Warunki świadczenia usługi
To tłumaczenie powstało wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest prawnie wiążącym dokumentem. Prosimy się odnieść do pierwotnego dokumentu w języku angielskim.
  • Shutterstock, Inc. oraz, tam gdzie wymaga tego kontekst, podmioty stowarzyszone tej firmy („Shutterstock") prowadzi globalny rynek handlu mediami stockowymi. Klienci firmy Shutterstock wnoszą opłaty licencyjne za treści pochodzące z witryn Shutterstock (łącznie nazywanych „Witryny Shutterstock”).
  • Poniższe Warunki świadczenia usługi (ang. Terms of Service, TOS) to wiążąca prawnie umowa licencyjna niewyłączna zawarta między Tobą a firmą Shutterstock. Zapoznaj się uważnie z Warunkami świadczenia usługi i upewnij się, że je w całości rozumiesz. Warunki świadczenia usługi opisują i określają Twój związek prawny z firmą Shutterstock, prawa, które przyznajesz firmie Shutterstock do wszelkich fotografii, obrazów, grafik wektorowych, obrazów ruchomych, animacji, filmów, materiałów wideo, prac audiowizualnych lub wszelkich innych mediów wraz z wszelkimi powiązanymi słowami kluczowymi, metadanymi i/lub tytułami przesłanych przez Ciebie do serwisu Shutterstock (nazywanych łącznie „Treściami”) i użycie Treści przez firmę Shutterstock.
  • Niniejszy regulamin obejmuje również wiążącą umowę arbitrażową, zakładającą arbitraż danych sporów, zamiast postępowania prowadzonego przez sąd lub ławę przysięgłych.

 1. Wprowadzenie
  1. Przesyłając Shutterstock jakiekolwiek Treści, Użytkownik udziela Shutterstock globalnego, podlegającego podlicencjonowaniu, niewyłącznego prawa i licencji na indeksowanie, analizowanie, kategoryzowanie, archiwizowanie, powielanie, przygotowywanie prac pochodnych, włączanie, wystawianie na widok publiczny, sprzedawanie, reklamowanie i wprowadzanie na rynek wszelkich Treści przesłanych przez Użytkownika i zaakceptowanych przez Shutterstock w jakimkolwiek uzasadnionym celu biznesowym, w tym m.in. do dystrybucji Treści Użytkownika klientom Shutterstock w celu zoptymalizowania wyników i działania platformy i usług Shutterstock oraz opracowywania nowych funkcji i produktów. Użytkownik dodatkowo upoważnia firmę Shutterstock do dodawania, modyfikowania i usuwania informacji związanych z Treściami w celu zarządzania nimi i ich licencjonowania.
  2. Użytkownik przyznaje firmie Shutterstock obowiązującą na całym świecie, niewyłączne prawo do używania jego imienia i nazwiska, nazwy wyświetlanej i Treści w związku z działaniami marketingowymi i promocyjnymi firmy Shutterstock bez zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia. Firma Shutterstock, wedle własnego uznania, może powstrzymać się od dowolnej lub wszystkich wymienionych wyżej czynności bez żadnych zobowiązań względem Użytkownika.
  3. Firma Shutterstock ma prawo, jednak nie obowiązek, licencjonować całą Zawartość za pośrednictwem dowolnej marki i platformy Shutterstock na rzecz swoich klientów w celu użycia przez nich zgodnie z umowami licencyjnymi zawartymi z Shutterstock, w tym, między innymi, z firmą Shutterstock, Inc. Warunki świadczenia usługi i umowy licencyjne (łącznie „Licencje”).

 2. Własność treści
  • Prawa autorskie do całej Zawartości pozostają własnością właściciela praw autorskich. Żaden fragment Warunków świadczenia usługi nie może być interpretowany jako przeniesienie praw autorskich na rzecz Shutterstock, z zastrzeżeniem licencji udzielonych licencjobiorcom Shutterstock i dysponentom podlicencji Shutterstock. Niezależnie od tego, przesyłając Zawartości do serwisu Shutterstock Użytkownik w sposób wyraźny rezygnuje z wszelkich praw autorstwa artystycznego (ang. artists' authorship rights) i wszelkich autorskich praw majątkowych (ang. droit moral), które Użytkownik mógłby w przeciwnym wypadku posiadać zgodnie z prawem Stanu Nowy Jork, amerykańską ustawą o prawach autorskich lub podobnymi przepisami prawa dowolnej jurysdykcji, przez co klienci mogą korzystać z Zawartości Użytkownika zgodnie z licencjami udzielonymi przez Shutterstock.

 3. Zgody na wykorzystanie
  1. Użytkownik zgadza się zapewnić ważne i odpowiednie zgody na wykorzystanie wizerunku dotyczące wszystkich Treści przesłanych do Shutterstock, które, w ocenie Shutterstock, zawierają identyfikowalną twarz lub postać ludzką albo inny identyfikowalny atrybut, w tym między innymi głos, wygląd lub podobieństwo. Użytkownik również zgadza się dostarczyć do Shutterstock ważne i odpowiednie zgody na wykorzystanie zdjęć majątku w przypadku wszystkich Treści, które takiej zgody wymagają, którą to wymagalność określi Shutterstock zgodnie z własnym uznaniem. Wszelkie zgody zostaną dostarczone elektronicznie do Shutterstock wraz z Treściami. Treści bez zgody na wykorzystanie prezentujące rozpoznawalną osobę lub wymagające zgody na wykorzystanie zgoda na wykorzystanie zdjęć majątku mogą być zaakceptowane „Tylko do wykorzystania dziennikarskiego” według uznania Shutterstock.
  2. Użytkownik zgadza się, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za przechowywanie wszystkich oryginałów zgód na wykorzystanie i prowadzenie kompletnej i dokładnej dokumentacji zgód.
  3. Przesłanie sfałszowanych, niedokładnych lub w inny sposób wadliwych zgód na wykorzystanie stanowi istotne naruszenie regulaminu. Zgody na wykorzystanie przesłane przez Użytkownika nie mogą zawierać żadnych warunków niezgodnych z regulaminem ani żadnych ograniczeń niewymienionych w zgodach na wykorzystanie zapewnionych przez Shutterstock w Centrum pomocy prawnej Shutterstock.
  4. Użytkownik zgadza się, że Shutterstock może sporządzać kopie zgód na wykorzystanie dla klientów, stosownie do konieczności, w celu reagowania na wszelkie potencjalne lub rzeczywiste działania prawne, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i wymaganiami dotyczącymi raportowania unijnego, lub też w każdym innym celu uznanym przez Shutterstock za uzasadnionym.
  5. Użytkownik zgadza się, że wszystkie Treści przesłane przez użytkownika „Tylko do wykorzystania dziennikarskiego” muszą w sposób wierny przedstawiać temat i muszą mieć powiązane dokładne tytuły i słowa kluczowe. Użytkownik rozumie również i zgadza się, że niektóre Treści „tylko do wykorzystania dziennikarskiego” mogą wymagać poświadczenia upoważnienia od podmiotu trzeciego, przyznającego Twórcy prawo do zarejestrowania tych Treści („Poświadczenie”). Użytkownik zapewni formie Shutterstock dowód takiego poświadczenia na żądanie.
  6. Użytkownik zgadza się, że Shutterstock może zezwolić na użycie Treści oznaczonych jako „Tylko do wykorzystania dziennikarskiego” w sposób inny niż dziennikarski według uznania Shutterstock (czyli Shutterstock może zezwolić klientowi na użycie Treści oznaczonych jako „Tylko do wykorzystania dziennikarskiego” w celach handlowych, o ile klient uzyskał niezbędne prawa i zezwolenia na takie użycie).

