ข้อกำหนดการใช้บริการ
คำแปลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช้เป็นเอกสารผูกพันทางกฎหมาย โปรดดูที่ เงื่อนไขต้นฉบับภาษาอังกฤษ
  • Shutterstock, Inc. และตามความจำเป็นของบริบท รวมถึงผู้แนะนำ ("Shutterstock") เป็นผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสื่อคลังภาพในตลาดสากล ลูกค้าของ Shutterstock ชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรับสิทธิ์ใช้เนื้อหาในเว็บไซต์ของ Shutterstock (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์ของ Shutterstock”)
  • ข้อกำหนดการใช้บริการ ("TOS") ดังต่อไปนี้เป็นสัญญาที่ให้ใช้สิทธิโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณกับ Shutterstock โปรดอ่าน TOS อย่างละเอียดและทำความเข้าใจอย่างครบถ้วน TOS อธิบายและควบคุมความสัมพันธ์ตามกฎหมายระหว่างคุณกับ Shutterstock สิทธิ์ในภาพถ่าย ภาพ เวกเตอร์ ภาพเคลื่อนไหว แอนิเมชัน ภาพยนตร์ วิดีโอ งานโสตทัศนวัสดุ หรือสื่อต่าง ๆ พร้อมกับคีย์เวิร์ด เมตาดาต้า และ/หรือชื่อผลงานที่เกี่ยวข้องที่คุณส่งเข้ามาที่ Shutterstock และที่คุณมอบให้แก่ Shutterstock (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”) และการที่ Shutterstock อาจจะนำเนื้อหาไปใช้ในด้านต่าง ๆ
  • TOS ยังรวมถึงข้อตกลงผูกพันอนุญาโตตุลาการโดยมอบอำนาจให้อนุญาโตตุลาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแทนศาลยุติธรรมหรือคณะลูกขุนพิจารณาคดี

 1. ภาพรวม
  1. เมื่อส่งเนื้อหามายัง Shutterstock ถือว่าคุณมอบสิทธิ์ใช้งานแบบไม่เป็นเอกสิทธิ์ และมอบสิทธิ์ช่วงต่อได้ทั่วโลกแก่ Shutterstock ในการทำดัชนี วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ จัดเก็บสำเนา จัดเตรียมการดัดแปลงงานจากต้นฉบับ แสดงต่อสาธารณะ ขาย โฆษณา และทำการตลาดในเนื้อหาใดๆ ที่คุณได้อัปโหลดและ Shutterstock ยินยอมโดยมีจุดประสงค์ในเชิงธุรกิจ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจำหน่ายเนื้อหาของคุณกับ Shutterstock Custom การประสิทธิภาพให้เหมาะสม และการดำเนินการบนแพลตฟอร์มและบริการของ Shutterstock รวมถึงการพัฒนาฟีเจอร์และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นอกจากนี้ คุณยังอนุญาตให้ Shutterstock เพิ่มเติม แก้ไข หรือนำออกซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ เพื่อจัดการและให้สิทธิ์ใช้งานเนื้อหาดังกล่าว
  2. คุณมอบสิทธิ์ที่ไม่เป็นเอกสิทธิ์ให้ Shutterstock ใช้ชื่อ ชื่อที่แสดง และเนื้อหาของคุณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมของ Shutterstock ทั่วโลกโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับคุณ Shutterstock อาจใช้ดุลยพินิจของตนในการละเว้นการดำเนินการใด ๆ หรือทั้งหมดที่ได้กล่าวไป โดยไม่ต้องรับผิดต่อคุณ
  3. Shutterstock จะมีสิทธิ์ แต่ไม่มีหน้าที่ในการให้สิทธิ์ในเนื้อหาทั้งหมดผ่านแบรนด์และแพลตฟอร์มใดๆ ของ Shutterstock แก่ลูกค้าของตนเพื่อนำไปใช้อย่างไม่สิ้นสุดตามข้อตกลงด้านสิทธิ์ใช้งานที่ Shutterstock เป็นคู่สัญญา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ Shutterstock, Inc. ด้วย เงื่อนไขการใช้บริการและข้อตกลงด้านสิทธิ์ใช้งาน (เรียกรวมกันว่า “สิทธิ์ใช้งาน”)

 2. การเป็นเจ้าของเนื้อหา
  • ลิขสิทธิ์ในเนื้อหาทั้งหมดยังคงเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ และจะไม่มีข้อความใดใน TOS ที่ตีความว่าเป็นการโอนลิขสิทธิ์ไปยัง Shutterstock ตามการให้สิทธิ์ใช้งานแก่ Shutterstock และผู้ได้รับสิทธิ์ช่วง อย่างไรก็ตาม การที่คุณส่งเนื้อหาเข้ามาที่ Shutterstock คุณสละสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของผลงานหรือสิทธิในทางศีลธรรมใดๆ ที่คุณมีตามกฎหมายแห่งรัฐนิวยอร์ก กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์แห่งสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายอื่นใดที่คล้ายคลึงกันที่อยู่ในเขตอำนาจศาลใดๆ โดยชัดแจ้งเพื่อที่ลูกค้าจะใช้เนื้อหาของคุณตามสิทธิ์ใช้งานที่ Shutterstock มอบให้

 3. หนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพ
  1. คุณตกลงจัดทำหนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบและนางแบบที่มีผลสมบูรณ์และถูกต้องสำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่คุณส่งเข้ามาที่ Shutterstock โดย Shutterstock ตัดสินว่าเนื้อหาดังกล่าวสามารถระบุหน้าหรือคนหรือคุณสมบัติอื่น ๆ ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่เสียง รูปลักษณ์ หรือความคล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ คุณตกลงจัดทำหนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพทรัพย์สินที่มีผลสมบูรณ์และถูกต้องสำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้หนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพดังกล่าว โดยที่ Shutterstock จะต้องใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดเนื้อหาดังกล่าว หนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพทั้งหมดจะต้องจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ Shutterstock พร้อมกับเนื้อหาดังกล่าว Shutterstock อาจยอมรับเนื้อหาที่ไม่มีหนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพที่มีบุคคลที่สามารถระบุได้และ/หรือจำเป็นต้องใช้หนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพทรัพย์สินนั้น โดยใช้เพื่อ “การใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น” ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว
  2. คุณตกลงว่าคุณจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดเก็บต้นฉบับหนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพทั้งหมด และจัดทำบันทึกหนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพที่สมบูรณ์และถูกต้องด้วย
  3. การส่งหนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพที่ปลอมแปลง ไม่ถูกต้อง หรือมีข้อบกพร่องโดยประการอื่นก็ดี ถือเป็นการผิด TOS ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ หนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพที่คุณส่งจะต้องไม่มีข้อกำหนดที่ขัดแย้งกับ TOS หรือมีข้อจำกัดใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพของ Shutterstock ที่จัดเก็บไว้ที่ศูนย์กฎหมายของ Shutterstock
  4. คุณตกลงว่า Shutterstock อาจส่งมอบสำเนาหนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพให้แก่ลูกค้า ตามความจำเป็น เพื่อตอบโต้ต่อการดำเนินคดีที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจริง เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่ใช้บังคับ และ/หรือข้อกำหนดในการรายงานของสหภาพ หรือเหตุผลอื่นใดที่ Shutterstock เห็นว่าสมเหตุสมผล ตามดุลยพินิจของตน
  5. คุณตกลงว่าเนื้อหาทั้งหมดที่คุณส่งเข้ามาสำหรับ “การใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น” จะต้องมีเนื้อหาอย่างตรงไปตรงมา และมีชื่อเรื่องและคีย์เวิร์ดที่ถูกต้องด้วย นอกจากนี้ คุณเข้าใจและตกลงว่าเนื้อหาสำหรับ “การใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น” บางเนื้อหาอาจจำเป็นต้องใช้การรับรองจากบุคคลภายนอกที่ให้สิทธิช่างภาพในการบันทึกเนื้อหาดังกล่าว (“เอกสารรับรอง”) คุณจะส่งมอบเอกสารรับรองดังกล่าวแก่ Shutterstock เมื่อได้มีการร้องขอ
  6. คุณตกลงว่า Shutterstock อาจจะอนุญาตให้นำเนื้อหาที่กำหนดว่า “ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น” ไปใช้ในกรณีอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บทความข่าว โดย Shutterstock จะใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว (เช่น Shutterstock อาจจะอนุญาตให้ลูกค้าใช้เนื้อหาที่กำหนดว่า “ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น” เพื่อจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์ โดยที่ลูกค้าจะได้มาซึ่งสิทธิ์และการอนุญาตที่จำเป็นแก่การใช้ดังกล่าว)

