account te beëindigen in verband met fraude, inbreuk op intellectueel eigendom, schending van de (privacy- of publiciteits)rechten van externen, het kunstmatig genereren van downloads, het inzenden materiaal dat obsceen of gewelddadig is of als lasterlijk zou kunnen worden aangemerkt, het niet naleven van de richtlijnen van Shutterstock, die van tijd tot tijd kunnen wijzigen, en enige schending van de voorwaarden van deze of enige andere overeenkomst die u met Shutterstock heeft, of omdat dit het gemak dient.
  4. Na ontvangst van een door u verzonden schriftelijk verzoek beëindigt Shutterstock uw account binnen negentig (90) dagen. Let op: Uw Content blijft in de periode voordat uw account door Shutterstock wordt beëindigd beschikbaar voor licentiëring door Shutterstock-klanten. In het geval dat Shutterstock materiële wijzigingen aanbrengt in de algemene voorwaarden en u hiervan niet van tevoren op de hoogte stelt, mag u, onverminderd het voorgaande, uw account binnen dertig (30) dagen beëindigen, gerekend vanaf de datum waarop dergelijke wijzigingen van kracht worden.
  5. Na verwijdering van content door Shutterstock kan Shutterstock bestaande licenties voor de desbetreffende content binnen een redelijke daaropvolgende termijn aanpassen. Dit gebeurt bijvoorbeeld om klanten te ondersteunen die eerder een conceptlicentie hebben geactiveerd.
  6. Als uw account om welke reden dan ook beëindigd is, dient u schriftelijke toestemming van Shutterstock te ontvangen voor het openen van een ander account. U stemt ermee in dat u niet meer dan een actief bijdragersaccount tegelijk heeft, tenzij u voor elk geval schriftelijke toestemming van Shutterstock hebt ontvangen.
  7. U dient voor elk account unieke Content in te zenden en mag alleen dubbele Content inzenden tenzij u daarvoor schriftelijke toestemming van Shutterstock hebt ontvangen.

 5. Content
  1. Shutterstock behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden Content te weigeren of van de Shutterstock-websites te verwijderen. Shutterstock verwijdert Content (naar eigen goeddunken) als Shutterstock van mening is dat dergelijke Content Shutterstock of enige van zijn functionarissen, managers, directeuren of medewerkers blootstelt aan juridische stappen of als de Content in strijd is met de algemene voorwaarden. Onverminderd het voorgaande en naar eigen goeddunken van Shutterstock, kan Content die door u om welke reden dan ook door u is verwijderd of die u hebt teruggetrokken, beschikbaar worden gesteld voor licentiëring door klanten die eerder conceptversies van de verwijderde Content hebben gedownload.
  2. Shutterstock zal alle mogelijke moeite doen om Content die van de Shutterstock-websites is verwijderd of teruggetrokken, ook van de websites van Shutterstock-partners (inclusief co-brandedwebsites) te verwijderen binnen negentig (90) dagen vanaf de datum dat de desbetreffende Content van de Shutterstock-websites is verwijderd.
  3. Licenties die door Shutterstock zijn verleend voor Content die later van de Shutterstock-websites is verwijderd, blijven tot in de eeuwigheid geldig.
  4. Shutterstock zal nooit bewust content licentiëren met modelvrijgave voor gebruik in een pornografische, beledigende of frauduleuze context, of op een manier die kan worden beschouwd als smadelijk, obsceen of illegaal.
  5. Shutterstock behoudt zich het recht voor om uw content te gebruiken voor advertenties en/of marketingdoeleinden op socialmediaplatforms als Facebook, Instagram, Tumblr, Twitter en soortgelijke sites en daaraan gekoppelde toepassingen.

