Tjänstevillkor
Den här översättningen tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte ett rättsligt bindande dokument. Se de ursprungliga villkoren på engelska.
  • Shutterstock, Inc. och, där kontexten kräver det, dess partners (”Shutterstock”) driver en global marknadsplats för stockmedia. Shutterstocks kunder betalar en avgift för att licensiera innehåll från Shutterstocks webbplatser (gemensamt kallade Shutterstocks webbplatser).
  • Följande tjänstevillkor är ett rättsligt bindande, icke-exklusivt avtal mellan dig och Shutterstock. Läs tjänstevillkoren noga och säkerställ att du förstår dem helt och hållet. Tjänstevillkoren beskriver och reglerar din rättsliga relation med Shutterstock, rättigheterna du överlåter till Shutterstock för fotografier, bilder, vektorer, rörliga bilder, animeringar, filmer, videor, audiovisuella arbeten eller annan media tillsammans med tillhörande nyckelord, metadata och/eller titlar inskickade av dig till Shutterstock (gemensamt kallat Innehåll) och sätten med vilka Shutterstock får använda Innehållet.
  • Tjänstevillkoren inkluderar också ett bindande skiljedomsavtal som kräver skiljeförfarande för aktuella tvister istället för rättstvist i domstol eller jurymål.

 1. Översikt
  1. Genom att ladda upp innehåll till Shutterstock ger du Shutterstock en universell, icke-exklusiv rätt och licens (med rätt till underlicenser) att indexera, analysera, arkivera, reproducera, förbereda härledda verk utifrån, visa offentligt, sälja, annonsera och marknadsföra allt innehåll som är uppladdat av dig och godkänt av Shutterstock för alla lämpliga affärssyften, bland annat distribution av ditt innehåll till Shutterstocks kunder för att optimera prestandan och driften av Shutterstocks plattform och tjänster och för att utveckla nya funktioner och produkter. Du ger Shutterstock även tillstånd att lägga till, ändra eller ta bort information relaterad till ditt innehåll för att hantera och licensiera sådant Innehåll.
  2. Du ger Shutterstock en global, icke-exklusiv rätt att använda ditt namn, visan namn och Innehåll i samband med Shutterstocks marknadsföringsaktiviteter utan att betala någon kompensation till dig. Shutterstock kan inom ramen för sin skönsmässiga bedömning avstå från något eller allt föregående utan ansvar inför dig.
  3. Shutterstock har rätt, men inte skyldighet, att licensiera allt innehåll via Shutterstocks varumärken och plattformar till sina kunder för användning för all framtid enligt Shutterstocks ingångna licensavtal, inklusive, men inte begränsat till Shutterstock, Inc. Shutterstocks tjänstevillkor och licensavtal (kallat Licenser).

 2. Ägarskap till Innehåll
  • Upphovsrätten till allt innehåll stannar hos ägaren till upphovsrätten och inget i Tjänstevillkoren ska tolkas som en överföring av upphovsrätt till Shutterstock, med förbehåll för de licenser som beviljats Shutterstock och Shutterstocks underlicenstagare. Genom att skicka in sådant Innehåll till Shutterstock avstår du uttryckligen konstnärens upphovsmannarätt eller eventuell ideell upphovsrätt som du i annat fall skulle ha enligt lagarna i delstaten New York, Förenta staternas lag om upphovsrätt eller liknande lagar i andra jurisdiktioner, så att kunder får använda ditt Innehåll enligt licenser utfärdade av Shutterstock.

 3. Releaseavtal
  1. Du samtycker till att tillhandahålla giltiga och korrekta modellreleaseavtal till allt Innehåll du skickar till Shutterstock som enligt Shutterstocks bedömning innehåller ett igenkännbart ansikte eller identifierbar mänsklig gestalt eller annat igenkännbart attribut, utan begränsning inklusive röst, utseende eller likhet. Du samtycker även till att tillhandahålla giltiga och korrekta egendomsreleaseavtal till Shutterstock för allt Innehåll som kräver sådana releaseavtal, vilket Shutterstock avgör enligt eget gottfinnande. Alla releaseavtal måste levereras elektroniskt till Shutterstock tillsammans med Innehållet. Innehåll utan releaseavtal som avbildar en igenkännbar person och/eller kräver en egendomsrelease kan godkännas som ”Endast för redaktionell användning” enligt Shutterstocks eget gottfinnande.
  2. Du samtycker till att du är ensamt ansvarig att behålla alla releaseavtal och ha ett fullständigt och korrekt releaseavtalsarkiv.
  3. Insändning av förfalskade, felaktiga eller på annat sätt bristfälliga releaseavtal är en väsentlig överträdelse av Tjänstevillkoren. Dina insända releaseavtal får inte innehålla bestämmelser som inte överensstämmer med Tjänstevillkoren eller begränsningar som inte finns i Shutterstocks releaseavtal i Shutterstock rättscenter.
  4. Du samtycker till att Shutterstock får att tillhandahålla kopior av releaseavtal till kunder efter behov för att besvara potentiella eller verklig rättslig åtgärd för att följa gällande lagar, regler och/eller rapporteringskrav inom unionen, eller andra orsaker som Shutterstock efter eget gottfinnande finner rimliga.
  5. Du samtycker till att allt Innehåll insänt av dig till Endast för redaktionell användning korrekt återger ämnet och medföljs av korrekta rubriker och nyckelord. Du förstår även och samtycker till att Endast för redaktionell användning kan kräva ett intyg från tredje part som ger Bidragaren rätt att registrera sådant Innehåll (en Fullmakt). Du tillhandahåller på begäran från Shutterstock bevis på sådan Fullmakt.
  6. Du samtycker till att Shutterstock kan tillåta att Innehåll betecknat Endast för redaktionell användning används på ett icke-redaktionellt sätt efter Shutterstocks gottfinnande (t.ex. kan Shutterstock tillåta en kund att använda innehåll betecknat Endast för redaktionell användning i kommersiella syften om kunden skaffar nödvändiga rättigheter och tillstånd för sådan användning).