 4. บัญชี
  1. คุณตกลงส่งมอบข้อมูลที่แท้จริงและถูกต้องเกี่ยวกับบัญชีช่างภาพของ Shutterstock และเนื้อหาต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ข้อมูลวันที่ สถานที่ และอุปกรณ์ที่ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเนื้อหาดังกล่าว
  2. เมื่อคุณเปิดบัญชี Shutterstock คุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Shutterstock อย่างชัดแจ้ง ซึ่งรวมอยู่ในสัญญาฉบับนี้โดยการอ้างอิงด้วย และควบคุมการสะสม การดำเนินการ การจัดเก็บ และการโอนเนื้อหาและข้อมูลที่คุณส่งเข้ามาให้ Shutterstock ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณ บัญชีของคุณ เนื้อหาของคุณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นด้วย (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) คุณตกลงว่าอาจจะมีการรวบรวม ดำเนินการ จัดเก็บ และโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเขตอำนาจอื่นนอกเหนือจากเขตอำนาจที่เป็นที่ตั้งของที่พักอาศัยของคุณด้วย
  3. Shutterstock มีสิทธิ์ปฏิเสธไม่เปิดบัญชีหรือปิดบัญชีใด ๆ ก็ได้ในปัจจุบัน หากพบว่ามีการฉ้อฉล ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์ของบุคคลภายนอก รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวหรือการเปิดเผยแต่สาธารณะ การปั่นยอดดาวน์โหลด การส่งเนื้อหาที่น่ารังเกียจ รุนแรง หรืออาจจะตีความได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาท การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของ Shutterstock ทีอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว เนื่องจากการผิดข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ หรือสัญญาอื่นใดที่คุณทำไว้กับ Shutterstock หรือเพื่อความสะดวก
  4. Shutterstock จะปิดบัญชีของคุณไม่เกินกว่าเก้าสิบ (90) วันหลังจากที่ได้รับคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ เพื่อความชัดเจน ก่อนที่การปิดบัญชีของคุณโดย Shutterstock จะมีผล ลูกค้าของ Shutterstock จะยังคงมีสิทธิ์ใช้เนื้อหาของคุณได้ โดยไม่คำนึงถึงข้อความที่กล่าวไว้ก่อนหน้า หาก Shutterstock แก้ไข TOS อย่างมีนัยสำคัญ และไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า คุณมีสิทธิ์ปิดบัญชีของคุณภายในเวลาสามสิบ (30) วันหลังจากที่การแก้ไขดังกล่าวมีผล
  5. หลังจากลบเนื้อหาใดๆ ออกจาก Shutterstock แล้ว Shutterstock อาจปรับปรุงสิทธิ์ใช้งานเดิมของเนื้อหาดังกล่าวเป็นเวลาตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่เคยเปิดใช้งานสิทธิ์ใช้งาน “ฟรี”
  6. หากบัญชีของคุณถูกปิดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณต้องขอหนังสืออนุญาตจาก Shutterstock ก่อนเปิดอีกบัญชี คุณไม่มีสิทธิ์มีบัญชีช่างภาพที่ใช้งานมากกว่าหนึ่งบัญชี ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม โดยไม่ได้รับหนังสือยินยอมจาก Shutterstock แต่ละครั้งก่อน
  7. คุณไม่มีสิทธิ์ส่งเนื้อหาเดิมผ่านหลายบัญชี โดยไม่ได้รับหนังสือยินยอมจาก Shutterstock ก่อน

 5. เนื้อหา
  1. Shutterstock มีสิทธิ์ปฏิเสธการยอมรับหรือลบเนื้อหาออกจากเว็บไซต์ของ Shutterstock ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม Shutterstock จะลบเนื้อหาถ้าเห็นว่า (โดยใช้ดุลยพินิจของ Shutterstock แต่เพียงผู้เดียว) เนื้อหาดังกล่าวอาจทำให้เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ กรรมการ หรือลูกจ้างคนใดของ Shutterstock ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือหากเนื้อหาดังกล่าวฝ่าฝืน TOS โดยไม่คำนึงถึงข้อความที่กล่าวไว้ข้างต้น และให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ Shutterstock คุณอาจให้สิทธิ์ใช้งานเนื้อหาที่คุณลบหรือเลือกไม่นำมาลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม แก่ลูกค้าที่เคยดาวน์โหลดเนื้อหาดังกล่าวแบบ “ใช้ฟรี” ได้
  2. Shutterstock จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อดำเนินการให้เนื้อหาที่ถูกลบหรือไม่นำมาลงในเว็บไซต์ของ Shutterstock ออกไปจากเว็บไซต์ของบริษัทในเครือใดๆ ของ Shutterstock หรือคู่ค้า (รวมถึงเว็บไซต์ที่มีการใช้แบรนด์ร่วมกัน) ภายในระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจากที่มีการลบเนื้อหาดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ของ Shutterstock
  3. สิทธิ์ใช้งานที่ Shutterstock มอบให้สำหรับเนื้อหาใดๆ ที่ถูกลบจากเว็บไซต์ของ Shutterstock ในภายหลัง จะยังคงมีผลอยู่โดยสมบูรณ์และมีผลไม่สิ้นสุด
  4. Shutterstock จะไม่ยอมมอบสิทธิ์ใช้งานเนื้อหาเพื่อนำไปใช้ในด้านลามกอนาจาร หมิ่นประมาทหรือตบตาผู้อื่น หรือกล่าวร้ายผู้อื่น ลามกอนาจารหรือผิดกฎหมาย
  5. Shutterstock อาจโฆษณาและ/หรือทำการตลาดเนื้อหาของคุณผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึง Facebook, Instagram, Tumblr, Twitter และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