 6. Richtlijnen voor Contentinzendingen
 7. Forumrichtlijnen
 8. Vergoeding
  1. Shutterstock betaalt u royalty‘s voor elke unieke download van Content waarvoor Shutterstock een betaling ontvangt. De huidige royaltytarieven zijn uiteengezet in het Inkomstenschema, dat middels deze verwijzing hierin is opgenomen. Als een klant meerdere malen hetzelfde Content-item download, wordt u slechts een keer betaald. Houd er rekening mee dat er mogelijk een vertraging kan zitten tussen de downloads van klanten en de melding daarvan in uw Shutterstock-bijdragersaccount.
  2. De uitbetaling van royalty’s en bijbehorende overzichten worden maandelijks verwerkt; rond de 15e van elke maand worden de downloads van de maand ervoor uitgekeerd. Betalingen worden automatisch uitgevoerd en hoeven niet te worden aangevraagd.
  3. Er is een minimale uitbetaling per boekingsperiode van: Vijfendertig Amerikaanse dollars (USD 35,00) ('Minimaal uitbetalingsbedrag'). Als u tijdens een boekingsperiode het minimale uitbetalingsbedrag niet hebt behaald of als u geen geldige elektronische betaalrekening aan Shutterstock hebt verstrekt, wordt uw betaling overgeheveld naar de volgende boekingsperiode. Als u uw account beëindigt voordat de opgebouwde verdiensten in uw royaltyaccount het minimale uitbetalingstarief hebben bereikt, worden deze royalty's niet meer uitbetaald. Ter verduidelijking: U hebt geen recht op eventuele verdiensten die zijn opgebouwd na de uitschakeling van uw bijdragersaccount of voordat de drempel van het toepasselijke minimale uitbetalingsbedrag is bereikt.
  4. Indien uw account wordt beëindigd vanwege een materiële schending van de Algemene voorwaarden, behoudt Shutterstock zich het recht voor om, naast zijn andere rechten volgens de wet en/of rechtsmiddelen, royalty’s in te houden en/of andere vormen van aan u te betalen compensaties aan u te behouden als geliquideerde schade.
  5. U mag de Shutterstock-service niet gebruiken om uw Content aan een enkele klant of een klein aantal klanten over te dragen, noch mag u hiermee uw eigen Content downloaden. Dergelijke activiteiten vormen een materiële schending van de Algemene voorwaarden. Als u aan een dergelijke activiteit deelneemt, behoudt Shutterstock zich het recht voor om zich te behelpen van alle rechten van deze overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het beëindigen van uw account en/of het inhouden van enige opgebouwde, nog niet uitgekeerde royalty's.
  6. Shutterstock kan de aan u betaalde royalty’s in verband met restituties van Shutterstock verhalen door gecrediteerde toepasselijke royalty’s te verrekenen. Terugbetalingen via creditcards worden op dezelfde manier behandeld als gerestitueerde abonnementen.
  7. Als Shutterstock om wat voor reden dan ook een te hoog royaltybedrag of (te hoge) andere vergoedingen aan u overmaakt, behoudt Shutterstock zich het recht voor om een dergelijk te veel betaald bedrag af te trekken van uw opgebouwde royalty’s of een directe terugbetaling van een dergelijke te hoog royaltybedrag te eisen.
  8. Royaltybetalingen op basis van een percentage van de verkoopprijs worden gebaseerd op de verkoopprijs die Shutterstock daadwerkelijk heeft ontvangen en die is berekend na het maken van eventuele aftrekposten voor restituties, annuleringen, eerdere te hoge betalingen en eventuele belastingen, heffingen, rechten, wisselkoerskosten of andere soortgelijke kosten die worden opgelegd voor de betalingen die zijn ontvangen door Shutterstock. Als een wet, regeringsbesluit of enige andere beperking van invloed is op het bedrag van de betalingen die de licentiehouder van Shutterstock aan Shutterstock kan verlenen, mag Shutterstock van de royalty's van de Bijdrager een bedrag aftrekken dat evenredig is aan de vermindering van de overmaking door de licentiehouder aan Shutterstock.
  9. Als u uw betalingen ontvangt via een online betaalservice (zoals PayPal, Payoneer of Skrill), mag u uw account voor deze online betaalservice niet delen met een andere Shutterstock-bijdrager. Aan de verplichting van Shutterstock voortvloeiend uit deze overeenkomst om u uit te betalen, wordt voldaan door een betaling te voldoen via de door u gekozen online betaalservice.
  10. Ter verduidelijking: Waar en wanneer passend kan Shutterstock zijn rechten en verplichtingen met betrekking tot royalty's van de bijdrager onder deze overeenkomst toewijzen aan gerelateerde wereldwijde juridische entiteiten. Shutterstock bevestigt dat de rechten van de bijdrager op dergelijke royalty's niet worden aangetast door een dergelijke toewijzing.

 9. Verwijzigingsprogramma’s
  1. Als u andere bijdragers naar Shutterstock verwijst en u daarbij als de verwijzer wordt aangewezen in het kader van het Verwijzingsprogramma van Shutterstock, ontvangt u royalty‘s, zoals omschreven in het Inkomstenschema. Enige verwijzingsroyalty‘s gecrediteerd aan uw account van een abonnement dat later is terugbetaald door Shutterstock, wordt beschouwd als een overbetaling van royalty's aan u. Shutterstock behoudt zich het recht voor om uitbetalingen aan u in het kader van het Verwijzigingsprogramma van Shutterstock maximaal 90 dagen uit te stellen, gerekend vanaf de datum dat de verwezen bijdrager zijn of haar Shutterstock-account heeft geopend.
  2. Als u een nieuwe klant doorverwijst naar Shutterstock en die klant doet zijn of haar eerste aankoop van een selfservice-afbeelding en video-abonnement voor één gebruiker of een pakketproduct, zal Shutterstock uw royalty-account opwaarderen zoals aangegeven op het Inkomstenschema. U ontvangt geen royalty's als de door u verwezen klant een verlenging aanvraagt of voor verdere aankopen van deze klant. Verwijzingsroyalty's die worden gecrediteerd aan uw account via een abonnement dat later is terugbetaald door Shutterstock, worden beschouwd als een overbetaling van royalty's aan u. Shutterstock behoudt zich het recht voor om uitbetalingen aan u in het kader van het Verwijzigingsprogramma van Shutterstock maximaal 90 dagen uit te stellen, gerekend vanaf de datum van de in aanmerking komende eerste aankoop van de klant.