 4. Konta
  1. Użytkownik zgadza się dostarczyć prawdziwe i pełne informacje dotyczące swojego konta twórcy w serwisie Shutterstock oraz dotyczące Treści, lokalizacji i wyposażenia użytego w związku z tworzeniem Treści.
  2. Otwierając konto Shutterstock Użytkownik wyraża swoją zgodę na Zasady ochrony prywatności Shutterstock, które stanowią część niniejszych Warunków jako odsyłacz i regulują zasady gromadzenia, przetwarzania, magazynowania i przekazywania Treści oraz danych przesłanych przez Użytkownika, w tym danych dotyczących Użytkownika, jego konta, jego Treści i wszelkich innych powiązanych informacji („Dane osobowe”). Użytkownik zgadza się, że jego Dane osobowe mogą być gromadzone, przetwarzane, przechowywane i przekazywane do jurysdykcji innych niż jego jurysdykcja macierzysta.
  3. Shutterstock ma prawo odmówić założenia konta lub zamknięcia istniejącego konta w przypadku oszustwa, naruszenia majątku intelektualnej, naruszenia praw strony trzeciej, w tym prawa do prywatności lub ochrony wizerunku, sztucznego zwiększania liczby pobrań, przesyłania materiałów z natury obscenicznych, zawierających przemoc lub takich, które mogą być uznane za oszczercze, niezgodne z wytycznymi Shutterstock odpowiednio do wprowadzanych od czasu do czasu zmian w wytycznych, w razie naruszenia dowolnych postanowień niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej z Shutterstock lub też ze względów praktycznych.
  4. Shutterstock wygasi konto Użytkownika nie później niż dziewięćdziesiąt (90) dni od otrzymania pisemnego żądania od Użytkownika. Z uwagi na konieczność zachowania przejrzystości, przed wygaszeniem konta Użytkownika przez Shutterstock, Treści Użytkownika pozostaną dostępne do licencjonowania dla klientów Shutterstock. Niezależnie od powyższego, w przypadku wprowadzenia przez Shutterstock istotnych zmian w Warunkach świadczenia usługi bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika, może on wygasić swoje konto w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wejście w życie tych zmian.
  5. Po usunięciu jakiegokolwiek elementu Treści z Shutterstock, Shutterstock może dokonać zmian wszelkich istniejących licencji na tego rodzaju Treści na uzasadniony okres następujący po tym fakcie, np. dla obsługi klientów, którzy mogli poprzednio aktywować licencję „próbną”.
  6. W przypadku wygaszenia konta Użytkownika z dowolnej przyczyny powinien on uzyskać pisemne upoważnienie od Shutterstock przed założeniem kolejnego konta. Użytkownik nie może mieć równocześnie aktywnych więcej niż jednego konta twórcy bez pisemnej zgody Shutterstock w każdym przypadku.
  7. Użytkownik nie może przesyłać identycznych Treści do więcej niż jednego konta bez uprzedniej pisemnej zgody Shutterstock.

 5. Treści
  1. Shutterstock ma prawo odmówić zaakceptowania Treści i prawo usunięcia Treści z Witryn Shutterstock z dowolnej przyczyny. Shutterstock usunie Treści jeśli uważa, że mogą one (zgodnie z uznaniem Shutterstock) narazić firmę Shutterstock lub jej zarząd, kierowników, dyrektorów lub pracowników na działania prawne oraz w przypadku, gdy Treści naruszają Warunki świadczenia usługi. Niezależnie od powyższego, i zgodnie z uznaniem Shutterstock, Treści usunięte przez Użytkownika lub Treści, co do których Użytkownik wycofał zgodę z dowolnej przyczyny mogą być dostępne na zasadzie licencji dla tych klientów, którzy wcześniej pobrali wersje typu „próbka” usuniętych Treści.
  2. Shutterstock dołoży uzasadnionych starań, aby Treści usunięte z Witryn Shutterstock lub z wycofaną zgodą usunąć z witryn podmiotów zależnych lub partnerów Shutterstock (w tym witryn wspólnych marek) w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od usunięcia Treści z Witryn Shutterstock.
  3. Licencje przyznane przez Shutterstock na użytkowanie dowolnych Treści usuniętych później ze stron internetowych Shutterstock będą nadal w pełni obowiązywać bezterminowo.
  4. Shutterstock nie udziela świadomie licencji na użycie Treści ze zgodą na wykorzystanie wizerunku osoby w powiązaniu z treściami o charakterze pornograficznym, szkalującym, zwodniczym lub w sposób, który może być uznany za mający charakter oszczerczy, obsceniczny lub nielegalny.
  5. Shutterstock może reklamować i promować Treści w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Tumblr, Twitter i podobne oraz w powiązanych z nimi aplikacjach.