 6. แนวทางในการส่งเนื้อหา
 7. คำแนะนำในการใช้ฟอรั่ม
 8. ค่าตอบแทน
  1. Shutterstock จะชำระค่าลิขสิทธิ์ให้กับการดาวน์โหลดเนื้อหาแต่ละครั้งที่ Shutterstock ได้รับชำระเงิน อัตราค่าลิขสิทธิ์ในปัจจุบันระบุไว้ในตารางรายได้ ซึ่งรวมอยู่ในนี้โดยการอ้างอิง หากลูกค้าดาวน์โหลดเนื้อหาเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณจะได้รับค่าตอบแทนเพียงครั้งเดียว โปรดทราบว่ารายงานยอดดาวน์โหลดของลูกค้าที่แสดงในบัญชีช่างภาพของ Shutterstock อาจล่าช้า
  2. จะมีการชำระค่าลิขสิทธิ์และจัดส่งข้อมูลบันทึกรายการเคลื่อนไหวที่มาด้วยกันเป็นรายเดือน หรือในวันที่ 15 ของแต่ละเดือน หรือใกล้เคียง สำหรับยอดดาวน์โหลดของเดือนก่อนหน้า จะมีการชำระเงินอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องร้องขอ
  3. อัตราจ่ายค่าตอบแทนขั้นต่ำต่อรอบบัญชีมีดังนี้ สามสิบห้าดอลลาร์สหรัฐ (USD 35.00) (“ค่าตอบแทนขั้นต่ำ”) หากในระหว่างรอบบัญชี คุณทำเงินได้ไม่ถึงค่าตอบแทนขั้นต่ำ หรือไม่ได้มอบบัญชีการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ Shutterstock คุณจะได้รับเงินในรอบบัญชีถัดไป ถ้าคุณยกเลิกบัญชีก่อนที่รายได้สะสมในบัญชีสิทธิ์จะถึงค่าตอบแทนขั้นต่ำจะถือว่าคุณสละสิทธิ์ในการรับค่าลิขสิทธิ์ดังกล่าว และเพื่อความชัดเจน คุณไม่มีสิทธิ์รับรายได้ที่เกิดขึ้นหลังจากปิดใช้งานบัญชีช่างภาพของคุณ หรือจนกว่าจะถึงเวลาสำหรับจ่ายค่าตอบแทนขั้นต่ำที่บังคับใช้
  4. ถ้าบัญชีของคุณถูกปิดลงเนื่องจากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน TOS อย่างมีนัยสำคัญ นอกเหนือไปจากสิทธิ์อื่นๆ ตามกฎหมายหรือความยุติธรรม Shutterstock จะมีสิทธิ์ในการเก็บไว้ซึ่งค่าสิทธิและ/หรือค่าตอบแทนใดๆ ที่ต้องจ่ายให้กับคุณตามสัญญาฉบับนี้ไว้เป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  5. คุณไม่มีสิทธิ์ใช้บริการของ Shutterstock เพื่อโอนเนื้อหาของคุณไปให้แก่ลูกค้าหนึ่งคนหรือลูกค้ากลุ่มเล็กๆ และไม่มีสิทธิ์ดาวน์โหลดเนื้อหาของตนเองด้วย การกระทำดังกล่าวจะถือเป็นการฝ่าฝืน TOS ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ถ้าคุณกระทำการดังกล่าว Shutterstock อาจใช้ประโยชน์จากสิทธิ์ที่ตนมีตามสัญญาฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การปิดบัญชีของคุณและ/หรือการเก็บไว้ซึ่งค่าสิทธิ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
  6. Shutterstock อาจเรียกคืนค่าสิทธิ์ที่ได้ชำระให้กับคุณที่เกี่ยวข้องกับเงินคืนที่ Shutterstock ชำระให้ โดยการหักค่าสิทธิทีจ่ายเข้าบัญชีของคุณ การคืนเงินของบัตรเครดิตจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันกับการคืนเงินค่าสมัครสมาชิก
  7. หาก Shutterstock ชำระค่าสิทธิ์หรือค่าตอบแทนอื่นๆ เกินให้คุณ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม Shutterstock จะมีสิทธิ์หักเงินที่ชำระเกินไปออกจากค่าสิทธิ์ค้างจ่ายหรือเรียกร้องให้มีการชำระค่าสิทธิ์หรือค่าตอบแทนอื่นใดที่ชำระเกินไปคืนมาทันที
  8. การชำระค่าลิขสิทธิ์ที่อิงตามเปอร์เซ็นต์ของราคาขายจะขึ้นอยู่กับราคาขายที่ได้รับจริงจาก Shutterstock และที่มีการคำนวณหลังจากการหักลบที่จำเป็นสำหรับเงินคืน การยกเลิก การชำระเงินเกินก่อนหน้า และภาษีต่างๆ สินไหม ภาษีสินค้านำเข้า ภาษีส่งออก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือการเรียกเก็บเงินอื่นๆ ที่กำหนดในการชำระเงินที่ได้รับจาก Shutterstock หากกฎหมายที่รัฐบาลบังคับใช้หรือข้อจำกัดที่มีผลต่อยอดการชำระเงินไปยัง Shutterstock ของผู้ได้รับสิทธิ์ใช้งานของ Shutterstock Shutterstock อาจหักค่าลิขสิทธิ์ของช่างภาพในสัดส่วนเดียวกับการลดการส่งเงินของผู้ได้รับสิทธิ์ใช้งานไปยัง Shutterstock ที่กล่าวข้างต้น
  9. หากคุณได้รับชำระเงินผ่านบริการชำระเงินออนไลน์ (เช่น Paypal, Payoneer หรือ Skrill) คุณจะต้องไม่ใช้บัญชีบริการชำระเงินออนไลน์ร่วมกับช่างภาพ Shutterstock คนอื่น Shutterstock มีหน้าที่ชำระเงินให้กับคุณตามสัญญาฉบับนี้ผ่านบริการชำระเงินออนไลน์ที่คุณเป็นผู้กำหนด
  10. เพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ที่ Shutterstock มอบสิทธิ์และภาระหน้าที่เกี่ยวกับค่าลิขสิทธิ์ของช่างภาพภายใต้หน่วยงานกฎหมายสากล และยืนยันว่าสิทธิ์ในการเก็บค่าลิขสิทธิ์ของช่างภาพจะไม่ได้รับการขัดขวางโดยงานที่ได้รับมอบหมายใดๆ

 9. โปรแกรมการแนะนำบอกต่อ
  1. ถ้าคุณแนะนำช่างภาพที่มีผลงานคนอื่น ๆ ให้ส่งผลงานเข้ามาที่ Shutterstock และช่างภาพคนดังกล่าวระบุว่าคุณเป็นผู้แนะนำเขาเข้ามาตามโปรแกรมแนะนำบอกต่อของ Shutterstock คุณจะได้รับค่าลิขสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในตารางรายได้ ค่าสิทธิของผู้แนะนำที่จ่ายเข้าบัญชีของคุณที่เกิดจากค่าสมัครสมาชิกที่ Shutterstock ต้องคืนให้กับลูกค้าในภายหลังจะถือว่าเป็นการชำระค่าสิทธิเกินให้กับคุณ Shutterstock ขอสงวนสิทธิ์ระงับการชำระเงินที่ค้างชำระแก่คุณตามโปรแกรมแนะนำบอกต่อไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ช่างภาพที่คุณแนะนำเปิดบัญชี Shutterstock
  2. หากคุณแนะนำลูกค้าใหม่แก่ Shutterstock และลูกค้ารายดังกล่าวทำการซื้อสิทธิ์ผู้ใช้รายเดียว ภาพแบบบริการตัวเอง การสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานวิดีโอ หรือผลิตภัณฑ์แบบชุด Shutterstock จะจ่ายค่าเข้าบัญชีให้ตามที่กำหนดไว้ในตารางรายได้ คุณจะไม่ได้รับค่าลิขสิทธิ์สำหรับการต่ออายุหรือการซื้อของลูกค้าที่คุณแนะนำมาในภายหลัง ค่าสิทธิ์ของผู้แนะนำที่จ่ายเข้าบัญชีของคุณที่เกิดจากค่าสมัครสมาชิกที่ Shutterstock ต้องคืนให้กับลูกค้าในภายหลังจะถือว่าเป็นการชำระค่าสิทธิเกินให้กับคุณ Shutterstock ขอสงวนสิทธิ์ระงับการชำระเงินที่ค้างชำระแก่คุณตามโปรแกรมแนะนำบอกต่อไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ลูกค้าทำการซื้อครั้งแรก