 10. Belastingen
  1. Indien u volgens de Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS) een ingezetene van de Verenigde Staten bent, moet u een volledig ingevuld en ondertekend W-9-formulier van de IRS bij Shutterstock indienen, zodat Shutterstock u kan uitbetalen. Een W-9-formulier wordt gebruikt om op straffe van meineed te verklaren dat uw fiscaal identificatienummer correct is en dat u geen door u nog niet betaalde bronbelastingen hebt uitstaan.
  2. Indien u volgens de IRS een buitenlander (‘Foreign Person’) bent, moet u het volledig ingevulde, ondertekende en juiste W-8-formulier van de IRS bij Shutterstock indienen, zodat Shutterstock u kan uitbetalen. Buitenlanders kunnen onderworpen zijn aan Amerikaanse inkomstenbelasting op de inkomsten die zij ontvangen van Amerikaanse bronnen en Shutterstock kan worden verplicht om toepasselijke belastingen daarop in te houden, maar u kunt mogelijk in aanmerking komen voor een verlaagd tarief of vrijstelling van inhouding als ingezetene van een ander land waarmee de Verenigde Staten een belastingverdrag hebben gesloten.
  3. Als uw status zoals bepaald in (a) of (b) hierboven of enige informatie die u hebt verstrekt in de formulieren W-8 of W-9 (afhankelijk van welke van toepassing is) verandert, bent u verplicht Shutterstock hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Totdat we de geldige kennisgeving hebben ontvangen, blijven we ons baseren op de informatie in onze dossiers om uw belastingstatus en de toepasselijkheid van de Amerikaanse bronbelasting te bepalen.
  4. Kijk voor meer informatie in het belastingcentrum.

 11. Handelsmerken van Shutterstock
  1. Voor de doeleinden van deze algemene voorwaarden omvat het begrip Handelsmerk(en) alle juridische of geregistreerde handelsmerken, logo's, dienstmerken, internetdomeinnamen of andere indicaties die nu of in de toekomst door Shutterstock zullen worden gebruikt.
  2. Niets hierin verleent u het recht om gebruikt te maken van enige Handelsmerken van Shutterstock.
  3. U gaat ermee akkoord dat u de Handelsmerken van Shutterstock niet zult gebruiken op manieren die de Handelsmerken of Shutterstock op enige wijze bezoedelen, in diskrediet brengen of nadelig weerspiegelen. Ook stemt u ermee in dat u de rechtsgeldigheid van de Handelsmerken van Shutterstock of de door Shutterstock geclaimde Handelsmerkrechten niet aanvecht of hier op andere wijze bezwaar tegen maakt (bijvoorbeeld door middel van juridische actie of), en ook niet iemand anders assisteert of aanmoedigt dit te doen.
  4. U gaat ermee akkoord dat u geen Handelsmerken van Shutterstock of varianten daarop (inclusief andere of foutieve spellingen) als domeinnaam of als onderdeel van een domeinnaam gebruikt, ongeacht het bovenliggende domein, of gebruikt als metatag, trefwoord of ander type programmeringscode of -data.
  5. Zonder schriftelijke toestemming van Shutterstock vooraf mag u enig woord of markering gelijkaardig aan of makkelijk te verwarren met Handelsmerken van Shutterstock, onder geen bezig gebruiken.
  6. De look en vormgeving van de Shutterstock-websites, inclusief alle paginakoppen, aangepaste grafische beelden, knoppictogrammen, en schrift, is het handelsimago en/of het handelsmerk of servicemerk van Shutterstock en mag niet zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van Shutterstock in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of geïmiteerd.
  7. U mag zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van Shutterstock niet framen of hotlinken naar de Shutterstock-websites.
  8. Alle rechten op Handelsmerken van Shutterstock zijn uitdrukkelijk behouden aan Shutterstock, tenzij u daarvoor uitdrukkelijke toestemming hebt verkregen.

 12. Inbreukvordering op het auteursrecht
  1. U verleent Shutterstock bij dezen het recht en u bevoegt Shutterstock bij dezen om stappen te ondernemen die volgens Shutterstock commercieel redelijk zijn om de rechten van Shutterstock betreffende de Content te beschermen.
  2. In het geval dat u vindt dat er misbruik is gemaakt van een Shutterstock-licentie voor uw Content, onderneemt u pas stappen tegen een Shutterstock-licentiehouder na dergelijk misbruik aan Shutterstock te hebben gemeld en nadat u schriftelijke toestemming vooraf van Shutterstock hebt verkregen voor een dergelijke handeling.
  3. Stuur ons als u een melding van vermeende inbreuk voor Content op de Shutterstock-site wilt inzenden een kennisgeving volgens de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) voor het verwijderen van content (overeenkomstig ons DMCA-beleid).
  4. Hoewel Shutterstock commercieel redelijke maatregelen treft om te verzekeren dat de rechten van zijn Bijdragers niet worden geschonden door abonnees of andere partijen, heeft Shutterstock geen enkele verplichting om juridische actie te ondernemen tegen een dergelijke vermeende inbreukpleger op elk van uw rechten met betrekking tot uw Content.
  5. In het geval Shutterstock een klacht over uw Content ontvangt, kan Shutterstock overeenkomstig ons DMCA-beleid de toegang tot dergelijke Content opschorten en uw account beëindigen.
  6. Als u willens en wetens onjuiste inbreukvorderingen op het auteursrecht en kennisgevingen voor het verwijderen van content bij Shutterstock inzendt, behoudt Shutterstock zich het recht voor om uw account zonder verdere kennisgeving uit te schakelen of te verwijderen.