 6. Wytyczne dotyczące zgłaszania zawartości
 7. Wytyczne dotyczące forum
 8. Odszkodowania
  1. Shutterstock wypłaci tantiemy za każde unikalne pobranie Treści, za które Shutterstock otrzyma płatność. Aktualne stawki tantiem określone są w Harmonogramie przychodów, który to harmonogram zostaje włączony do niniejszych Warunków poprzez dokonanie niniejszego odniesienia. Jeśli klient pobiera tę samą treść więcej niż jeden raz, użytkownik otrzyma zapłatę tylko jeden raz. Należy pamiętać o tym, że pobrania dokonywane przez klientów mogą być raportowane z pewnym opóźnieniem, co znajduje odzwierciedlenie w koncie twórcy Shutterstock.
  2. Płatności tantiem i odpowiednie wyciągi z konta będą realizowane miesięcznie, w okolicach 15 dnia każdego miesiąca, za pobrania z poprzedniego miesiąca. Płatności realizowane są automatycznie i nie ma potrzeby zgłaszać żadnych żądań w tym celu.
  3. Obowiązuje minimalna stawka wypłaty na okres rozliczeniowy wynosząca: Trzydzieści pięć dolarów (35,00 USD) („Wypłata minimalna”). Jeśli w okresie rozliczeniowym nie zostanie osiągnięta wartość minimalna wypłaty lub Użytkownik nie przekaże Shutterstock prawidłowego konta do płatności elektronicznych, wynagrodzenie zostanie przeniesione na następny okres rozliczeniowy. Użytkownik, który zamknie konto zanim zgromadzone przychody z tantiem osiągną wartość minimalnej wypłaty, pozbawia się tych tantiem. Dla uściślenia; użytkownik nie ma prawa do środków zgromadzonych po wyłączeniu swojego konta twórcy lub do czasu osiągnięcia obowiązującego progu wypłaty minimalnej.
  4. W przypadku zamknięcia konta Użytkownika na skutek istotnego naruszenia Warunków świadczenia usługi, oprócz zastosowania innych przysługujących wynikających z przepisów prawa lub z systemu prawnego (ang. equity), firma Shutterstock będzie miała prawo do zatrzymania wszelkich tantiem i innych należnych do wypłacenia Użytkownikowi kwot tytułem likwidacji strat.
  5. Użytkownik nie może używać usługi Shutterstock w celu przekazywania Zawartości jednemu klientowi lub małej liczbie klientów ani nie może pobierać własnych Zawartości. Takie działania stanowią istotne naruszenie niniejszych Warunków świadczenia usługi. Powyższe działania uprawniają Shutterstock do skorzystania z wszelkich przysługujących jej z tytułu niniejszej umowy praw, w tym między innymi z prawa do zamknięcia konta Użytkownika i zatrzymania wszelkich naliczonych, ale nie wypłaconych tantiem.
  6. Firma Shutterstock może zrekompensować tantiemy wypłacone Użytkownikowi w związku ze zwrotami zrealizowanymi przez Shutterstock, odejmując odpowiednie tantiemy naliczone na konto Użytkownika. Obciążenia zwrotne kart kredytowych będą traktowane w ten sam sposób jak refundowane subskrypcje.
  7. W przypadku zrealizowania przez Shutterstock nadpłaty tantiem lub innych wynagrodzeń na rzecz Użytkownika z dowolnej przyczyny Shutterstock będzie mieć prawo odjąć kwotę takiej nadpłaty ze zgromadzonych tantiem lub zażądać niezwłocznego zwrotu nadpłaconych tantiem lub innych wynagrodzeń.
  8. Wypłaty tantiem oparte na odsetku od ceny sprzedaży będą oparte na cenie sprzedaży faktycznie otrzymanej przez Shutterstock i obliczonej po dokonaniu wszelkich niezbędnych potrąceń za zwroty, anulacje, wcześniejsze nadpłaty oraz podatki, opłaty, opłaty, cła, koszty wymiany walut lub inne podobne opłaty nakładane na płatności otrzymane przez Shutterstock. Jeśli jakiekolwiek prawo, orzeczenie rządu lub jakiekolwiek inne ograniczenie ma wpływ na wysokość płatności, które licencjobiorca Shutterstock może przekazać Shutterstock, Shutterstock może odliczyć od opłat licencyjnych Twórcy kwotę proporcjonalną do tego zmniejszenia.
  9. W przypadku otrzymywania przez Użytkownika płatności za pośrednictwem usługi przetwarzania płatności online (np. Paypal, Payoneer lub Skrill) Użytkownik nie może udostępniać konta usługi przetwarzania płatności online innemu twórcy Shutterstock. Zobowiązanie Shutterstock do dokonania płatności na rzecz Użytkownika zostanie zrealizowane przez wyznaczoną przez Użytkownika usługę płatności online.
  10. Dla uściślenia; w odpowiednim miejscu i czasie Shutterstock może dokonać przeniesienia swoich praw i zobowiązań dotyczących tantiem dla Twórcy na mocy niniejszego regulaminu na powiązane globalne podmioty prawne i potwierdza, że prawa Twórcy do tego rodzaju tantiem nie zostaną naruszone przez jakiekolwiek tego rodzaju przeniesienie.

 9. Program skierowań
  1. Jeżeli skierujesz innych twórców treści do serwisu Shutterstock i dany twórca wskaże Cię serwisowi Shutterstock jako osobę kierującą zgodnie z programem skierowań Shutterstock, otrzymasz tantiemy określone zgodnie z Harmonogramem przychodów. Wszelkie tantiemy należne osobie kierującej przypisane do Twojego konta w oparciu o subskrypcję, która zostanie następnie zrefundowana lub obciąży Shutterstock, zostaną uznane za nadpłatę należnych tantiem. Serwis Shutterstock zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności należnych w ramach programu skierowań do serwisu Shutterstock przez maksymalnie 90 dni od daty założenia konta w serwisie Shutterstock przez skierowanego twórcę.
  2. Za namówienie nowego klienta do skorzystania Shutterstock, gdy klient ten dokona pierwszego zakupu jednoużytkownikowej, samoobsługowej subskrypcji obrazów lub materiałów wideo albo zakupu produktu pakietowego, Shutterstock naliczy na konto Użytkownika tantiemy zgodnie z Harmonogramem przychodów. Za dalsze odnowienie lub kolejne zakupy dokonane przez skierowanego klienta nie są należne żadne dodatkowe tantiemy. Wszelkie tantiemy rozliczone na koncie osobie kierującej z tytułu wykupionej przez osobę skierowaną subskrypcji, która została następnie zrefundowana lub w inny sposób obciążyła Shutterstock, zostaną uznane za nadpłatę należnych tantiem. Shutterstock zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności należnych Użytkownikowi w ramach programu skierowań Shutterstock do 90 dni od daty pierwszego kwalifikowalnego zakupu przez klienta.