 10. ภาษี
  1. หากคุณเป็น “คนสหรัฐฯ” ตามคำนิยามที่ระบุโดยสำนักงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา (“IRS”) ต้องส่งแบบฟอร์ม IRS W-9 ที่ลงลายมือชื่อและกรอกแล้วฉบับปัจจุบันให้แก่ Shutterstock เพื่อที่ Shutterstock จะได้ชำระเงินให้กับคุณ แบบฟอร์ม W-9 ใช้เพื่อรับรองภายใต้บทลงโทษฐานให้การเท็จว่าเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของคุณถูกต้องและคุณไม่ได้มีความจำเป็นต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย
  2. หากคุณเป็น “คนต่างชาติ” ตามคำนิยามที่ระบุโดยสำนักงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา (“IRS”) ต้องส่งแบบฟอร์ม IRS W-8 ที่ลงลายมือชื่อและกรอกอย่างถูกต้องฉบับปัจจุบันให้แก่ Shutterstock เพื่อที่ Shutterstock จะได้ชำระเงินให้กับคุณ คนต่างชาติอาจจะอยู่ภายใต้กฎหมายภาษีเงินได้ของสหรัฐฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินได้ที่ตนได้รับมาจากแหล่งอื่นในสหรัฐอเมริกา Shutterstock อาจต้องหักภาษีที่มีอยู่ ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ คุณอาจมีสิทธิ์เรียกร้องลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี ณ ที่จ่ายในฐานะพลเมืองของต่างประเทศที่ทำสนธิสัญญาภาษีเงินได้กับสหรัฐอเมริกา
  3. หากสถานะของคุณเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน “a” หรือ “b” ข้างต้น หรือข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้ในแบบฟอร์ม W-8 หรือ W-9 ตามความเหมาะสม คุณมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อ Shutterstock ทันที และจนกว่าเราจะได้รับการแจ้งเตือนดังกล่าว Shutterstock จะใช้ข้อมูลของเราเพื่อพิจารณาสถานะภาษีของคุณและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของสหรัฐอเมริกา
  4. ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนศูนย์ภาษี

 11. เครื่องหมายการค้าของ Shutterstock
  1. ภายใต้วัตถุประสงค์ของเงื่อนไขการใช้บริการนี้ คำว่า “เครื่องหมายการค้า” จะหมายถึงกฎหมายจารีตประเพณีทั้งหมด หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โลโก้ เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ชื่ออินเทอร์เน็ตโดเมน หรือการบ่งบอกในลักษณะอื่นใดถึงแหล่งที่มาสินค้าในขณะนี้หรือในอนาคตที่ใช้โดย Shutterstock
  2. ไม่มีส่วนใดที่ระบุไว้ในที่นี้จะมอบหรือจะถือว่ามอบสิทธิ์ให้คุณในการใช้เครื่องหมายการค้าของ Shutterstock
  3. คุณตกลงว่าจะไม่ใช้เครื่องหมายการค้าของ Shutterstock ในลักษณะที่อาจสร้างความเสื่อมเสีย ดูหมิ่น หรือส่งผลในทางลบกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวหรือกับ Shutterstock คุณตกลงว่าจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้าน (เช่น ในการดำเนินการคดีทางกฎหมาย และอื่น ๆ) หรือให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดก็ตามในการโต้แย้งหรือคัดค้านความถูกต้องสมบูรณ์ของเครื่องหมายการค้าของ Shutterstock หรือสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าที่อ้างสิทธิ์โดย Shutterstock
  4. คุณตกลงว่าจะไม่ใช้เครื่องหมายการค้าของ Shutterstock หรือเครื่องหมายนั้นในลักษณะอื่นใดก็ตาม รวมถึงคำสะกดไม่ถูกต้อง เป็นชื่อโดเมนหรือส่วนหนึ่งของชื่อโดเมน ไม่ว่าจะเป็นโดเมนระดับบนสุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชื่อบล็อกหรือชื่อผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือช่องทาง หรือเป็นเมตาแท็ก คีย์เวิร์ด หรือรหัสหรือข้อมูลการเขียนโปรแกรมอื่น ๆ
  5. ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม คุณต้องไม่เลือกใช้หรือใช้คำหรือเครื่องหมายที่คล้ายคลึงกับหรืออาจเกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าของ Shutterstock โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Shutterstock
  6. รูปลักษณ์และวิธีการใช้งานเว็บไซต์ Shuttetstock รวมถึงส่วนหัวของหน้า ภาพกราฟิกแบบกำหนดเอง ไอคอนปุ่ม และสคริปต์ทั้งหมด คือรูปลักษณ์โดยรวมของผลิตภัณฑ์และ/หรือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของ Shutterstock และห้ามคัดลอก ลอกเลียนแบบ หรือนำไปใช้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Shutterstock
  7. คุณต้องไม่สร้างเฟรมหรือฮ็อตลิงก์ไปยังเว็บไซต์ Shutterstock หรือเนื้อหาใดก็ตามที่ไม่ใช่ของคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Shutterstock ก่อน
  8. สิทธิ์ทั้งหมดในเครื่องหมายการค้าของ Shutterstock ที่ไม่ได้มอบให้แก่คุณโดยชัดแจ้งตามสัญญาฉบับนี้สงวนไว้สำหรับ Shutterstock