 13. Verklaringen en garanties
   • U vertegenwoordigt en garandeert dat:
  1. u het volledige recht hebt, bij machte bent en bent bevoegd bent om deze overeenkomst aan te gaan en elk van de hieronder vermelde verplichtingen volledig uit te voeren;
  2. Er is geen sprake van wettelijke onbekwaamheid of een contractuele beperking die u verhindert deze overeenkomst aan te gaan.
  3. u ten minste 18 jaar oud bent;
  4. alle delen van de Content zijn uw eigendom en/of door u worden beheerd, onbezwaard en originele werken zijn en in aanmerking komen voor auteursrechtbescherming in alle landen waar auteursrecht of een soortgelijk recht van kracht is;
  5. als uw Content geluidsopnames, muziek en/of liedteksten bevat, u in het bezit bent van alle rechten voor dergelijke geluidsopnames, muziek en/of liedteksten of deze verworven hebt van de eigenaar van het auteursrecht dat op dergelijke geluidsopnames, muziek en/of liedteksten rust;
  6. als de Content deels of volledig bestaat uit ontwerpelementen, lettertypen, clipart, sprites, vectoren, penseeltools en dergelijke die opgenomen zijn in ontwerpprogramma's (bijvoorbeeld Photoshop, Daz, Illustrator), de licentieovereenkomst voor eindgebruikers, algemene voorwaarden of een soortgelijke licentie u toestemming te verleent voor het feit dat u dergelijke elementen hebt opgenomen in de door u gemaakte content, en dergelijke content aan Shutterstock te licentiëren voor de hierin genoemde doeleinden;
  7. de Content noch obsceen noch lasterlijk is, geen toepasselijke wet- en regelgeving overtreedt en geen inbreuk vormt op het auteursrecht of andere rechten van externe partijen, inclusief, maar niet beperkt tot, handelsmerkrechten en privacy- en publiciteitsrechten;
  8. u geldige Referenties voor elk Content-item bezit dat is aangemerkt als ‘alleen voor redactioneel gebruik‘, waar referenties mogelijk vereist zijn;
  9. er momenteel geen vordering of claim of ander juridisch of administratief proces loopt welke mogelijk direct of indirect de Content zou kunnen beïnvloeden of welke in enig opzicht de door u verleende rechten zouden kunnen aantasten; en
  10. U zult geen ongewenste e-mail distribueren of zich van zogenoemde spammails bedienen om uw relatie met Shutterstock of de verkoop van uw ingediende Content te promoten, noch zal u uw relatie met Shutterstock ten onrechte adverteren of bedrieglijk publiciteit eraan geven op een manier die sponsoring, goedkeuring, werk of enige andere affiliatie foutief representeert of impliceert die qua strekking verdergaat dan uw relatie met Shutterstock. Ook zult u uw relatie met Shutterstock niet adverteren of op andere wijze publiceren, of Handelsmerken van Shutterstock gebruiken via het gebruik van zoekmachineadvertenties en/of marketing.

   U erkent dat dergelijke reclame en/of marketing mogelijk inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van Shutterstock en/of externe partijen. Naast de onder deze algemene voorwaarden beschikbare rechten en rechtsmiddelen, is Shutterstock u niet verplicht vergoedingen voor verwijzingen of andere vergoedingen uit te betalen als u de voorwaarden uit deze subparagraaf heeft geschonden.

  • Shutterstock vertegenwoordigt en garandeert dat:
  1. het bij machte en bevoegd is om deze overeenkomst aan te gaan en elk van zijn verplichtingen hieronder volledig uit te voeren; en
  2. in reactie op het indienen of het bewust worden van een claim welke niet overeenkomt met de garanties of verklaringen die u hebt afgegeven, kan Shutterstock u schriftelijk berichten over een dergelijke claim door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat door u aan Shutterstock is verstrekt, met daarin een specificatie van de details van de eis zoals op dat moment bekend bij Shutterstock.

   1. In afwachting van de uitkomst van een dergelijke claim kan Shutterstock de aan u verschuldigde royalty’s en/of andere compensaties inhouden. Dergelijke bedragen zijn redelijkerwijze gekoppeld aan de waarschijnlijke waarde van de claim zoals bepaald door Shutterstock.