 4. Konton
  1. Du samtycker till att tillhandahålla sann och fullständig information relaterad till ditt Shutterstock bidragarkonto, inklusive, men inte begränsat till, information relaterad till datum, plats och utrustning använd i samband med skapande av Innehåll;
  2. Genom att öppna ett Shutterstock-konto uttrycker du ditt samtycke till Shutterstocks sekretesspolicy, vilken är inkluderad här som referens och reglerar Shutterstocks insamling, bearbetning, lagring och överföring av Innehållet och data insänt av dig, inklusive data relaterad till dig, ditt konto eller annan information relaterad till föregående (Personuppgifter). Du samtycker till att dina Personuppgifter får samlas in, bearbetas, lagras och överföras till andra jurisdiktioner än din egen.
  3. Shutterstock har rätten att skapa ett konto eller att stänga ett befintligt konto på grund av bedrägeri, intrång i immateriella rättigheter, överträdelse av tredje parts rättigheter, inklusive rätt till sekretess eller publicitet, artificiellt ökning av nedladdningar, insändning av material som är obscent, våldsamt eller som kan anses vara ärekränkande, underlåtelse att följa Shutterstocks riktlinjer som från tid till annan ändras, för brott mot villkoren i detta eller andra avtal di har ingått med Shutterstock eller för enkelhets skull.
  4. Shutterstock säger upp ditt konto inte senare än nittio (90) dagar efter mottagande av en skriftlig begäran från dig. För tydlighets skull förblir ditt Innehåll tillgängligt för licensiering till Shutterstocks kunder tills ditt konto avbryts av Shutterstock. Oavsett föregående, att om Shutterstock på ett betydande sätt ändrar Tjänstevillkoren och inte meddelar dig i förväg, får du säga upp ditt konto inom trettio (30) dagar efter ikraftträdandedatumet för sådana ändringar.
  5. Efter att innehåll har tagits bort från Shutterstock kan Shutterstock ändra befintliga licenser för sådant innehåll under en lämplig period därefter, till exempel för att hjälpa kunder som tidigare kan ha aktiverat en skissbildslicens.
  6. Om ditt konto sägs upp av någon orsak måste du skaffa skriftligt tillstånd från Shutterstock innan du skapar ett annat konto. Du får inte ha fler än ett aktivt bidragarkonto vid någon tidpunkt utan skriftligt medgivande från Shutterstock i varje fall.
  7. Du får inte skicka in identiskt Innehåll till fler än ett konto utan föregående skriftligt medgivande från Shutterstock.

 5. Innehåll
  1. Shutterstock har rätt att vägra godkänna eller att ta bort Innehåll från Shutterstocks webbplatser. Shutterstock tar bort Innehåll om Shutterstock anser att sådant Innehåll kan (efter Shutterstocks gottfinnande) utsätta Shutterstock eller någon av dess tjänstemän, chefer, direktörer eller anställda för rättsliga åtgärder eller om Innehållet bryter mot Tjänstevillkoren. Oavsett föregående och enligt Shutterstocks gottfinnande, kan Innehåll borttaget av dig eller valts bort av dig vara tillgängligt för licensiering till kunder som tidigare laddade ned skissbilder av det borttagna Innehållet.
  2. Shutterstock ska med rimlig ansträngning se till att Innehåll borttaget eller bortvalt från Shutterstocks webbplatser tas bort från webbplatser tillhörande Shutterstocks dotterbolag eller partners (inklusive gemensamt marknadsförda webbplatser) inom nittio (90) dagar från att berört Innehåll togs bort från Shutterstocks webbplatser.
  3. Licenser utfärdade av Shutterstock för allt innehåll som senare tas bort från Shutterstocks webbplatser är giltiga för all framtid.
  4. Shutterstock licensierar inte medvetet innehåll med modellreleasavtal för användning i kontexter som är pornografiska, ärekränkande eller vilseledande eller på ett sätt som kan anses vara smädligt, obscent eller olagligt till sin form.
  5. Shutterstock kan göra reklam för och/eller marknadsföra ditt innehåll på sociala medieplattformar inklusive Facebook, Instagram, Tumblr, Twitter och liknande webbplatser och relaterade program.