 12. การเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์
  1. คุณมอบสิทธิ์และอำนาจให้แก่ Shutterstock มา ณ ที่นี้เพื่อดำเนินการตามที่ Shutterstock เห็นว่าสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของ Shutterstock ในเนื้อหาดังกล่าว
  2. ในกรณีที่คุณเชื่อว่ามีการใช้เนื้อหาที่มีสิทธิ์ใช้งาน Shutterstock ในทางที่ผิด ห้ามไม่ให้คุณดำเนินการที่ขัดต่อผู้ได้รับสิทธิ์ใช้งาน Shutterstock โดยไม่ได้แจ้งการใช้เนื้อหาในทางที่ผิดดังกล่าวให้ Shutterstock ทราบ และโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อน
  3. หากคุณต้องการส่งการแจ้งเตือนเนื้อหาที่ละเมิดตามกล่าวอ้างบนเว็บไซต์ Shutterstock โปรดส่งการแจ้งการระงับตามที่อ้างถึงใน นโยบาย DMCAของเรา
  4. แม้ว่า Shutterstock จะดำเนินการตามสมควรในเชิงพาณิชย์เพื่อรับรองว่าลูกค้าหรือฝ่ายอื่นใดจะไม่ละเมิดสิทธิ์ของช่างภาพ Shutterstock ไม่มีหน้าที่ดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิ์ในเนื้อหาใดๆ
  5. ในกรณีที่ Shutterstock ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณ Shutterstock อาจระงับการเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวและอาจยกเลิกบัญชีของคุณตามที่อ้างถึงใน นโยบาย DMCA ของเรา
  6. หากคุณจงใจส่งหรือส่งซ้ำการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์และการแจ้งระงับที่ไม่ถูกต้องแก่ Shutterstock Shutterstock ขอสงวนสิทธิ์ปิดการใช้งานหรือลบบัญชีของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 13. การรับรองและการรับประกัน
   • คุณรับประกันและรับรองว่า:
  1. คุณมีสิทธิ์และอำนาจบริบูรณ์ในการเข้าทำสัญญาฉบับนี้ ตลอดจนปฏิบัติภาระหน้าที่ทั้งหมดของคุณที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
  2. คุณไม่ได้เป็นคนไร้ความสามารถตามกฎหมายหรือมีข้อจำกัดทางสัญญาที่ห้ามไม่ให้คุณเข้าทำสัญญาฉบับนี้
  3. คุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี
  4. คุณเป็นเจ้าของและ/หรือควบคุมเนื้อหาและส่วนใด ๆ ทั้งหมดของเนื้อหาซึ่งเป็นงานสร้างสรรค์ด้วยตนเองที่ไม่มีภาระติดพัน และมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในทุกประเทศที่มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือการคุ้มครองอย่างอื่นที่คล้ายคลึงกันอยู่
  5. ถ้าเนื้อหามีการบันทึกเสียง ดนตรีและ/หรือเนื้อร้อง คุณก็จะเป็นเจ้าของหรือได้มาซึ่งสิทธิ์ทั้งหมดในการใช้บันทึกเสียง ดนตรีและ/หรือเนื้อร้องจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในบันทึกเสียง ดนตรีและ/หรือเนื้อร้องดังกล่าว
  6. ถ้าเนื้อหามีองค์ประกอบของการออกแบบ แบบอักษร คลิปอาร์ต สไปรท์ เวกเตอร์ บรัชทูล และอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ที่รวมอยู่ในโปรแกรมการออกแบบ (เช่น Photoshop, Daz, Illustrator) ข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานของผู้ใช้ ข้อกำหนดการใช้บริการ หรือสิทธิ์ใช้งานต่าง ๆ ที่เทียบเท่าที่คุณมีอนุญาตให้คุณนำองค์ประกอบดังกล่าวมาใช้ในเนื้อหาที่คุณสร้าง และมอบสิทธิ์ใช้งานเนื้อหาดังกล่าวแก่ Shutterstock ตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้ ณ ที่นี้
  7. เนื้อหาไม่ได้ลามกอนาจารหรือหมิ่นประมาทผู้อื่น ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายและ/หรือข้อบังคับที่ใช้บังคับใด ๆ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นใด ของบุคคลภายนอกใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่สิทธิ์ใช้เครื่องหมายการค้าและสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวและการเปิดเผยต่อสาธารณะ
  8. คุณครอบครองเอกสารรับรองที่ถูกต้องสำหรับเนื้อหาแต่ละอย่างที่ “ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น” โดยอาจต้องใช้เอกสารรับรองสำหรับเนื้อหาดังกล่าว
  9. ไม่มีการดำเนินคดี การเรียกร้อง หรือกระบวนการทางกฎหมายหรือปกครองอื่นใด ที่ยังค้างคาอยู่หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ที่อาจจะส่งผลกระทบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อเนื้อหา หรืออาจจะกระทบสิทธิ์ใด ๆ ก็ตามที่คุณให้ตามสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าทางใดก็ตาม และ
  10. คุณจะไม่ส่งต่ออีเมลที่ไม่ได้ร้องขอหรือส่ง “สแปม” เพื่อเผยแพร่หรือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Shutterstock หรือการขายเนื้อหาของคุณ นอกจากนี้ คุณต้องไม่โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Shutterstock ที่ไม่ถูกต้องหรือหลอกลวงในทางที่ทำให้เข้าใจผิดหรือเป็นนัยถึงการสนับสนุน การรับรอง การจ้างงาน หรือความเกี่ยวข้องใดๆ นอกเหนือไปจากขอบเขตความสัมพันธ์จริงกับ Shutterstock รวมถึงจะไม่ใช้เครื่องหมายการค้าของ Shutterstock ผ่านการใช้โฆษณาและ/หรือการตลาดของโปรแกรมค้นหา

   คุณยอมรับว่าโฆษณาและ/หรือการตลาดดังกล่าวอาจจะละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Shutterstock และ/หรือของบุคคลภายนอก นอกเหนือไปจากสิทธิ์และ/หรือการเยียวยาอื่นใดตาม TOS Shutterstock จะไม่มีหน้าที่ในการชำระค่าแนะนำหรือค่าชดเชยอื่นใด ในกรณีที่คุณฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ระบุไว้ในวรรคย่อยนี้

  • Shutterstock รับประกันและรับรองว่า:
  1. ซึ่งมีสิทธิ์และอำนาจในการเข้าทำสัญญาฉบับนี้ ตลอดจนปฏิบัติภาระหน้าที่ทั้งหมดของตนที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ และ
  2. เมื่อเรียกร้องหรือทราบว่าการเรียกร้องไม่สอดคล้องกับการรับรองหรือการรับประกันที่คุณจัดทำขึ้น Shutterstock อาจทำหนังสือบอกกล่าวแจ้งถึงการเรียกร้องดังกล่าวไปยังคุณ โดยใช้ที่อยู่อีเมลที่คุณมอบให้แก่ Shutterstock โดยระบุรายละเอียดของการเรียกร้องดังกล่าวที่ Shutterstock ทราบ

   1. ระหว่างที่พิจารณาการเรียกร้องดังกล่าว Shutterstock อาจระงับการชำระค่าสิทธิและ/หรือค่าชดเชยอื่นใดที่ค้างชำระตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่คุณ โดยที่ยอดเงินดังกล่าวเกี่ยวข้องตามสมควรกับมูลค่าที่น่าจะเป็นไปได้ของการเรียกร้องที่ Shutterstock กำหนด

   2. คุณจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับ Shutterstock เพื่อโต้แย้งการเรียกร้องดังกล่าว คุณสามารถเข้าร่วมในการแก้ต่างข้อเรียกร้องใด ๆ ผ่านทนายที่คุณเลือกและชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

 14. การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับไว้เป็นความลับ
  • เมื่อได้ส่งเนื้อหาเข้ามาที่ Shutterstock คุณยอมรับว่าคุณได้มาซึ่งข้อมูลอันเป็นความลับและข้อมูลทรัพย์สินบางอย่างแล้ว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่อัตราค่าลิขสิทธิ์ การชำระค่าลิขสิทธิ์ และข้อมูลรายได้ (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลอันเป็นความลับ”) คุณตกลงว่าจะเก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกใด ๆ นอกเหนือจากผู้แทน ตัวแทน ทนายความ นักบัญชี ผู้ตรวจสอบ และที่ปรึกษาของตนที่มีความจำเป็นต้องทราบโดยสุจริตใจ และบุคคลดังกล่าวก็จะต้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับไว้เป็นความลับด้วย