   2. U stemt ermee in uw volledige medewerking aan Shutterstock te verlenen ter verdediging van een dergelijke vordering. U kunt deelnemen aan de verdediging van een dergelijke vordering via door u gekozen rechtsbijstand of op eigen kosten.

 14. Vertrouwelijkheid
  • Door Content naar Shutterstock in te zenden, erkent u dat u bepaalde vertrouwelijke en propriëtaire informatie zult ontvangen, inclusief, maar niet beperkt, tot royaltytarieven, royaltybetalingen en betaalgegevens (tezamen Vertrouwelijke Informatie genoemd). U stemt ermee in Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk te houden en Vertrouwelijke Informatie niet vrij te geven aan externe partijen, met uitzondering van vertegenwoordigers, agenten, advocaten, accountants, auditors en adviseurs wegens een legitieme reden, welke er op hun beurt mee akkoord gaan de voorwaarden vertrouwelijk te behandelen.

 15. Schadeloosstelling
  1. U gaat ermee akkoord om Shutterstock, zijn dochterondernemingen, partners, directeuren, functionarissen en werknemers schadeloos te stellen jegens vorderingen, verliezen, schade, kosten en uitgaven (inclusief redelijke kosten en voorschotten voor advocaten) die voortvloeien uit een (vermeende) schending van enige van uw verklaringen of garanties of van enige van uw verplichtingen conform de algemene voorwaarden. U bent alleen aansprakelijk voor enige incidentele, indirecte of speciale schadeclaims van externe partijen.
  2. Shutterstock zal u vrijwaren en schadeloos stellen jegens en alle vorderingen, verliezen, schade, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke kosten en voorschotten van advocaten) die voortvloeien uit enige (vermeende) schending van enige verklaringen of garanties van Shutterstock of enige verplichtingen van Shutterstock overeenkomstig deze algemene voorwaarden. Shutterstock is alleen aansprakelijk zijn voor incidentele, indirecte of speciale schadeclaims van externe partijen.
  3. Als Shutterstock de schadeloosstellende partij is, zal deze zich verdedigen tegen dergelijke claims, procesvoering controleren en naar eigen goeddunken vorderingen vereffenen. Als een vereffening een financiële verplichting voor u betekent, is hier schriftelijke toestemming voor nodig, die u niet op onredelijke wijze weigert of uitstelt. Als u de schadeloosstellende partij bent, heeft Shutterstock het recht, maar niet de verplichting, om de controle over enige procesvoering te behouden.

  4. Wanneer er sprake is van schadeloosstelling vanwege een juridische vordering van een derde externe, zal de gevrijwaarde partij:

   1. tijdig de schadeloosstellende partij op de hoogte brengen van de vordering. Als de gevrijwaarde partij de schadeloosstellende partij niet op de hoogte stelt, dient de schadeloosstellende partij nog steeds aan zijn vrijwaringsverplichting te voldoen conform de algemene voorwaarden, tenzij niet-mededeling materiële schade voor de schadeloosstellende partij veroorzaakt; en
   2. de schadeloosstellende partij de kans geven om de vordering te verdedigen met bijstand die door de gevrijwaarde partij als redelijkerwijs aanvaardbaar wordt geacht. Bijstand die acceptabel is voor de fouten en lacunes van de verzekering van de schadeloosstellende partij, zal ook acceptabel zijn voor de gevrijwaarde partij. De gevrijwaarde partij stemt ermee in samen te werken met de schadeloosstellende partij om zich te verdedigen tegen enige vordering op kosten van de gevrijwaarde partij. Als om welke reden dan ook de schadeloosstellende partij ervoor kiest zich niet tegen een vordering te verdedigen of dit verzuimt, heeft de gevrijwaarde partij het recht dit te doen op kosten van de schadeloosstellende partij.