 6. Riktlinjer för insändning av innehåll
 7. Riktlinjer för forum
 8. Kompensation
  1. Shutterstock betalar dig royalty för varje unik nedladdning av Innehåll för vilket Shutterstock mottar betalning. De aktuella royaltysatserna finns i Intäktslista, som inkluderas här som referens. Om en kund laddar ned samma objekt i Innehållet fler än en gång, betalas du endast en gång. Observerar att det kan finnas en rapporteringsfördröjning av kundnedladdningar som visas i ditt Shutterstock bidragarkonto.
  2. Royaltyutbetalningar och medföljande utdrag utfärdas varje månad, på eller omkring den femtonde varje månad för föregående månads nedladdningar. Utbetalningar är automatiska och behöver inte begäras.
  3. Det lägsta utbetalningsbeloppet per kontoperiod är trettiofem amerikanska dollar (35,00 USD) (”Lägsta utbetalning”). Om du inte har uppnått utbetalningsminimum eller angett ett giltigt elektroniskt betalkonto till Shutterstock flyttas din kompensation över till nästa bokföringsperiod. Om du sade upp ditt konto innan de upplupna intäkterna nådde gällande utbetalningsminimum förverkar du en sådan royalty. Förtydligande: Du har ingen rätt till inkomst som uppkommit efter inaktivering av ditt konto som bidragande eller till dess att det tillämpliga tröskelvärdet för utbetalningsminimum har nåtts.
  4. Om ditt konto sades upp för överträdelse av väsentliga villkor i Tjänstevillkoren, förutom övriga rättigheter på laglig grund, har Shutterstock rätt att kvarhålla royalty och/eller annan kompensation annars utbetalningsbar till dig som avtalsviten.
  5. Du får inte använda Shutterstocks tjänst som ett sätt att överföra ditt innehåll till en viss kund eller till ett fåtal kunder och du får inte heller ladda ned ditt eget innehåll. Sådan aktivitet anses var en väsentlig överträdelse av Tjänstevillkoren. Om du deltar i sådan aktivitet kan Shutterstock använda alla rättigheter nedan, inklusive, men inte begränsat till, till att säga upp ditt konto och/eller kvarhålla upplupen men ej utbetald royalty.
  6. Shutterstock kan återta royalty utbetalad till dig i samband med återbetalningar utfärdade av Shutterstock genom att dra av tillämplig royalty krediterad till ditt konto. Återbetalningar till kreditkort behandlas på samma sätt som återbetalda prenumerationer.
  7. Om Shutterstock av någon orsak utför en överbetalning av royalty eller annan kompensation till dig har Shutterstock rätt att dra av beloppet för en sådan överbetalning från din upplupna royalty eller begära omedelbar återbetalning av sådan överbetald royalty eller annan kompensation.
  8. Royaltybetalningar baserade på en procentandel av försäljningspriset kommer att baseras på det försäljningspris som faktiskt mottagits av Shutterstock och beräknas efter att ha gjort nödvändiga avdrag för eventuella återbetalningar, annulleringar, tidigare överbetalningar och eventuella skatter, avgifter, pålagor, avgifter, valutaväxlingskostnader eller andra liknande kostnader som åläggs de betalningar som mottagits av Shutterstock. Om någon lag, myndighetsbeslut eller någon annan begränsning påverkar storleken på de betalningar som Shutterstocks licensinnehavare kan remittera till Shutterstock, kan Shutterstock dra av ett belopp från bidragarens royalties som står i proportion till minskningen av licensinnehavarens överföringar till Shutterstock.
  9. Om du mottar utbetalning genom en betalningstjänst online (t.ex Paypal, Payoneer eller Skrill) får du inte dela din webbaserade betalningstjänst med någon annan Shutterstock-bidragande. Shutterstocks skyldighet att göra utbetalningar till dig ska uppfyllas genom betalning till den webbaserade betalningstjänst som du har angett.
  10. Förtydligande: Då det är lämpligt kan Shutterstock överlåta sina rättigheter och skyldigheter beträffande den bidragandes royalties härunder till relaterade juridiska personer runtom i världen och bekräftar att den bidragandes rättigheter till sådana royalties inte kommer att begränsas genom ett sådan överlåtelse.

 9. Referensprogram
  1. Om du refererar andra innehållsbidragande till Shutterstock och om bidragaren erkänner dig för Shutterstock som refererande part enligt Shutterstocks referensprogram, betalas en royalty enligt Intäktslista. Referentroyalty som krediteras ditt konto från en prenumeration som senare återbetalas eller debiteras tillbaka till Shutterstock anses vara en överbetalning av royalty till dig. Shutterstock förbehåller sig rätten att hålla inne förfallna betalningar till dig under Shutterstocks referensprogram i upp till 90 dagar från det datum då den refererade bidragaren upprättade ett Shutterstock-konto.
  2. Om du hänvisar en ny kund till Shutterstock och kunden gör sitt första köp av en produkt för enskild användare, självbetjäningsbild och filmprenumeration eller paketprodukt kommer Shutterstock att kreditera ditt royalty-konto som anges i intäktslistan. Du får ingen royalty för eventuella förnyelser eller efterföljande köp gjorda av den kund som du refererade. Referentroyalty som krediteras ditt konto från en prenumeration och som senare återbetalas eller debiteras tillbaka till Shutterstock anses vara en överbetalning av royalty till dig. Shutterstock förbehåller sig rätten att hålla inne förfallna betalningar till dig under Shutterstocks referensprogram i upp till 90 dagar från det datum då kunden gjorde sitt första kvalificerade köp.