 15. การชดใช้ค่าเสียหาย
  1. คุณตกลงชดใช้และป้องกันมิให้ Shutterstock บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของ Shutterstock จากการเรียกร้อง การสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและการชำระเงินที่สมเหตุสมผล) ที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนหรือการฝ่าฝืนที่อ้างถึงของการรับรองและการรับประกัน หรือภาระหน้าที่ใด ๆ ก็ตามของคุณตาม TOS คุณจะต้องรับผิดต่อความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ผลเสียหายที่เกิดขึ้น หรือความเสียหายพิเศษ หากบุคคลภายนอกเรียกร้อง
  2. Shutterstock จะชดใช้และป้องกันคุณจากการเรียกร้อง การสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและการชำระเงินที่สมเหตุสมผล) ที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนหรือการฝ่าฝืนที่อ้างถึงของการรับรองและการรับประกัน หรือภาระหน้าทีใด ๆ ก็ตามของ Shutterstock ตาม TOS Shutterstock จะต้องรับผิดต่อความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ผลเสียหายที่เกิดขึ้น หรือความเสียหายพิเศษ หากบุคคลภายนอกเรียกร้อง
  3. หาก Shutterstock เป็นคู่สัญญาที่ชดใช้ค่าเสียหาย Shutterstock จะต้องต่อสู้กับการเรียกร้องดังกล่าว ควบคุมคดีความ และระงับการเรียกร้องโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว หากการระงับการเรียกร้องก่อให้เกิดภาระหน้าที่ทางการเงินกับคุณ Shutterstock ก็ต้องขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ ซึ่งคุณจะไม่ยับยั้งหรือทำให้ล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันควร หากคุณเป็นคู่สัญญาที่ชดใช้ค่าเสียหาย Shutterstock จะมีสิทธิ์ แต่ไม่มีหน้าที่ในการควบคุมคดีความใด ๆ ก็ตาม

  4. หากมีการร้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากมีการเรียกร้องตามกฎหมายโดยบุคคลภายนอก ให้คู่สัญญาที่ได้รับชดใช้ค่าเสียหาย:

   1. แจ้งให้คู่สัญญาที่ชดใช้ค่าเสียหายทราบทันทีถึงข้อเรียกร้อง หากคู่สัญญาที่ได้รับชดใช้ค่าเสียหายไม่แจ้งคู่สัญญาที่ชดใช้ค่าเสียหายทราบ คู่สัญญาที่ชดใช้ค่าเสียหายก็ยังคงต้องปฏิบัติตามหน้าที่ในการชดเชยค่าเสียหายตาม TOS เว้นเสียแต่ว่าการไม่แจ้งกระทบต่อคู่สัญญาที่ชดใช้ค่าเสียหายอย่างมาก และ
   2. ทำให้คู่สัญญาที่ชดใช้ค่าเสียหายมีโอกาสต่อสู้กับการเรียกร้อง โดยมีคำปรึกษาที่เหมาะสมตามสมควรแก่คู่สัญญาที่ได้รับชดใช้ค่าเสียหาย คำปรึกษาที่เหมาะสมกับความผิดพลาดหรือการละเว้นประกันภัยผู้ขนส่งจะถือว่าเหมาะสมต่อคู่สัญญาที่ได้รับชดใช้ค่าเสียหาย คู่สัญญาที่ได้รับชดใช้ค่าเสียหายตกลงที่จะร่วมมือกับคู่สัญญาที่ชดใช้ค่าเสียหายเพื่อต่อสู้กับการเรียกร้องใด ๆ โดยคู่สัญญาที่ได้รับชดใช้ค่าเสียหายจะออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง หากคู่สัญญาที่ชดใช้ค่าเสียหายปฏิเสธที่จะต่อสู้หรือไม่สามารถต่อสู้กับการเรียกร้อง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คู่สัญญาที่ได้รับชดใช้ค่าเสียหายอาจต่อสู้กับการเรียกร้องดังกล่าว โดยคู่สัญญาที่ชดใช้ค่าเสียหายต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