 16. Arbitrage
  1. Deze 'Arbitrageovereenkomst', waarop de Federal Arbitration Act (9 U.S.C. § 1 et seq.) van toepassing is, is bedoeld om zo breed te zijn als wettelijk is toegestaan en is, tenzij hierin anders wordt bepaald, van toepassing op alle claims of tegenspraken, in het verleden, het heden of de toekomst, die anders zouden worden beslecht in een rechtbank of via een middel anders dan arbitrage, en is van toepassing op elke claim die Shutterstock heeft tegen u of elke claim die u hebt tegen Shutterstock en/of haar agenten en medewerkers (die deze Arbitrageovereenkomst allemaal kunnen afdwingen). Alle geschillen die vallen onder deze Arbitrageovereenkomst, worden beslecht door middel van definitieve en bindende arbitrage en niet via de rechtbank of juryrechtspraak.
  2. Elke tegenspraak of vordering die voortvloeit uit of met betrekking tot met deze algemene voorwaarden, of die deze algemene voorwaarden en/of de websites van Shutterstock schendt, zal beslecht worden door middel van bindende onderlinge arbitrage (niet in groepsverband) onder de dan geldende Commercial Arbitration Rules van de American Arbitration Association ('AAA-regels') (de AAA-regels zijn op het internet te raadplegen via www.adr.org/commercial of door met behulp van een service zoals Google te zoeken op 'Commercial Arbitration Rules'). Dit echter op voorwaarde dat in geval van strijdigheid tussen de AAA-regels en deze Arbitrageovereenkomst, deze Arbitrageovereenkomst bepalend is.
  3. Zoals hieronder beschreven, is de verhouding van de partijen die van onafhankelijke contractanten. Het betreft hier geen partnerschap, samenwerkingsverband, dienstverband, franchise of agentschap op deze wijze aangegaan tussen de partijen. Voor zover u aanvoert dat er sprake is van een arbeidsbetrekking tussen u en Shutterstock, worden dergelijke claims of geschillen die voortvloeien uit of die verband houden met een dergelijke claim, inclusief, maar niet beperkt tot, claims of geschillen die voortvloeien uit of die verband houden met uw sollicitatie en selectie voor de vermeende arbeidsbetrekking en/of de beëindiging van de vermeende arbeidsbetrekking, ook onderworpen aan arbitrage en vallen deze onder deze Arbitrageovereenkomst. Dit geldt zonder beperking ook voor claims krachtens de wet of het gemene recht wegens loon, overuren en andere compensatie of verschuldigde gelden, en claims wegens discriminatie, intimidatie en vergelding. Alle claims wegens een vermeende arbeidsbetrekking zullen behandeld worden door de American Arbitration Association en vallen, behalve zoals bepaald in deze Arbitrageovereenkomst, onder de dan geldende Employment Arbitration Rules van de AAA ('AAA Employment Rules') (de AAA Employment Rules zijn via internet beschikbaar op www.adr.org/employment of door met behulp van een service zoals Google te zoeken op 'AAA Employment Arbitration Rules'). Dit echter op voorwaarde dat in geval van strijdigheid tussen de AAA Employment Rules en deze Arbitrageovereenkomst, deze Overeenkomst bepalend is.
  4. De arbiter, en geen federale, staats- of lokale rechtbank of bureau, heeft de exclusieve bevoegdheid om een geschil te beslechten met betrekking tot de geldigheid, toepasselijkheid, afdwingbaarheid, onredelijkheid of opschorting van deze Arbitrageovereenkomst, inclusief, maar niet beperkt tot, claims dat deze Overeenkomst volledig of voor een deel nietig of vernietigbaar is. De vorige zin is echter niet van toepassing op kwijtschelding inzake groepsacties, en elk geschil met betrekking tot de geldigheid, toepasselijkheid, afdwingbaarheid, onredelijkheid of opschorting van een dergelijke kwijtschelding inzake groepsacties mag enkel en alleen worden beslecht door een bevoegde rechtbank en niet door een arbiter.
  5. Een verzoek tot toekenning van afdwingbare rechtskracht aan het arbitraal vonnis kan bij elke rechtbank worden ingediend die daartoe bevoegd is of die bevoegd is met betrekking tot de betreffende partij of haar middelen. Tenzij dit is verboden volgens het toepasselijk recht, is de plaats waar de arbitrage plaatsvindt de staat en het gerechtelijk arrondissement van New York (Verenigde Staten). Dit geldt niet voor claims wegens en/of die voortvloeien uit of verband houden met een vermeende arbeidsbetrekking, welke plaats dienen te vinden in of bij de locatie en in de staat waar u woont. Er wordt één arbiter geselecteerd op grond van de toepasselijke AAA-regels. Tenzij dit verboden is volgens het toepasselijk recht of de toepasselijke AAA-regels, draagt elke partij haar eigen kosten in de arbitrage en worden alle geschillen met betrekking tot de verdeling van de kosten beslecht door de arbiter. Deze Arbitrageovereenkomst is niet van toepassing op geschillen waarover een toepasselijk federaal statuut uitdrukkelijk verklaart dat deze niet kunnen worden beslecht of geschillen die zijn opgenomen in een arbitrageovereenkomst voorafgaand aan het geschil. Beide partijen zijn het erover eens dat de volgende vorderingen uitzonderingen vormen op de Arbitrageovereenkomst en aan een bevoegde rechtbank zullen worden voorgelegd: (i) elke vordering die betrekking heeft op daadwerkelijke of dreigende inbreuk, verkeerde voorstelling of schending van de auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, octrooien of overige intellectuele-eigendomsrechten van een partij; en (ii) elke vordering die om dwangmaatregelen verzoekt op basis van dringende omstandigheden (bv. dreigend gevaar of het plegen van een misdrijf, hacking of een cyberaanval). Deze arbitragebepaling blijft gelden na beëindiging van deze algemene voorwaarden.
  6. U en Shutterstock komen overeen eventuele claims op te lossen via bindende onderlinge arbitrage en niet via procesvoering.
  7. KWIJTSCHELDING INZAKE GROEPSACTIES U EN SHUTTERSTOCK ZIJN HET ERMEE EENS DAT ELK VAN U VORDERINGEN MAG INDIENEN TEGEN DE ANDER, DOCH ENKEL OP INDIVIDUELE BASIS VAN U OF VAN DE ANDER EN NIET ALS EISER OF ONDERDEEL VAN EEN GROEPSACTIE OF EEN REPRESENTATIEVE- OF GROEPSVORDERING. Tenzij zowel u als Shutterstock hiermee instemmen, kan geen enkele arbiter of rechter claims van meer dan één persoon consolideren of anderszins als voorzitter optreden van een representatieve- of groepsvordering. De arbiter kan gerechtelijke maatregelen slechts toekennen aan de individuele partij die om hulp verzoekt en alleen in de mate die nodig is om oplossing te bieden voor de individuele claim van die partij. U en Shutterstock erkennen en stemmen ermee in af te zien van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot alle arbitrale geschillen op grond van deze algemene voorwaarden.