 10. Podatki
  1. Użytkownik, który jest „osobą podlegająca obowiązkowi podatkowemu w USA” (ang. „US Person”) zgodnie z definicją amerykańskiego urzędu podatkowego (Internal Revenue Service, IRS), musi przesłać aktualny, podpisany i wypełniony formularz IRS W-9 do firmy Shutterstock. Jest to niezbędne, by firma Shutterstock mogła zrealizować należną płatność. Formularz W-9 stanowi potwierdzenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podany numer identyfikacji podatkowej jest prawidłowy i że nie zachodzi obowiązek potrącenia podatku u źródła (ang. „backup withholding tax”).
  2. Użytkownik będący „cudzoziemcem” zgodnie z definicją amerykańskiego urzędu podatkowego (Internal Revenue Service, IRS) musi przesłać do Shutterstock aktualny, podpisany i wypełniony właściwy formularz IRS W-8. Pozwoli to firmie Shutterstock zrealizować płatność na rzecz Użytkownika. Cudzoziemcy mogą podlegać amerykańskiemu podatkowi dochodowemu od dochodów uzyskiwanych ze źródeł amerykańskich, a Shutterstock może być zobowiązany do potrącenia odpowiednich podatków z tego tytułu. Istnieje także możliwość dopuszczalności roszczenia o obniżoną stawkę lub zwolnienie u źródła z tytułu mieszkania w kraju, z którym Stany Zjednoczone zawarły umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  3. Jeśli status Użytkownika, zgodnie z definicją zawartą w punkcie „a” lub „b” powyżej, lub jakiekolwiek przekazane przez Ciebie informacje w formularzach W-8 lub W-9, w zależności od przypadku, ulegną zmianie, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Shutterstock o tym fakcie. Do czasu otrzymania ważnego powiadomienia, ustalając status podatkowy Użytkownika oraz możliwość zastosowania przez nas potrącenia podatku u źródła, będziemy w dalszym ciągu polegać na danych przechowywanych w naszych aktach.
  4. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Centrum podatkowym.

 11. Znaki towarowe Shutterstock
  1. Dla celów niniejszych Warunków korzystania z usługi (TOS), pojęcie „Znaki towarowe” będzie oznaczać wszelkie prawne lub zarejestrowane znaki towarowe, logotypy, znaki usługowe, nazwy handlowe, nazwy domen internetowych lub inne wskazówki pochodzenia obecnie lub w przyszłości stosowane przez Shutterstock.
  2. Żadna z treści zawartych w niniejszych warunkach nie udziela ani nie będzie interpretowana jako udzielenie użytkownikowi prawa do korzystania ze znaku towarowego Shutterstock.
  3. Użytkownik oświadcza, że nie będzie korzystał ze znaków towarowych firmy Shutterstock w żaden sposób, który mógłby zdyskredytować lub niekorzystnie wpłynąć na te znaki towarowe lub Shutterstock. Użytkownik ponadto oświadcza, że nie będzie kwestionował lub w inny sposób spierał się (np. w postępowaniu prawnym lub innym) ani wspierał czy namawiał inne osoby lub podmioty do kwestionowania lub spierania się z ważnością jakichkolwiek znaków towarowych Shutterstock lub praw do znaków towarowych posiadanych przez Shutterstock.
  4. Użytkownik oświadcza, że nie będzie stosował żadnego znaku towarowego Shutterstock ani jego odmiany (włącznie z błędami w pisowni) jako nazwy domeny lub jako części nazwy domeny bez względu na to, czy jest to domena najwyższego poziomu, ani jako część nazwy bloga lub nazwy kanału albo też nazwy użytkownika mediów społecznościowych, ani jako metaznacznik, słowo kluczowe czy lub innego rodzaju kod lub dane programowania.
  5. Użytkownik nie może nigdy przyjmować ani stosować, bez uprzedniej pisemnej zgody Shutterstock, żadnego słowa lub znaku, który jest podobny lub może przypominać znaki towarowe Shutterstock.
  6. Wygląd Witryn Shutterstock, włącznie z nagłówkami, niestandardowymi grafikami, ikonami przycisków, jak również skryptami stanowią szatę graficzną i/lub znaki towarowe lub znaki usługowe Shutterstock i nie mogą być kopiowane, imitowane ani stosowane, w całości lub w części, bez uprzedniego pisemnej zgody firmy Shutterstock.
  7. Użytkownik nie może wczytywać do innych witryn (framing) ani wstawiać zasobów (hotlink) Witryn Shutterstock ani jakichkolwiek treści innych niż własne bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Shutterstock.
  8. Wszelkie prawa do znaków towarowych Shutterstock, które nie są wyraźnie przyznane użytkownikowi w niniejszych warunkach korzystania z usługi są zarezerwowane dla Shutterstock.

 12. Roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich
  1. Użytkownik przyznaje niniejszym firmie Shutterstock prawo i upoważnia ją do wykonywania takich czynności, jakie firma Shutterstok uzna za uzasadnione biznesowo w celu zapewnienia ochrony praw firmy Shutterstock do Treści.
  2. Użytkownik, który uważa, że licencja Shutterstock na Zawartość Użytkownika jest nadużywana, nie może podejmować samodzielnie żadnych działań przeciwko licencjobiorcy bez powiadomienia Shutterstock o takim niewłaściwym użyciu i bez otrzymania wcześniejszej pisemnej zgody Shutterstock na takie działanie.
  3. Aby przesłać powiadomienie o domniemanym naruszeniu zawartości w witrynie Shutterstock, należy przesłać zawiadomienie DMCA zgodnie z zasadami realizacji ustawy DMCA.
  4. Wprawdzie Shutterstock podejmuje uzasadnione biznesowo działania w celu zabezpieczenia praw swoich twórców przed naruszaniem ich przez klientów lub strony trzecie, jednak Shutterstock nie ma obowiązku podejmować działań prawnych wobec jakichkolwiek podmiotów z powodu domniemania naruszenia praw Użytkownika do Zawartości.
  5. Shutterstock po otrzymaniu skargi dotyczącej zawartości Użytkownika może zawiesić do niej dostęp i zamknąć konto zgodnie z zasadami realizacji ustawy DMCA.
  6. W przypadku, gdy Użytkownik świadomie lub wielokrotnie prześle do Shutterstock fałszywe roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich i powiadomienia o naruszeniu praw autorskich, Shutterstock zastrzega prawo do wyłączenia lub usunięcia konta bez powiadomienia.