 16. อนุญาโตตุลาการ
  1. “ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ” ฉบับนี้ ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอนุญาโตตุลาการสหรัฐ (9 U.S.C. § 1 et seq) มีความครอบคลุมอย่างกว้างที่สุดตามกฎหมายและยกเว้นกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น ให้มีผลบังคับกับเรียกร้องหรือการโต้แย้งทั้งหมด ทั้งในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต มิเช่นนั้นจะต้องได้รับการไกล่เกลี่ยโดยศาลยุติธรรม หรือศาลอื่นๆ ที่ไม่ใช่อนุญาโตตุลาการ นอกจากนี้ยังมีผลบังคับใช้กับการเรียกร้องใดๆ ที่ Shutterstock มีต่อคุณ หรือที่คุณมีต่อ Shutterstock และ/หรือต่อตัวแทนและพนักงานของ Shutterstock ซึ่งบุคคลดังกล่าวสามารถเรียกใช้ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการฉบับนี้ได้ ข้อพิพาททั้งหมดที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการฉบับนี้จะได้รับการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการที่ได้รับแต่งตั้ง ไม่ใช่โดยศาลยุติธรรมหรือคณะลูกขุนพิจารณาคดี
  2. การโต้แย้งหรือการเรียกร้องใดๆ ที่มีสาเหตุมาจาก ที่เกี่ยวข้องกับ หรือที่ละเมิด TOS และ/หรือเว็บไซต์ Shutterstock จะต้องได้รับการไกล่เกลี่ยโดยอนุญาโตตุลาการแบบบุคคล (ไม่ใช่กลุ่ม) ที่ได้รับการแต่งตั้งภายใต้กฎหมายอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ฉบับปัจจุบันของสมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งสหรัฐอเมริกา (“กฎ AAA”) (คุณสามารดูกฎ AAA ได้โดยไปที่ www.adr.org/commercial หรือไปที่เว็บไซต์ Google แล้วค้นหาคำว่า "AAA Commercial Arbitration Rules") โดยมีข้อยกเว้นว่าหากกฎ AAA และข้อตกลงอนุญาโตตุลาการฉบับนี้มีความขัดแย้งกัน ให้ยึดตามข้อตกอนุญาโตตุลาการฉบับนี้เป็นหลัก
  3. ตามที่กล่าวไว้ด้านล่าง ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาอยู่ในฐานะผู้รับจ้างอิสระ กล่าวคือ ไม่มีการสร้างความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วน กิจการร่วมค้า การจ้างงาน แฟรนไชส์หรือตัวแทนระหว่างคู่สัญญา อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ในการจ้างงานระหว่างคุณและ Shutterstock การเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆ ที่มีสาเหตุมาจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องหรือข้อพิพาทอที่มีสาเหตุมาจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานและการเลือกการว่าจ้างดังกล่าว การจ้างงานดังกล่าว และ/หรือการเลิกว่าจ้างงานดังกล่าว จะได้รับพิจารณาคำตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการและเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเรียกร้องที่ชอบด้วยกฎหมายหรือตามกฎหมายจารีตประเพณีที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา เงินชดเชยอื่นๆ หรือเงินค้างชำระ รวมถึงการเรียกร้องเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ การก่อกวน หรือการแก้แค้น การเรียกร้องใดๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์การจ้างงานจะได้รับการควบคุมโดยสมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งสหรัฐอเมริกา และยกเว้นข้อตกลงอนุญาโตตุลาการฉบับนี้กล่าวไว้เป็นอย่างอื่น จะอยู่ภายใต้กฎหมายอนุญาโตตุลาการการจ้างงานฉบับปัจจุบันของ AAA (สมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งสหรัฐอเมริกา) (คุณสามารดูกฎการจ้างงานของ AAA ได้โดยไปที่ www.adr.org/employment หรือไปที่เว็บไซต์ Google แล้วค้นหาคำว่า AAA Employment Arbitration Rules") โดยมีข้อยกเว้นว่าหากกฎ AAA ว่าด้วยการจ้างงานและข้อตกลงอนุญาโตตุลาการฉบับนี้มีความขัดแย้งกัน ให้ยึดตามข้อตกอนุญาโตตุลาการฉบับนี้เป็นหลัก
  4. ให้อนุญาโตตุลาการอันมิใช่ศาลหรือหน่วยงานภายในประเทศจากรัฐบาลกลางหรือรัฐใดๆ เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้อง ความเหมาะสม ความไม่สมเหตุสมผล การบังคับใช้ และการสละสิทธิ์ในข้อตกลงอนุญาโตตุลาการฉบับนี้ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องทั้งหมดหรือส่วนอื่นใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่เป็นโมฆะหรือเป็นโมฆียะได้ อย่างไรก็ตาม อำนาจตัดสินข้างต้นมิได้มีผลบังคับใช้กับการสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่ม แต่ให้ศาลที่มีเขตอำนาจอันมิใช่อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้อง ความเหมาะสม ความไม่สมเหตุสมผล การบังคับใช้ และการสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่ม
  5. คำตัดสินที่ออกโดยอนุญาโตตุลาการสามารถเข้าสู่กระบวนการในศาลยุติธรรมที่มีเขตอำนาจดังกล่าว หรือที่มีเขตอำนาจเหนือคู่สัญญาหรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง สถานที่ในการใช้อำนาจอนุญาโตตุลาการจะต้องเป็นรัฐและเขตปกครองของนิวยอร์ก ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้สั่งห้ามไว้ และในกรณีที่คำร้องกล่าวหาและ/หรือเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ในการจ้างงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการภายในหรือใกล้เคียงกับรัฐที่คุณอาศัยอยู่ ระเบียบของ AAA กำหนดให้เลือกอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบ AAA ที่บังคับใช้ห้ามเอาไว้ คู่สัญญาต่างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเองในการอนุญาโตตุลาการ โดยอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับพิพาทใดๆ ที่พระราชบัญญัติของสหรัฐ(อเมริกา) บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าไม่สามารถแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรืออยู่ภายใต้ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการแบบพิพาทล่วงหน้า ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าข้อเรียกร้องต่อไปนี้เป็นข้อยกเว้นของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ และจะเข้าสู่กระบวนการในศาลยุติธรรมของศาลที่มีอำนาจ: (i) การเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดที่เกิดขึ้นจริงหรือความเป็นไปได้ที่จะมีการละเมิด การยักยอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของคู่สัญญา และ (ii) การเรียกร้องใดๆ ที่ร้องขอความคุ้มครองชั่วคราวเร่งด่วนในสถานการณ์อันจำเป็น (เช่น อันตรายเฉพาะหน้าหรือการกระทำความผิดอาญา การแฮ็ค หรือการโจมตีทางอินเทอร์เน็ต) บทบัญญัติด้านอนุญาโตตุลาการนี้จะมีผลแม้ว่า TOS นี้จะยุติแล้วก็ตาม
  6. คุณและ Shutterstock ยอมรับที่จะแก้ปัญหาการเรียกร้องสิทธิ์ผ่านอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันและไม่ใช่ผ่านการฟ้องร้อง
  7. การสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่ม คุณและ SHUTTERSTOCK ตกลงว่าแต่ละฝ่ายสามารถยื่นข้อเรียกร้องต่ออีกฝ่ายในนามของตนเองเพียงลำพัง ไม่ใช่ในฐานะโจทย์หรือสมาชิกของกลุ่มในการดำเนินคดีเป็นกลุ่มหรือเป็นตัวแทน ยกเว้นในกรณีที่คุณและ Shutterstock ตกลงเห็นชอบร่วมกัน อนุญาโตตุลาการหรือตุลาการไม่อาจรวมข้อเรียกร้องของบุคคลมากกว่าหนึ่งคน หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อพิจารณาข้อเรียกร้องในการดำเนินคดีแบบตัวแทนหรือแบบกลุ่มได้ อนุญาโตตุลาการอาจให้ความคุ้มครองชั่วคราวเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายหนึ่งๆ ที่แสวงหาความคุ้มครอง และทำได้เฉพาะในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้ความคุ้มครองตามข้อร้องเรียนของฝ่ายนั้นเท่านั้น คุณและ Shutterstock รับทราบและยอมรับว่าทั้งสองฝ่ายสละสิทธิ์ที่จะเข้ารับการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนสำหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใดๆ ภายใต้ TOS นี้