 17. Levering van elektronische Communicatie
  1. U gaat akkoord en stemt in met het ontvangen van alle communicatie, overeenkomsten, documenten, kennisgevingen en bekendmakingen (tezamen: de Communicatie) waarin Shutterstock voorziet met betrekking tot uw Content en uw account. Communicatie omvat overeenkomsten en beleidsregels waarmee u akkoord gaat, updates van deze overeenkomsten en/of beleidsregels, rekeningafschriften, belastingaangiften en andere informatie met betrekking tot uw Content en uw Account. Shutterstock biedt u Communicatie door deze op de Shutterstock-website te plaatsen of per e-mail te versturen naar het primaire e-mailadres dat is verstrekt in uw Shutterstock-bijdragersaccount.
  2. Voor toegang tot en het behouden van elektronische Communicatie hebt u een computer of mobiel apparaat met een internetverbinding nodig, een Huidige versie (zoals hierna gedefinieerd) van een webbrowser, een Huidige versie van een programma dat pdf-bestanden nauwkeurig leest en weergeeft, een geldig e-mailadres (uw e-mailadres dat is geregistreerd bij Shutterstock in uw Bijdragersaccount), en voldoende opslagruimte om eerdere Communicatie op te slaan of een geïnstalleerde printer om deze af te drukken. We stellen u op de hoogte als er materiële wijzigingen zijn aan de hardware of software die nodig is om elektronische Communicatie te ontvangen. 'Huidige versie' verwijst naar een softwareversie die momenteel wordt ondersteund door de uitgever ervan. We behouden ons het recht voor om de ondersteuning van een Huidige versie van de software te beëindigen als deze, naar onze mening, een beveiligingsfout of andere fout bevat waardoor deze niet geschikt is voor gebruik met de producten en diensten van Shutterstock.
  3. Door uw toestemming te geven, bevestigt u dat u toegang hebt tot de benodigde apparatuur en een kopie van alle Communicatie voor uw administratie kunt ontvangen, openen en afdrukken of downloaden. U mag een kopie van deze Communicatie afdrukken of opslaan voor uw administratie, aangezien deze mogelijk niet online beschikbaar is op een later tijdstip.
  4. U kunt uw toestemming voor het elektronisch ontvangen van Communicatie intrekken door dit schriftelijk aan ons door te geven op Shutterstock, Inc., t.a.v.: Electronic Communications Delivery Policy, 350 Fifth Ave, 21st Floor, New York, NY 10118 (door contact op te nemen met de Shutterstock-ondersteuning). Uw intrekking van toestemming wordt van kracht nadat we een redelijke gelegenheid hebben gehad om ernaar te handelen. Nadat u toestemming hebt gegeven om elektronische Communicatie te ontvangen, kunt u uw toestemming voor het elektronisch ontvangen van belastingformulieren intrekken door contact met ons op te nemen zoals hierboven beschreven. U blijft al uw andere Communicatie elektronisch ontvangen, maar we sturen uw 1099- of 1042-S-belastingformulieren per post naar u op.
  5. Als u na instemming met het elektronisch ontvangen van Communicatie een papieren kopie wilt van een mededeling die we u eerder hebben gestuurd, kunt u binnen 180 dagen na de datum waarop we de mededeling aan u hebben verstrekt, een kopie aanvragen door contact met ons op te nemen zoals hierboven beschreven. We sturen uw papieren kopie per Amerikaanse koeriersdienst naar u op. Om u papieren kopieën op te kunnen sturen, moet u een actueel adres hebben in uw Bijdragersaccount. Als u papieren kopieën aanvraagt, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat Shutterstock u voor elk bericht kosten voor de aanvraag van gegevens in rekening kan brengen. De kosten voor de aanvraag van gegevens worden niet in rekening gebracht als u een 1099- of 1042-S-formulier op papier aanvraagt.
  6. Het is uw verantwoordelijkheid om uw primaire e-mailadres up-to-date te houden, zodat Shutterstock elektronisch met u kan communiceren. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Shutterstock wordt geacht de mededeling aan u te hebben verstrekt, als Shutterstock u een elektronische mededeling stuurt maar u deze niet ontvangt omdat uw primaire e-mailadres in ons bestand onjuist, verouderd of geblokkeerd is door uw serviceprovider of omdat u anderszins geen elektronische Communicatie kunt ontvangen. U kunt uw primaire e-mailadres of fysieke adres op elk moment bijwerken door de informatie in de instellingen voor uw Bijdragersaccount bij te werken.