 13. Oświadczenia i gwarancje
   • Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:
  1. Użytkownik ma pełną władzę, uprawnienia i upoważnienia do zawarcia niniejszej umowy i do całkowitego wypełnienia wszystkich wynikających z niej zobowiązań.
  2. Użytkownik nie jest pozbawiony zdolności prawnych ani nie podlega ograniczeniom wynikającym z zawartych umów prawnych w zakresie, który uniemożliwiałby zawarcie niniejszej umowy;
  3. Użytkownik ma ukończony 18 rok życia.
  4. Treści i wszystkie ich elementy należą do i są kontrolowane przez Użytkownika, nie są w żaden sposób obciążone zobowiązaniami, są to prace oryginalne i podlegają ochronie praw autorskich we wszystkich krajach, w których dostępna jest ochrona praw autorskich lub podobna.
  5. Jeżeli Treści zawierają nagrania dźwiękowe, muzykę lub teksty utworów muzycznych, Użytkownik posiada lub przejął wszelkie prawa do używania tych nagrań dźwiękowych, muzyki lub tekstów utworów muzycznych od właściciela praw autorskich do tych nagrań dźwiękowych, muzyki i/lub tekstów utworów muzycznych.
  6. Jeśli Treści zawierają w całości lub w części elementy projektów, czcionek, klipartów, duszków, grafik wektorowych, narzędzi typu pędzel itp. będących częścią programów do projektowania (np. Photoshop, Daz, Illustrator), umowa licencyjna użytkownika końcowego, warunki świadczenia usługi lub równoważna licencja posiadana przez Użytkownika upoważnia go do użycia tych elementów w Treściach stworzonych przez Użytkownika i udzielenia licencji firmie Shutterstock na użycie tych Treści w celach wymienionych w niniejszych Warunkach świadczenia usługi.
  7. Treści nie są obsceniczne ani oszczercze, nie naruszają żadnych obowiązujących przepisów prawa ani regulacji, nie naruszają praw autorskich ani żadnych innych praw żadnych stron trzecich, w tym, bez ograniczenia, praw dotyczących znaków towarowych ani prawa do prywatności i prawa do ochrony wizerunku.
  8. Użytkownik posiada ważne dane uwierzytelniające do wszystkich treści „Tylko do wykorzystania dziennikarskiego”, do których wymagane mogą być dane uwierzytelniające.
  9. Użytkownik oświadcza, że na chwilę obecną nie został pozwany, nie zgłoszono wobec niego żadnych roszczeń, ani nie rozpoczęto żadnych innych czynności administracyjnych lub prawnych, jak również nie otrzymał żadnego ostrzeżenia o możliwości podjęcia takich działań, które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio negatywny wpływ na Treści lub w dowolny sposób ograniczyć prawa przyznane przez Użytkownika w ramach niniejszych Warunków świadczenia usługi.
  10. nie można przesyłać niechcianych wiadomości e-mail ani angażować się w tak zwane „spamowanie” w celu nagłośnienia lub promowania swojej relacji z Shutterstock lub sprzedaży zawartości. Nie można też fałszywie reklamować ani nagłaśniać swojej relacji z Shutterstock w sposób, który błędnie prezentuje lub sugeruje sponsorowanie, poparcie, zatrudnienie lub inne powiązanie, które wykracza poza rzeczywisty zakres relacji Shutterstock. Nie można także używać znaków towarowych Shutterstock do reklamy w wyszukiwarkach ani do marketingu.

   Użytkownik potwierdza świadomość tego, że takie reklamowanie się lub marketing mogą naruszać prawa majątku intelektualnej firmy Shutterstock lub stron trzecich. Dodatkowo oprócz innych praw i metod zadośćuczynienia wymienionych w niniejszych Warunkach świadczenia usługi firma Shutterstock nie jest w żaden sposób zobowiązania do wypłaty jakichkolwiek opłat za skierowanie ani też innych wynagrodzeń jeżeli Użytkownik naruszy warunki zamieszczone w niniejszym podpunkcie.

  • Firma Shutterstock oświadcza i gwarantuje, że:
  1. Użytkownik jest w pełni uprawniony i upoważniony do zawarcia niniejszej umowy i do całkowitego wypełnienia wszystkich wynikających z niej zobowiązań.
  2. W przypadku zgłoszenia roszczenia lub uzyskania wiedzy o jakimkolwiek roszczeniu niezgodnym z jakąkolwiek gwarancją lub oświadczeniem złożonym przez Użytkownika, Shutterstock może przesłać użytkownikowi pisemne powiadomienie o takim roszczeniu, podając w nim szczegóły roszczenia zgodnie z posiadaną przez Shutterstock wiedzą.

   1. Oczekując na ustalenie zasadności tego roszczenia Shutterstock może wstrzymać wypłatę tantiem lub innych rekompensat należnych Użytkownikowi, w uzasadnionej wysokości powiązanej z przewidywaną wartością roszczenia, zgodnie z oceną Shutterstock.

   2. Użytkownik będzie w pełni współpracował z Shutterstock w celu obrony przed wszelkimi takimi roszczeniami. Użytkownik może uczestniczyć w obronie przed dowolnymi roszczeniami za pośrednictwem wybranego adwokata na własny koszt.

 14. Poufność
  • Przesyłając dowolne treści do serwisu Shutterstock Użytkownik potwierdza, że uzyska pewne informacje poufne i zastrzeżone, w tym między innymi stawki tantiem, płatności tantiem i dane dotyczące przychodów (nazywane zbiorczo „Informacjami poufnymi”). Użytkownik zgadza się zachować poufność Informacji poufnych i nie ujawniać ich żadnej stronie trzeciej innej niż przedstawicielom, agentom, adwokatom, księgowym, audytorom i doradcom potrzebującym tych informacji w dobrej wierze, i którzy wcześniej zgodzą się na zachowanie poufności tych warunków.

 15. Rekompensata
  1. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i chronić firmę Shutterstock, jej spółki zależne, podmioty stowarzyszone, dyrektorów, urzędników i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, stratami, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnionymi opłatami i wydatkami prawników) wynikającymi z jakiegokolwiek naruszenia lub roszczenia dotyczącego naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji albo też jakichkolwiek zobowiązań Użytkownika wynikających z Warunków świadczenia usługi (TOS). Użytkownik będzie ponosił jedynie odpowiedzialność za wszelkie straty przypadkowe, wynikowe lub specjalne wynikające z roszczeń stron trzecich.
  2. Shutterstock zgadza się zabezpieczyć i chronić Użytkownika przed wszelkimi roszczeniami, stratami, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnionymi opłatami i wydatkami prawników) wynikającymi z jakiegokolwiek naruszenia lub roszczenia dotyczącego naruszenia przez Shutterstock jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji albo też jakichkolwiek zobowiązań Shutterstock wynikających z Warunków świadczenia usługi (TOS). Firma Shutterstock będzie ponosić jedynie odpowiedzialność za straty przypadkowe, wynikowe lub specjalne wynikające z roszczeń stron trzecich.
  3. Jeżeli stroną zabezpieczającą jest firma Shutterstock, będzie ona broniła się przed takimi roszczeniami, kontrolowała spory i zaspokajała roszczenia według własnego uznania. Jeśli zaspokojenie roszczenia wiąże się ze zobowiązaniem finansowym dla Użytkownika, niezbędne będzie uzyskanie pisemnej zgody Użytkownika, której Użytkownik nie powinien w nieuzasadniony sposób wstrzymywać ani opóźniać. Jeśli stroną zabezpieczającą jest Użytkownik, firma Shutterstock będzie miała prawo, jednak nie obowiązek, przejęcia kontroli nad wszelkimi sporami.