 10. Skatter
  1. Om du är en "US Person" enligt definitionen från Internal Revenue Service ("IRS"), måste du skicka ett aktuellt, undertecknat och ifyllt IRS-formulär W-9 till Shutterstock så att Shutterstock kan skicka betalningar till dig. Ett W-9 används för att intyga att ditt skattenummer är korrekt och att du inte är föremål för källbeskattning.
  2. Om du är en "Utländsk Person" enligt definitionen från IRS måste ett aktuellt, undertecknat, ifyllt och lämpligt IRS-formulär W-8 skickas till Shutterstock så att Shutterstock kan skicka betalningar till dig. Utländska personer kan omfattas av USA:s inkomstskatt på inkomster de får från amerikanska källor och Shutterstock kan därför krävas att undanhålla lämpliga skatter, men du kan vara berättigad att kräva en reducerad skattesats eller befrias från skatter om du är bosatt i ett främmande land som USA har ett inkomstskatteavtal med.
  3. Om din status är enligt definitionen i ”a” eller ”b” ovan eller om information som du har angett i W-8- eller W-9-formulären utgör tillämpliga ändringar är du skyldig att så snart som möjligt meddela Shutterstock. Till dess att vi har fått ett giltigt besked kommer vi fortsätta att förlita oss på den information som vi har registrerad för att avgöra din skattestatus samt tillämpligheten av amerikansk källskatt.
  4. Mer information finns i Skattecenter.

 11. Shutterstocks varumärken
  1. I de här Tjänstevillkoren syftar ”Varumärke(n)” på all sedvanerätt och alla registrerade varumärken, logotyper, servicemärken, firmanamn, domännamn på internet och andra ursprungsbeteckningar som används av Shutterstock, nu och i framtiden.
  2. Ingenting häri beviljar, och ska inte heller så tolkas, dig rätten att använda något av Shutterstocks varumärken.
  3. Du samtycker till att du inte kommer att använda Shutterstocks varumärke på ett sätt som kan vanära, nedvärdera eller ge en negativ återspegling på varumärket eller Shutterstock. Du kommer inte att bestrida eller på annat sätt utmana (t.ex. i någon rättslig åtgärd eller annat), eller hjälpa eller uppmuntra någon annan person eller enhet att bestrida eller utmana giltigheten i någon av Shutterstocks varumärken eller varumärkesrättigheter som tillhör Shutterstock.
  4. Du förbinder dig att inte använda något av Shutterstocks varumärken eller någon variant därav (även felstavningar) som domännamn eller som en del av ett domännamn oavsett toppdomän, som en del av ett bloggnamn eller kanal eller handtag i sociala media, eller som metatagg, sökord, eller någon annan typ av programkod eller data.
  5. Du får inte vid något tillfälle, anta eller använda, utan ett skriftligt och föregående medgivande från Shutterstock, ett ord eller märke som liknar eller kan komma att förväxlas med Shutterstocks varumärken.
  6. Utseendet och känslan på Shutterstocks webbplatser, inklusive sidhuvuden, egen grafik, knappikoner, och skrivtecken, är signum och/eller varumärke eller firmamärke som tillhör Shutterstock och får därför inte kopieras, imiteras eller användas, varken helt eller delvis, utan skriftligt tillstånd från Shutterstock.
  7. Du får inte rama in eller hotlänka till Shutterstocks webbplatser eller till något innehåll annat än ditt eget utan föregående skriftligt medgivande från Shutterstock.
  8. Alla rättigheter till Shutterstocks varumärken som inte uttryckligen överlåts till dig häri är förbehållna Shutterstock.

 12. Anspråk på upphovsrättsintrång
  1. Du ger härmed Shutterstock rätt och befogenhet att vidta sådana steg som Shutterstock anser vara kommersiellt skäliga för att skydda Shutterstocks rättigheter till innehållet.
  2. För den händelse du anser att en Shutterstock-licens till ditt innehåll missbrukas får du inte vidta åtgärder mot en Shutterstock-licens utan att meddela sådant missbruk till Shutterstock och få Shutterstocks föregående skriftliga medgivande till sådana åtgärder.
  3. Om du vill skicka in en anmälan om påstått intrång i innehållet på Shutterstocks webbplats, skicka då ett meddelande om borttagning av DMCA i enlighet med vår DMCA-policy.
  4. Emedan Shutterstock vidtar kommersiellt skäliga åtgärder för att säkerställa att Bidragandes rättigheter inte överträds av kunder och andra parter, har Shutterstock ingen skyldighet att vidta rättsliga åtgärder mot påstått intrång i dina rättigheter i och för något innehåll.
  5. Om Shutterstock får ett klagomål om ditt innehåll kan Shutterstock stänga av åtkomsten till detta innehåll och avsluta ditt konto i enlighet med vår DMCA-policy.
  6. Om du medvetet eller upprepade gånger skickar in falska påståenden om upphovsrättsintrång och meddelanden om borttagning till Shutterstock, förbehåller sig Shutterstock rätten att inaktivera eller radera ditt konto utan vidare meddelande till dig.