 18. Overige
  1. De verhouding van de partijen is die van onafhankelijke contractanten. Het betreft hier geen partnerschap, samenwerkingsverband, dienstverband, franchise of agentschap op deze wijze aangegaan tussen de partijen.
  2. De Algemene voorwaarden bevatten het volledige begrip van de partijen met betrekking tot de hierin behandelde inhoud en vervangt enige vroegere overeenkomsten met betrekking tot dergelijke inhoud.
  3. De geldigheid, interpretatie en toepassing van de algemene voorwaarden, de hieruit voorvloeiende of hierop betrekking hebbende zaken of de totstandkoming, uitvoering of overtreding ervan en alle hieraan gerelateerde zaken, zijn onderhevig aan de wetten van de Amerikaanse staat New York (zonder verwijzing naar de rechtskeuze). Op grond van de onderhavige Arbitrageovereenkomst mogen alle gerechtelijke stappen en procedures met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en/of toepassing van deze algemene voorwaarden, de hieruit voortvloeiende of hierop betrekking hebbende zaken of de totstandkoming, uitvoering of overtreding ervan en alle hieraan gerelateerde zaken, uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van de Verenigde Staten in New York (United States of America for the Southern District of New York) en de rechtbanken van de Amerikaanse staat voor het gerechtelijk arrondissement New York (State of New York in the County of New York). Alle partijen stemmen in met de exclusieve jurisdictie van deze rechtbanken, en stemmen ermee in geen bezwaar te maken betreffende de geschiktheid of het gemak van een dergelijke locatie.
  4. Indien blijkt dat een individuele bepaling uit de algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is volgens een juridische entiteit, regelgevende instantie met rechtsbevoegdheid, of, indien van toepassing, na arbitrage, zal een dergelijke bevinding beperkt blijven tot de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling, zonder daarbij de overige bepalingen of een ander onderdeel van de algemene voorwaarden teniet te doen. Deze algemene voorwaarden blijven bijgevolg volledig van kracht. De algemene voorwaarden zijn bindend en komen ten goede van elke partij en hun respectievelijke wettelijke vertegenwoordigers, belangenopvolgers en geautoriseerde toegewezenen.
  5. Shutterstock is niet aansprakelijk voor enige schade, met inbegrip van daadwerkelijke, indirecte, speciale of gevolgschade voortvloeiend uit de inzending of het gebruik van uw Content, hetzij door Shutterstock, hetzij door een sublicentie van Shutterstock, dan wel voor de beëindiging van uw Bijdragersaccount. U stemt uitdrukkelijk in met al het mogelijke gebruik van uw content zoals hiermee bedoeld en bent niet gerechtigd om enige compensatie te eisen naar aanleiding van individueel of gezamenlijk gebruik.
  6. Shutterstock behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden naar eigen goeddunken op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat wijzigingen niet gelden voor lopende arbitrageprocedures die al in gang zijn gezet of wettelijke claims die zijn ingediend voorafgaand aan een dergelijke wijziging. Shutterstock brengt u op de hoogte van dergelijke wijzigingen door middel van een aankondiging op deze pagina, uw inlogpagina en/of andere middelen om u de mogelijkheid te bieden de aanpassingen in te zien voordat deze van kracht worden. Aanpassingen aan deze algemene voorwaarden zullen niet met terugwerkende kracht worden toegepast. Door Content via Shutterstock aan te blijven bieden, gaat u ermee akkoord dat alle dergelijke wijzigingen bindend zijn voor u. Als u het niet met enige van de wijzigingen eens bent, wordt u vriendelijk verzocht de Content die onder de gewijzigde voorwaarden valt, te verwijderen van Shutterstock conform de hierin uiteengezette voorwaarden.
  7. Indien u de voorwaarden van deze of enige andere overeenkomst met Shutterstock overtreedt, heeft Shutterstock het recht uw account zonder verdere kennisgeving te beëindigen, onverminderd de andere rechten en/of rechtsmiddelen van Shutterstock.
  8. U begrijpt en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat deze Algemene voorwaarden louter en alleen worden aangegaan teneinde een gezamenlijk voordeel van beide partijen en dat deze voorwaarden geen voorgenomen voordelen, rechten, verplichtingen of taken toekent aan externe partijen.
  • Door enige content naar Shutterstock in te zenden en/of deel te nemen aan de forums, stemt u ermee in dat u gebonden bent aan deze algemene voorwaarden en de Websitevoorwaarden en Privacyverklaring van Shutterstock, die beide geacht worden hierin te zijn opgenomen middels deze verwijzing.

  • Van kracht sinds woensdag, februari 05, 2020 .