  4. W przypadku, w którym konieczność rekompensaty wynika z roszczenia strony trzeciej, strona zabezpieczona jest zobowiązana do:

   1. niezwłocznie powiadomić stronę zabezpieczającą o roszczeniu. Jeżeli strona zabezpieczana nie powiadomi strony zabezpieczającej, strona zabezpieczająca musi pomimo tego wypełnić swoje zobowiązania zabezpieczenia określone w Warunkach świadczenia usługi, chyba że brak powiadomienia spowoduje straty materialne dla strony zabezpieczającej.
   2. dać stronie zabezpieczającej możliwość obrony przed roszczeniem przy pomocy adwokata w sposób racjonalny akceptowalnego dla strony zabezpieczanej. Adwokat, który jest akceptowalny dla ubezpieczyciela błędów i zaniedbań strony zabezpieczającej powinien być uznany za akceptowalnego dla strony zabezpieczanej. Strona zabezpieczona zgadza się współpracować ze stroną zabezpieczającą w procesie obrony dowolnego roszczenia, na koszt strony zabezpieczającej. Jeżeli, z dowolnej przyczyny, strona zabezpieczająca nie zdecyduje się na obronę przed roszczeniem lub nie obroni się przed roszczeniem, strona zabezpieczona może to uczynić na wyłączny koszt strony zabezpieczającej.

 16. Postępowanie arbitrażowe
  1. Niniejsza „Umowa arbitrażowa", podlegająca federalnej ustawie o postępowaniu arbitrażowym (9 Kodeksu Stanów Zjednoczonych § 1 i n.) ma być interpretowana na tyle szeroko, na ile pozwala na to prawo i o ile nie stanowi inaczej, ma zastosowanie do wszystkich roszczeń lub kontrowersji, minionych, obecnych lub przyszłych, które w innym przypadku zostałyby rozstrzygnięte przed sądem lub forum innym niż arbitrażowe oraz obowiązuje w odniesieniu do wszelkich roszczeń, z jakimi Shutterstock może wystąpić przeciwko Użytkownikowi lub z jakimi Użytkownik może wystąpić przeciwko Shutterstock i/lub przedstawicielom i pracownikom firmy — z których wszyscy mają prawo do egzekwowania niniejszej Umowy arbitrażowej. Wszelkie spory objęte niniejszą Umową arbitrażową będą rozstrzygane na drodze prawomocnego i wiążącego arbitrażu, a nie przed sądem lub ławą przysięgłych.
  2. Wszelkie kontrowersje lub roszczenia wynikające z niniejszego regulaminu lub dotyczące regulaminu lub jego naruszenia i/lub stron internetowych Shutterstock będą rozstrzygane na drodze wiążącego indywidualnego (nie zbiorowego) arbitrażu zarządzonego na podstawie aktualnych w danym czasie zasad arbitrażu handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego („Zasad AAA”) (Zasady AAA są dostępne w internecie na stronie www.adr.org/commercial; można je również wyszukać za pośrednictwem serwisów typu Google, wpisując „Zasady arbitrażu handlowego AAA”); pod warunkiem jednakże, że jeśli zasady AAA oraz postanowienia niniejszej Umowy arbitrażowej będą ze sobą kolidowały, pierwszeństwo będzie mieć niniejsza Umowa arbitrażowa.
  3. Jak stwierdzono poniżej, relacja stron opiera się na niezależności wykonawców. W wyniku podejmowanych działań nie powstaje między stronami partnerstwo, spółka joint venture, relacja zatrudnienia, franczyzy ani przedstawicielstwa. Z drugiej strony, w zakresie, w jakim Użytkownik domniema występowanie jakiejkolwiek relacji pomiędzy nim a Shutterstock, wszelkie tego rodzaju roszczenie lub spór wynikający z takiego roszczenia lub jego dotyczący, w tym, m.in. roszczenia lub spory wynikające z ze złożonej przez Użytkownika aplikacji na stanowisko oraz wyboru na domniemane stanowisko pracy, domniemane zatrudnienie i/lub rozwiązanie domniemanego stosunku pracy lub roszczenia i spory tego dotyczące będą również poddane arbitrażowi i są objęte niniejszą Umową arbitrażową, a także uwzględniają m.in. roszczenia ustawowe i wynikające z prawa powszechnego w odniesieniu do pensji, nadgodzin oraz innych rodzajów należnego wynagrodzenia lub środków oraz roszczenia w związku z dyskryminacją, nękaniem lub działaniami odwetowymi. Wszelkie roszczenia dotyczące domniemania stosunku pracy będą rozpatrywane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe i z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszej Umowie Arbitrażowej, będą podlegać aktualnym w danym czasie zasadom arbitrażu pracowniczego AAA („Zasady AAA”) (Zasady arbitrażu pracowniczego AAA są dostępne w internecie na stronie www.adr.org/employment; można je również wyszukać za pośrednictwem serwisów typu Google, wpisując „Zasady arbitrażu pracowniczego AAA”); pod warunkiem jednakże, że jeśli zasady arbitrażu pracowniczego AAA oraz postanowienia niniejszej Umowy arbitrażowej będą ze sobą kolidowały, pierwszeństwo będzie mieć niniejsza Umowa.
  4. Wyłączne uprawnienia do rozstrzygania we wszelkich sporach dotyczących ważności, stosowalności, wykonalności, niedopuszczalności lub odstąpienia od niniejszej Umowy arbitrażowej będą przysługiwać nie sądom lub agencjom federalnym, stanowym lub lokalnym, lecz arbitrowi. Dotyczy to również, m.in. wszelkich roszczeń, jakoby całość lub część niniejszej Umowy była nieważna lub podlegająca unieważnieniu. Poprzednie stwierdzenie nie dotyczy jednakże odstąpień w ramach pozwu grupowego. Ponadto wszelkie spory dotyczące ważności, stosowalności, wykonalności, niedopuszczalności lub odstąpienia od odstąpienia w ramach pozwu grupowego mogą być rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwej jurysdykcji, a nie przez arbitra.
  5. Wyrok w sprawie orzeczenia wydanego przez arbitra można wpisać do dowolnego sądu dla niego właściwego lub właściwego dla danej strony lub jej aktywów. O ile nie zakazuje tego obowiązujące prawo, miejscem arbitrażu będzie stan i hrabstwo Nowy Jork, z wyłączeniem roszczeń domniemywających i/lub wynikających z lub dotyczących wszelkich domniemanych stosunków pracy, które będą rozpatrywane w miejscu zamieszkania i stanie Użytkownika lub w pobliżu. Sprawę będzie rozstrzygał jeden arbiter wybrany na mocy obowiązujących zasad AAA. O ile nie zakazuje tego obowiązujące prawo lub obowiązujące zasady AAA, każda ze stron pokryje swoje własne koszty arbitrażu, a wszelkie spory dotyczące podziału opłat i kosztów zostaną rozstrzygnięte przez arbitra. Niniejsza Umowa arbitrażowa nie obowiązuje w odniesieniu do żadnych sporów, które zgodnie z wyraźnymi zapisami obowiązującego statutu federalnego nie mogą podlegać arbitrażowi lub umowie o arbitraż przedsporny. Obie strony zgadzają się, że poniższe roszczenia są wyjątkami od postanowień o arbitrażu i zostaną rozstrzygnięte w postępowaniu sądowym we właściwej jurysdykcji: (i) wszelkie roszczenia związane z faktycznym lub rzekomym naruszeniem lub sprzeniewierzeniem praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej; (ii) wszelkie roszczenia o odszkodowanie w nagłych wypadkach na podstawie szczególnych okoliczności (np. bezpośredniego zagrożenia lub popełnienia przestępstwa, włamania, cyberataku). Postanowienie o arbitrażu pozostanie w mocy po wygaśnięciu niniejszego regulaminu.
  6. Użytkownik i Shutterstock zgadzają się rozwiązać wszelkie roszczenia poprzez wiążące indywidualne postępowanie arbitrażowe, a nie w drodze sporu sądowego.
  7. ODSTĄPIENIE W RAMACH POZWU GRUPOWEGO. UŻYTKOWNIK I FIRMA SHUTTERSTOCK ZGADZAJĄ SIĘ NA TO, ŻE KAŻDA ZE STRON MOŻE WNIEŚĆ ROSZCZENIA PRZECIWKO DRUGIEJ ZE STRON TYLKO WE WŁASNYM IMIENIU, A NIE JAKO POWÓD LUB CZŁONEK POZWU ZBIOROWEGO W JAKIMKOLWIEK POZWIE ZBIOROWYM. Bez łącznej zgody Użytkownika i Shutterstock arbiter ani sędzia nie może połączyć więcej niż jednego roszczenia w postępowanie zbiorowe ani w inny sposób kierować jakąkolwiek formą postępowania zbiorowego. Arbiter może wydać nakaz sądowy tylko na korzyść indywidualnej strony oczekującej rekompensaty i tylko w zakresie niezbędnym do udzielenia rekompensaty uzasadnionej indywidualnym roszczeniem tej strony. Użytkownik i Shutterstock potwierdzają, że obie strony zrzekają się prawa do rozprawy sądowej z ławą przysięgłych dotyczącej wszystkich sporów wynikających z niniejszego regulaminu, które mogą być rozstrzygnięte w arbitrażu.