 13. Utfästelser och garantier
   • Du garanterar och utfäster att:
  1. du har full rätt och befogenhet att ingå det här avtalet och uppfylla alla dina skyldigheter häri;
  2. det finns inga rättsliga hinder eller avtalsenliga begränsningar som förhindrar att du ingår det här avtalet;
  3. du är minst 18 år gammal;
  4. Innehållet och alla delar därav ägs och/eller kontrolleras av dig, är obelastade och ursprungliga arbeten och har upphovsrättsligt skydd i alla länder där upphovsrätt eller liknande skydd finns tillgängligt;
  5. om innehållet innehåller ljudinspelningar, musik och/eller texter, äger du och har anskaffat alla rättigheter att använda sådana ljudinspelningar, musik och/eller texter från den upphovsrättsliga innehavaren i sådana inspelningar, musik och/eller texter.
  6. om innehållet består helt eller i delar av designelement, teckensnitt, sprites, vektorer, penselverktyg och liknande som finns i designprograms (t.ex. Photoshop, Daz, Illustrator), tillåter slutanvändaravtalet, tjänstevillkoren eller liknande som tillhör dig att du inkluderar sådana element i innehåll skapat av dig och att du licensierar sådant innehåll till Shutterstock för de syften som nämns häri.
  7. innehållet är vare sig obscent eller kränkande, bryter inte mot gällande lag/och eller föreskrifter och överträder inte tredje parts upphovsrätt eller annan rätt, bland annat varumärkesrättigheter och privata och offentliga rättigheter.
  8. du har giltiga referenser för varje objekt med innehållet Endast för redaktionell användning för vilka referenser kan krävas.
  9. det finns ingen stämningsansökan eller annan väntande rättslig eller administrativ process som direkt eller indirekt kan påverka innehållet eller som på annat sätt försämra dina rättigheter häri, och
  10. du får inte skicka oombedd e-post eller så kallad skräppost för att publicera eller marknadsföra din relation med Shutterstock eller försäljning av ditt innehåll. Du får heller inte felaktigt marknadsföra eller vilseledande göra reklam för din relation med Shutterstock på ett sätt som felaktigt karakteriserar eller antyder sponsring, stöd, anställning eller någon annan anknytning som överstiger den faktiska omfattningen av din relation till Shutterstock, och inte heller använda Shutterstocks varumärken genom sökmotorreklam och/eller marknadsföring.

   Du erkänner att sådan reklam och/eller marknadsföring kan göra intrång på Shutterstocks och/eller tredje parts immateriella rättigheter. Förutom dess övriga rättigheter och/eller gottgörelser under Tjänstevillkoren har Shutterstock ingen skyldighet att betala dig referensavgifter eller annan kompensation om du överträder villkoren i den här underparagrafen.

  • Shutterstock garanterar och utfäster att:
  1. det har befogenhet att ingå det här avtalet och uppfylla alla skyldigheter häri; och
  2. när Shutterstock gör eller får kännedom om anspråk som inte överensstämmer med garantier eller framställningar gjorda av dig, kan Shutterstock skicka ett skrivet meddelande om ett sådant anspråk till e-postadressen du angav med information om anspråket som vid tidpunkten är känd för Shutterstock.

   1. Under pågående avgörande av sådana anspråk kan Shutterstock hålla inne royalty och/eller annan kompensation enligt dessa villkor uppgående till en summa som enligt Shutterstock rimligen motsvarar anspråket.

   2. Du samarbetar med Shutterstock i bestridande av sådana anspråk. Du får delta i bestridande av sådana anspråk genom rådgivning på egen bekostnad.

 14. Konfidentialitet
  • Genom att skicka in innehåll till Shutterstock godkänner du att du erhåller viss konfidentiell och skyddad information, bland annat royaltysatser, royaltyutbetalningar och intäktsdata (tillsammans kallat Konfidentiell information). Du samtycker till att hemlighålla Konfidentiell information och inte avslöja Konfidentiell information för någon tredje part annan än representanter, agenter, revisorer och rådgivare med ett samvetsgrant behov att veta, vilka först måste samtycka till att hemlighålla villkoren.

 15. Skadeersättning
  1. Du samtycker till att gottgöra och hålla Shutterstock, dess dotterbolag, direktörer, tjänstemän och anställda skadeslösa vid och mot alla anspråk, förluster, skador och utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden och utlägg) som härrör från överträdelse eller påstådd överträdelse av någon av dina garantier eller utfästelser eller av dina skyldigheter enligt Tjänstevillkoren. Du ansvarar endast för eventuella oförutsedda, påföljande eller särskilda skador i händelse av anspråk från tredje part.
  2. Shutterstock ska gottgöra och hålla dig skadeslös vid och mot alla anspråk, förluster, skador och utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden och utlägg) som härrör från överträdelse eller påstådd överträdelse av någon av Shutterstocks garantier eller utfästelser eller av Shutterstocks skyldigheter enligt Tjänstevillkoren. Shutterstock ansvarar endast för oförutsedda, påföljande eller särskilda skador i händelse av anspråk från tredje part.
  3. Om Shutterstock är den skadeståndsberättigade parten, skall den bestrida sådana anspråk, leda förfarandet och avgöra anspråket efter eget gottfinnande. Om en uppgörelse skapar en finansiell skyldighet för dig kräver den ditt skriftliga medgivande, vilket du inte får försena eller fördröja orimligt. Om du är den skadeståndsskyldiga parten har Shutterstock rätten men inte skyldigheten att ta över rättstvisten.

  4. När skadeersättning söks på grund av ett rättsligt anspråk från tredje part ska den skadeståndsberättigade parten:

   1. omgående meddela den skadeståndsskyldiga parten om anspråket. Om den skadeståndsskyldiga parten inte meddelar den skadeståndsberättigade parten, måste den skadeståndsskyldiga parten uppfylla sina skyldighet till skadeersättning enligt Tjänstevillkoren, såtillvida inte underlåtenheten att meddela orsakar den skadeståndsberättigade parten materiell skada, och
   2. ger den skadeståndsskyldiga parten tillfälle att bestrida anspråket med rådgivning rimligen godkänd av den skadeståndsberättigade parten. Rådgivning rimlig med avseende på den skadeståndsskyldiga partens fel och skall anses vara rimligt för den skadeståndsberättigade parten. Den skadeståndsberättigade parten samtycker till att samarbeta med den skadeståndsskyldiga parten angående varje anspråk på den skadeståndsberättigade partens bekostnad. Om den skadeståndsskyldiga parten av någon orsak inte väljer att bestrida eller inte bestrider ett anspråk, kan den skadeståndsberättigade parten göra detta på den skadeståndsskyldiga partens bekostnad

 16. Skiljeförfarande
  1. Detta ”Skiljedomsavtal” regleras av den federala lagen för skiljeförfarande (9 U.S.C. § 1 et seq.) och är avsett att vara så omfattande som det är tillåtet enligt lag. Förutom beskrivna undantag gäller det för alla anspråk eller tvister, tidigare, nuvarande eller framtida, som annars skulle lösas i en domstol eller i ett forum istället för genom skiljeförfarande, och för varje anspråk som Shutterstock har gentemot dig eller de anspråk du har gentemot Shutterstock och/eller dess företrädare och anställda — som alla kan åberopa detta Skiljedomsavtal. Alla tvister som omfattas av detta skiljedomsavtal ska lösas genom ett slutgiltigt och bindande skiljeförfarande och inte i en domstol eller i ett jurymål.
  2. Tvister eller anspråk som uppstår ur eller som är relaterade till dessa Tjänstevillkor, eller överträdelser av dessa, och/eller Shutterstocks webbplatser ska lösas genom bindande individuella (inte i grupp) skiljeförfaranden som administreras av de aktuella kommersiella skiljeförfarandereglerna hos den amerikanska skiljedomssammanslutningen (American Arbitration Association) (”AAA-reglerna”) (AAA-reglerna finns tillgängliga via internet på www.adr.org/commercial eller genom att använda en tjänst som Google och söka efter ”AAA kommersiella skiljedomsregler”.). I händelse av konflikt mellan AAA-reglerna och detta skiljedomsavtal, är det detta skiljedomsavtal som har företräde.
  3. Enligt beskrivningen nedan är parternas relation som oberoende entreprenörer. Härmed skapas inget partnerskap, samriskföretag, ingen anställning, franchise eller agentur mellan parterna. Men i den utsträckning som du åberopar ett anställningsförhållande mellan dig och Shutterstock ska alla sådana anspråk eller tvister som uppstår ur detta eller som är relaterat till sådana anspråk, bland annat anspråk eller tvister som uppstår ur detta eller som gäller din ansökan och valet av dig till påstådd anställning och/eller upphörande av påstådd anställning ska också reglers av skiljeförfarande och omfattas av detta skiljedomsavtal. Det innefattar bland annat anspråk enligt lagstiftning och sedevanerätt för löner, övertid och andra kompensationer eller fordringar samt anspråk gällande diskriminering, trakasserier eller vedergällning. Anspråk som hävdar ett anställningsförhållande ska hanteras av den amerikanska skiljedomssammanslutningen (American Arbitration Association) enligt AAA:s aktuella skiljeförfaranderegler för anställning (”AAA-regler för anställning”), förutom om något annat anges i detta skiljedomsavtal (AAA-reglerna för anställning finns tillgängliga via internet på www.adr.org/employment eller genom att använda en tjänst som Google och söka på ”AAA skiljedomsregler för anställning”.). Om det skulle finnas en konflikt mellan AAA-reglerna för anställning och detta skiljedomsavtal är det dock detta avtal som har företräde.
  4. Skiljedomaren, och ingen federal, statlig eller lokal domstol, ska ha odelad auktoritet att lösa tvister om giltigheten, tillämpligheten, genomförbarheten, orättfärdigheten eller avsägelse gällande detta skiljedomsavtal bland annat anspråk om att hela eller delar av detta avtal är ogiltiga eller kan ogiltigförklaras. Föregående gäller emellertid inte avsägelse av grupptalan. Tvister relaterade till giltigheten, tillämpligheten, genomförbarheten, orättfärdigheten eller undantag gällande avsägelse av grupptalan kan bara beslutats av en behörig domstol och inte av en skiljedomare.
  5. Bedömning av skadeståndet som skiljedomaren beslutar sig för kan lämnas in till en domstol som har jurisdiktion därom eller har jurisdiktion över berörda parter eller deras tillgångar. Såvida det inte är förbjudet i tillämplig lag ska platsen för skiljeförfarandet vara i delstaten och kommunen New York. Detta gäller inte för anspråk som hävdar eller görs till följd av eller är relaterat till påstått anställningsförhållande, vilket ska anföras i eller nära platsen och i delstaten där du bor. En skiljedomare ska väljas enligt tillämpliga AAA-regler. Såvida det inte är förbjudet enligt tillämplig lag eller tillämpliga AAA-regler ska varje part stå för sina egna kostnader i skiljedomsfallet och tvister om tilldelning av avgifter och kostnader ska beslutas av skiljedomaren. Detta skiljedomsavtal gäller inte vid tvister som en tillämpad federal lag uttryckligen klargör inte kan lösas genom skiljedom eller som är föremål för ett skiljedomsavtal före tvisten. Båda parter godkänner att följande anspråk är undantag i skiljedomsavtalet och ska föras fram till en domstol med behörig jurisdiktion: (i) anspråk relaterat till verkligt inträng eller hot om intrång, missbruk eller överträdelse av endera partens upphovsrätt, varumärken, företagshemligheter eller andra immateriella rättigheter, och (ii) anspråk om akut domstolsföreläggande grundat på tvingande omständigheter (t.ex. överhängande fara, brott, hackning, cyberattack). Denna bestämmelse om skiljedom gäller även efter att Tjänstevillkoren upphör att gälla.
  6. Du och Shutterstock samtycker till att lösa eventuella anspråk genom bindande individuell skiljedom och inte genom rättstvister.
  7. AVSÄGELSE AV GRUPPTALAN. DU OCH SHUTTERSTOCK GODKÄNNER ATT BÅDA KAN GÖRA ANSPRÅK MOT DEN ANDRA MED INDIVIDUELL TALERÄTT OCH INTE SOM MÅLSÄGANDE ELLER PART I NÅGON KOLLEKTIV TALAN ELLER GRUPPTALAN. Om inte både du och Shutterstock kommer överens får ingen skiljedomare eller domare konsolidera mer än en persons anspråk eller i övrigt leda någon form av grupptalan eller kollektiv talan. Skiljedomaren får tilldöma domstolsföreläggande endast för den enskilda parten som söker skadestånd och endast i den utsträckning det krävs för att tillhandahålla skadestånd som motiveras av den partens enskilda anspråk. Du och Shutterstock erkänner och godkänner att vi båda avsäger oss rätten till rättegång med jury för alla skiljedomsmässiga tvister enligt Tjänstevillkoren.