 17. Dostawa komunikacji elektronicznej
  1. Użytkownik akceptuje i potwierdza otrzymywanie wszelkich materiałów, umów, dokumentów, zawiadomień i ujawnień (łącznie „Materiały komunikacyjne”), które Shutterstock będzie przesyłać w związku z Zawartością i kontem. Materiały komunikacyjne obejmują umowy i zasady, na które Użytkownik wyraża zgodę, aktualizacje tych umów lub zasad, wyciągi z rachunków, deklaracje podatkowe oraz wszelkie inne informacje dotyczące Zawartości i konta Użytkownika. Shutterstock zapewni Materiały komunikacyjne, zamieszczając je na stronie internetowej Shutterstock lub przesyłając pocztą elektroniczną na główny adres e-mail w dokumentacji umieszczonej na koncie Twórcy Shutterstock.
  2. Aby uzyskać dostęp do elektronicznych Materiałów komunikacyjnych i zapisać je, potrzebny będzie komputer lub urządzenie mobilne z połączeniem internetowym, bieżąca wersja (zgodnie z definicją poniżej) przeglądarki internetowej; bieżąca wersja programu pozwalającego na precyzyjne odczytywanie i wyświetlanie plików PDF; prawidłowy adres e-mail (adres e-mail Użytkownika zapisany w dokumentacji na koncie Twórcy w Shutterstock); i wystarczającą ilość miejsca do zapisania starszych Materiałów komunikacyjnych lub drukarkę, aby móc je wydrukować. W razie wystąpienia jakichkolwiek istotnych zmian w sprzęcie lub oprogramowaniu potrzebnym do otrzymywania komunikacji elektronicznej prześlemy o tym powiadomienie. „Bieżąca wersja” oznacza tę wersję oprogramowania, która jest obecnie wspierana przez wydawcę. Zastrzegamy prawo do zaprzestania wspierania bieżącej wersji oprogramowania, jeśli arbitralnie uznamy, że ma ona usterkę bezpieczeństwa lub inną wadę, która sprawia, że nie nadaje się do użytku z produktami i usługami Shutterstock.
  3. Wyrażając zgodę, Użytkownik potwierdza, że ma dostęp do niezbędnego wyposażenia, które pozwoli odbierać, otwierać i drukować lub pobierać kopie wszelkich Materiałów komunikacyjnych do własnych akt. Użytkownik może wydrukować lub zapisać kopię Materiałów komunikacyjnych do swoich akt; mogą one nie być dostępne online w późniejszym terminie.
  4. Zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną można wycofać, wysyłając list na adres „Shutterstock, Inc. Attn: Electronic Communications Delivery Policy, 350 Fifth Ave, 21st Floor, New York, NY 10118", do pomocy technicznej Shutterstock. Wycofanie zgody stanie się skuteczne po tym, jak będziemy mieli rozsądną możliwość podjęcia działań. Po udzieleniu zgody na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną można wycofać zgodę na elektroniczne otrzymywanie formularzy podatkowych w powyższy sposób. Formularze podatkowe 1099 lub 1042-S będą przesyłane pocztą klasyczną. Reszta Materiałów komunikacyjnych będzie nadal przesyłana drogą elektroniczną.
  5. Jeśli po wyrażeniu zgody na otrzymywanie Materiałów komunikacyjnych drogą elektroniczną Użytkownik chce otrzymać papierową kopię uprzednio przesłanego Materiału, można o nią poprosić w ciągu 180 dni od daty dostarczenia Materiału, kontaktując się z nami w sposób opisany powyżej. Kopia zostanie wysłana pocztą. W celu wysyłania kopii papierowych musimy dysponować aktualnym adresem podanym na koncie Twórcy. Realizacja wniosku o przesłanie papierowej kopii może wiązać się z pobraniem przez Shutterstock właściwej opłaty za jego przetworzenie. Opłata nie zostanie pobrana przy wniosku o papierową kopię formularza 1099 lub 1042-S.
  6. Obowiązkiem Użytkownika jest aktualizowanie podstawowego adresu e-mail tak, by Shutterstock zachował możliwość komunikacji elektronicznej. Użytkownik rozumie i zgadza się, że jeśli Shutterstock prześle Materiał komunikacyjny, który nie zostanie otrzymany z powodu nieprawidłowego, nieaktualnego, zablokowanego lub z innego powodu niedostępnego w dokumentacji głównego adresu e-mail, Shutterstock będzie mógł uznać, że dostarczył dany Materiał komunikacyjny. Główny adres e-mail lub adres pocztowy można zaktualizować w dowolnym momencie, aktualizując informacje znajdujące się w dokumentacji, w sekcji Ustawienia konta Twórcy.

 18. Różne
  1. Relacja stron opiera się na niezależności wykonawców. W wyniku podejmowanych działań nie powstaje między stronami partnerstwo, spółka joint venture, relacja zatrudnienia, franczyzy ani przedstawicielstwa.
  2. Niniejsze Warunki świadczenia usługi (TOS) obejmują całość porozumienia pomiędzy stronami dotyczącego tematyki tutaj poruszonej i zastępują wszelkie uprzednio zawarte umowy dotyczące tej tematyki.
  3. Pod względem ważności, interpretacji i egzekwowania, kwestii z niego wynikających lub z nim związanych oraz jego realizacji, wykonania czy naruszenia i spraw powiązanych, regulamin podlega prawu stanu Nowy Jork (bez odwoływania się do zasady wyboru jurysdykcji). Z zastrzeżeniem wyżej wymienionej Umowy arbitrażowej, wszelkie działania lub postępowania prawne dotyczące ważności, interpretacji i egzekwowania regulaminu, zagadnień wynikających z regulaminu lub powiązanych z regulaminem albo jego zatwierdzeniem, realizacją lub też naruszeniem i wszystkie zagadnienia powiązane będą odbywać się w sądach Stanu Nowy Jork w hrabstwie Nowy Jork lub w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Południowego Nowego Jorku. Wszystkie strony wyrażają zgodę na wyłączną właściwość tych sądów i zrzekają się prawa do sprzeciwu wobec stosowności lub dogodności takiej jurysdykcji.
  4. W przypadku stwierdzenia nieważności dowolnego z postanowień regulaminu lub jego niewykonalności przez dowolne organy prawne lub regulacyjne we właściwej jurysdykcji będzie to dotyczyło wyłącznie części postanowienia, która utraciła ważność lub wykonalność i nie wpłynie to na pozostałą część takich postanowień ani na pozostałe postanowienia regulaminu, a regulamin będzie w pełni obowiązujący i ważny. Regulamin będzie wiążący dla i będzie pozostawać w mocy z korzyścią dla każdej ze stron i ich odpowiednich przedstawicieli, następców prawnych i uprawnionych cesjonariuszy.
  5. Firma Shutterstock nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, w tym straty rzeczywiste, pośrednie, specjalne lub wynikowe spowodowane zgłoszeniem lub użyciem Zawartości Użytkownika przez Shutterstock lub któregokolwiek z podlicencjobiorców tej firmy lub wygaśnięcia konta Twórcy. Użytkownik wyraźnie zgasza się na wszelkie przypadki potencjalnego użycia jego treści, o których tu mowa i nie ma prawa domagać się jakiegokolwiek określonego wynagrodzenia wynikającego z jakiegokolwiek użycia indywidualnego lub zbiorczego.
  6. Prosimy zwrócić uwagę, że Shutterstock zastrzega sobie prawo do modyfikacji tego regulaminu w dowolnym czasie, według swojego wyłącznego uznania. Rozumie się, że żadne zmiany nie będą miały zastosowania do jakichkolwiek oczekujących na rozstrzygnięcie, rozpoczętych postępowań arbitrażowych lub roszczeń prawnych, których dochodzono przed wprowadzeniem takiej zmiany. Shutterstock powiadomi Użytkownika o takich zmianach poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej, stronie logowania Użytkownika i/lub w inny sposób, aby umożliwić Użytkownikowi zapoznanie się ze zmianami przed ich wprowadzeniem. Zmiany niniejszego regulaminu nie działają wstecz. Kontynuując udostępnianie Zawartości za pośrednictwem Shutterstock, Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich zmian. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek zmianą, powinien usunąć z serwisu Shutterstock, zgodnie z niniejszymi warunkami, całość Zawartości lub tę jej część, co do której Użytkownik nie wyraża zgody na objęcie tymi zmianami.
  7. W razie naruszenia warunków niniejszej umowy lub innej umowy zawartej z Shutterstock, Shutterstock ma prawo do wyłączenia konta Użytkownika bez powiadomienia, dodatkowo do innych uprawnień Shutterstock wynikających z przepisów prawa i/lub systemu prawnego (ang. „equity”).
  8. Wyraźnie rozumie się i ustala, że niniejsze Warunki świadczenia usługi są zawierane wyłącznie w celu zapewnienia korzyści stronom umowy, nie udziela się natomiast na mocy niniejszych Warunków korzystania z usługi żadnych korzyści, praw, obowiązków ani zobowiązań stronom trzecim.
  • Przesyłając dowolne treści do serwisu Shutterstock i biorąc udział w forach, Użytkownik zgadza się na objęcie postanowieniami niniejszych Warunków świadczenia usługi, a także warunków korzystania z witryn Shutterstock oraz Oświadczenia dotyczącego prywatności, przy czym zostają one dołączone do niniejszych Warunków przez dokonanie niniejszego odniesienia.

  • Wejście w życie dnia środa, luty 05, 2020.