 17. Elektronisk kommunikationsleverans
  1. Du samtycker till att ta emot all kommunikation, alla avtal, dokument, meddelanden och upplysningar (kollektivt, "kommunikation") som Shutterstock tillhandahåller i samband med ditt innehåll och ditt konto. Kommunikation inkluderar avtal och policyer som du samtycker till, uppdateringar av dessa avtal eller policyer, kontoutdrag, skattedeklarationer och annan information som rör ditt innehåll och ditt konto. Shutterstock kommer att förse dig med kommunikation genom att publicera den på Shutterstocks webbplats eller via e-post till den primära e-postadressen arkiverad på ditt Shutterstock bidragande konto.
  2. För att komma åt och behålla elektronisk kommunikation behöver du en dator eller mobil enhet med en internetanslutning, en aktuell version (som definieras nedan) av en webbläsare; en aktuell version av ett program som exakt läser och visar PDF-filer; en giltig e-postadress (din e-postadress arkiverad med Shutterstock på ditt bidragande konto); och tillräckligt lagringsutrymme för att spara tidigare kommunikation eller en installerad skrivare för att skriva ut den. Vi meddelar dig om det finns några väsentliga ändringar i maskin- eller programvaran som behövs för att ta emot elektronisk kommunikation. “Aktuell version” avser en version av programvaran som för närvarande stöds av dess utgivare. Vi förbehåller oss rätten att upphöra med supporten för en aktuell version av programvaran om den, enligt vår åsikt, lider av en säkerhetsbrist eller andra fel som gör den olämplig för användning med Shutterstocks produkter och tjänster.
  3. Genom att ge ditt medgivande bekräftar du att du har tillgång till nödvändig utrustning och kan ta emot, öppna och skriva ut eller ladda ner en kopia av all kommunikation för din dokumentation. Du kan skriva ut eller spara en kopia av dess kommunikation för din förteckning eftersom den kanske inte är tillgängliga online vid ett senare tillfälle.
  4. Du kan återkalla ditt samtycke till att ta emot kommunikation elektroniskt genom att skriva till oss på "Shutterstock, Inc. Attn: Leveranspolicy för elektronisk kommunikation, 350 Fifth Ave, 21st Floor, New York, NY 10118", genom att ta kontakt med Shutterstock Support. Ditt återkallande av samtycke kommer att träda i kraft efter att vi har haft en rimlig möjlighet att agera på det. Efter ditt medgivande till att ta emot kommunikation elektroniskt kan du återkalla ditt medgivande att ta emot skatteblanketter elektroniskt genom att kontakta oss enligt beskrivningen ovan. Du kommer fortsätta att ta emot all annan kommunikation elektroniskt, men vi kommer att skicka skatteblanketterna 1099 eller 1042-S till dig via post.
  5. Om du, efter att ha samtyckt till att ta emot kommunikation elektroniskt, vill ha en papperskopia av kommunikation som vi tidigare har skickat till dig, kan du begära en kopia inom 180 dagar från det datum då vi tillhandahöll kommunikationen till dig genom att kontakta oss enligt beskrivningen ovan. Vi skickar din papperskopia till dig via post i USA. För att vi ska kunna skicka papperskopior måste du ha en aktuell gatuadress arkiverad i ditt bidragande konto. Om du begär papperskopior förstår och samtycker du till att Shutterstock kan debitera dig en avgift för begärande av en dokumentation för varje kommunikation. Avgiften för begärande av en dokumentation debiteras inte om du begär en 1099- eller 1042-S-blankett i pappersform.
  6. Det är ditt ansvar att hålla din primära e-postadress uppdaterad så att Shutterstock kan kommunicera med dig elektroniskt. Du förstår och samtycker till att om Shutterstock skickar dig en elektronisk kommunikation men du inte får den eftersom din primära sparade e-postadress är felaktig, inaktuell, blockerad av din tjänsteleverantör, eller om du på annat sätt inte kan ta emot elektronisk kommunikation, kommer Shutterstock anses ha tillhandahållit meddelandet till dig. Du kan uppdatera din primära e-postadress eller gatuadress när som helst genom att uppdatera informationen som är arkiverad i dina "Bidragande kontoinställningar".

 18. Övrigt
  1. Parternas relation är som oberoende entreprenörer. Härmed skapas inget partnerskap, samriskföretag, anställning, franchise eller agentur mellan parterna.
  2. Tjänstevillkoren innehåller parternas hela överenskommelse med avseende på föremålet häri och ersätter tidigare avtal med avseende på föremålet häri.
  3. Giltigheten, tolkningen och tillämpningen av Tjänstevillkoren, frågor som uppkommer ur eller i relation till Tjänstevillkoren eller dess framställning, genomförande eller överträdelse regleras av lagarna i delstaten New York (utan hänvisning till val av rättsliga principer). I enlighet med skiljedomsavtalet ovan ska rättsliga åtgärder eller processer angående giltighet, tolkning och tillämpning av Tjänstevillkoren, frågor som uppstår ur dessa Tjänstevillkor eller dess skapande, verkställande eller överträdelse eller relaterade frågor uteslutande föras till domstol som tillhör delstaten New York i länet New York eller som tillhör USA i södra distriktet New York, och alla parter samtycker till dessa domstolars exklusiva domsrätt och avstår från alla typer av invändningar mot lämplighet eller tillgänglighet till sådana platser.
  4. Om en juridisk eller lagstiftande myndighet i en behörig jurisdiktion bedömer att någon av bestämmelserna i Tjänstevillkoren är ogiltig eller omöjlig att genomföra enligt lag eller genom tillämpligt skiljedomsavtal ska ogiltigheten endast gälla den delen som inte går att genomföra utan att det påverkar resten av Tjänstevillkoren eller annan del av Tjänstevillkoren, vilket innebär att resten av villkoren gäller fullständigt. Tjänstevillkoren ska vara bindande och ska utfalla till förmån för varje part och deras respektive rättsliga ombud, efterföljande intressenter och tillåtna överlåtelser.
  5. Shutterstock ansvarar inte för skador, inklusive verkliga, indirekta, särskilda eller efterföljande skador som uppstår från insändning eller användning av ditt innehåll, antingen av Shutterstock eller någon annan med underlicens, eller för att ditt konto som bidragande avslutas. Du ger härmed ditt uttryckliga samtycke till alla potentiella användningar av det innehåll som omfattas och har ingen rätt att begära specificerad kompensation som uppstår från individuell eller sammanlagd användning.
  6. Notera att Shutterstock förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst efter eget gottfinnande, men inga ändringar ska gälla för påbörjade skiljeförfaranden som väntar på att behandlas eller juridiska anspråk gjorda innan en sådan ändring. Shutterstock kommer att informera dig om sådana ändringar genom att publicera ett meddelande på denna sida, din inloggningssida, och/eller på annat sätt för att ge dig möjlighet att granska ändringarna innan de börjar gälla. Ändringar av dessa Tjänstevillkor gäller inte retroaktivt. Genom att fortsätta att göra innehåll tillgängligt via Shutterstock samtycker du till att vara bunden av alla sådana ändringar. Om du inte samtycker till någon av ändringarna måste du enligt dessa villkor ta bort allt eller delar av ditt Innehåll för vilka du inte vill att ändringarna ska gälla.
  7. I händelse av att du bryter mot något av villkoren i detta eller något annat avtal med Shutterstock ska Shutterstock ha rätt att säga upp ditt konto utan vidare, utöver Shutterstocks övriga rättigheter enligt lag och/eller eget kapital.
  8. Det är uttryckligen förstått och accepterat att dessa villkor ingås enbart för ömsesidig nytta för parterna häri och att inga förmåner, rättigheter, krav eller skyldigheter är avsedda för tredje parter.
  • Genom att skicka in innehåll till Shutterstock och/eller genom att delta i forumen, godkänner du att bindas till dessa Tjänstevillkor och Shutterstocks webbplatsvillkor och Shutterstocks sekretesspolicy, vilka båda anses vara inkluderade häri genom den här hänvisningen.

  • Gällande sedan den onsdag, februari 05, 2020.