 17. การนำส่งการติดต่อสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
  1. คุณยินยอมและยอมรับที่จะรับการติดต่อสื่อสาร ข้อตกลง เอกสาร การแจ้งเตือน และการเปิดเผยทั้งหมด (เรียกรวมกันว่า “การติดต่อสื่อสาร”) ที่ Shutterstock มอบให้ซึ่งเชื่อมโยงกับเนื้อหาและบัญชีของคุณ การติดต่อสื่อสารจะรวมไปถึงข้อตกลงและนโยบายที่คุณยอมรับ การปรับปรุงข้อตกลงและนโยบายดังกล่าว ใบแจ้งยอดในบัญชี ใบแจ้งยอดภาษี และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและบัญชีของคุณ Shutterstock จะมอบการติดต่อสื่อสารให้แก่คุณด้วยการโพสต์ลงบนเว็บไซต์ Shutterstock หรืออีเมลไปยังอีเมลหลักในไฟล์บัญชีช่างภาพ Shutterstock ของคุณ
  2. หากต้องการเข้าถึงและรักษาการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณจะต้องมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือมือถือที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เว็บบราวเซอร์เวอร์ชั่นปัจจุบัน (ที่ระบุไว้ในนี้) เช่น โปรแกรมเวอร์ชั่นปัจจุบันที่สามารถอ่านและแสดงไฟล์ PDF ได้อย่างถูกต้อง อีเมลที่ใช้งานได้ (อีเมลของคุณในไฟล์บัญชีช่างภาพ Shutterstock ของคุณ) และพื้นที่จัดเก็บที่เพียงพอสำหรับบันทึกการติดต่อสื่อสารก่อนหน้าหรือเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้สำหรับพิมพ์เนื้อหาดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารข้อมูลใดเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ซอฟท์แวร์ที่จำเป็นต่อการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ “เวอร์ชั่นปัจจุบัน” หมายถึงเวอร์ชั่นซอฟท์แวร์ที่ผู้ผลิตรองรับในปัจจุบัน เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนซอฟท์แวร์เวอร์ชั่นปัจจุบันหากเราเห็นว่า ซอฟท์แวร์มีข้อบกพร่องจากช่องโหว่ด้านความปลอดภัยหรือช่องโหว่อื่นที่ทำให้ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานกับสินค้าและบริการของ Shutterstock
  3. หากคุณยอมรับ จะถือว่าคุณยืนยันว่าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือที่จำเป็น และสามารถรับ เปิด พิมพ์ หรือดาวน์โหลดสำเนาการติดต่อสื่อสารใดๆ ไว้เป็นหลักฐานได้ คุณสามารถพิมพ์หรือบันทึกสำเนาการติดต่อสื่อสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานเนื่องจากอาจไม่สามารถเข้าถึงทางออนไลน์ได้ในอนาคต
  4. คุณสามารถถอนความยินยอมที่จะรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยส่งหาเราที่ "Shutterstock, Inc. ส่งถึง: นโยบายการนำส่งการติดต่อสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์, 350 Fifth Ave, 21st Floor, New York, NY 10118", โดยติดต่อฝ่ายสนับสนุน Shutterstock การถอนความยินยอมจะมีผลหลังจากที่เรามีโอกาสดำเนินการอย่างเหมาะสม หลังจากที่คุณยอมรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถถอนความยินยอมรับแบบฟอร์มภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยติดต่อเราตามที่อยู่ที่ระบุด้านบน คุณจะยังได้รับการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป แต่เราจะส่งแบบฟอร์มภาษี ฟอร์ม 1099 หรือ 1042 ให้คุณทางอีเมล
  5. หากหลังจากที่คุณยอมรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วต้องการสำเนากระดาษของการติดต่อสื่อสารก่อนหน้าที่เราส่งให้ คุณสามารถขอสำเนาได้ภายใน 180 วัน หลังจากวันที่เราติดต่อสื่อสารกันโดยติดต่อเราตามที่อยู่ที่ระบุด้านบน เราจะส่งสำเนากระดาษให้แก่คุณทางไปรษณีย์สหรัฐฯ คุณจะต้องมีที่อยู่ปัจจุบันในไฟล์ในบัญชีช่างภาพของคุณเพื่อให้เราสามารถส่งสำเนาเอกสารได้ หากคุณขอสำเนาเอกสาร จะถือว่าคุณเข้าใจและยอมรับว่า Shutterstock อาจเรียกเก็บเงินสำหรับค่าธรรมเนียมการขอเอกสารสำหรับการติดต่อสื่อสารแต่ละครั้ง เราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอเอกสารหากคุณขอแบบฟอร์ม 1099 หรือ 1042 ในรูปแบบกระดาษ
  6. การอัพเดตอีเมลหลักของคุณให้เป็นปัจจุบันคือความรับผิดชอบของคุณเพื่อที่ Shutterstock จะสามารถติดต่อสื่อสารกับคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ คุณเข้าใจและยอมรับว่า Shutterstock ส่งการติดต่อสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่คุณ แต่คุณไม่ได้รับเนื่องจากอีเมลหลักในไฟล์ของคุณไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ถูกบล็อกโดยผู้ให้บริการ หรือคุณไม่สามารถรับการติดต่อสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ จะถือว่า Shutterstock ได้ส่งการติดต่อสื่อสารแก่คุณแล้ว คุณสามารถอัพเดตอีเมลหลักหรือที่อยู่ได้ทุกเมื่อโดยการอัพเดตข้อมูลบนไฟล์ใน "การตั้งค่าบัญชีช่างภาพ"

 18. เบ็ดเตล็ด
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาที่เป็นอิสระต่อกัน ในที่นี้ไม่มีการสร้างความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วน กิจการร่วมค้า การจ้างงาน แฟรนไชส์หรือตัวแทนระหว่างคู่สัญญา
  2. TOS เป็นความเข้าใจโดยสมบูรณ์ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับประเด็นในสัญญาฉบับนี้ และจะเข้าใช้แทนที่สัญญาใดๆ ก็ตามที่ทำไว้ก่อนหน้าที่เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้วย
  3. ความสมบูรณ์ตามกฎหมาย การตีความ และการบังคับใช้ของ TOS ประเด็นที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ TOS หรือการจัดทำ การปฏิบัติตาม หรือการฝ่าฝืน TOS และประเด็นที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายภายในแห่งรัฐนิวยอร์ก (โดยไม่อ้างถึงหลักในการเลือกกฎหมาย) กระบวนการทางกฎหมายใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ตามกฎหมาย การตีความ และการบังคับใช้ของ TOS ประเด็นที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ TOS หรือการจัดทำ การปฏิบัติตาม หรือการฝ่าฝืน TOS และประเด็นที่เกี่ยวข้องจะต้องยื่นต่อศาลแห่งรัฐนิวยอร์กในเคาน์ตี้นิวยอร์กหรือแห่งสหรัฐอเมริกาสำหรับเขตนิวยอร์กใต้ ทุกฝ่ายยินยอมให้ศาลมีอำนาจตัดสินแม้ศาลจะอยู่นอกเขตอำนาจ โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องหรือความสะดวกของสถานที่นั้นๆ
  4. หากหน่วยงานควบคุมกฎหมายหรือกฎระเบียบของเขตอำนาจศาล หรืออนุญาโตตุลาการพบว่าเงื่อนไขประการใดของเงื่อนไขการใช้บริการ (TOS) เหล่านี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นจะจำกัดเฉพาะในส่วนที่มีปัญหานั้นเท่านั้น และจะไม่กระทบกับข้อกำหนดนั้น ๆ ในส่วนอื่นหรือ TOS ในส่วนอื่นเพื่อให้ TOS นั้นยังบังคับใช้ได้และมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ต่อไป TOS จะมีผลผูกพันต่อและจะเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญาแต่ละฝ่าย ตลอดจนผู้แทนและผู้สืบตำแหน่งตามกฎหมาย ในส่วนของสิทธิ์ประโยชน์ ตลอดจนผู้รับโอนที่ได้รับอนุญาต
  5. Shutterstock จะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหาย รวมถึงความเสียหายที่แท้จริง ทางอ้อม พิเศษ หรือที่เกิดขึ้นจากการส่งหรือการใช้เนื้อหาของคุณ ไม่ว่าโดย Shutterstock เองหรือผู้ได้รับสิทธิ์ช่วงดังกล่าว หรือการยกเลิกบัญชีช่างภาพของคุณก็ตาม คุณให้ความยินยอมกับเราอย่างชัดเจนในการนำเนื้อหาของคุณไปใช้ในอนาคต รวมถึงสละสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าชดเชยที่เจาะจงใดๆ อันงอกเงยมาจากการใช้เนื้อหาแบบเดี่ยวหรือแบบนำไปรวบยอด
  6. โปรดทราบว่า Shutterstock ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเงื่อนต่างๆ เหล่านี้ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว โดยการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะไม่มีผลต่อกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือการเรียกร้องตามกฎหมายที่ได้อ้างสิทธิ์ไว้ก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว Shutterstock จะแจ้งเตือนคุณหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการประกาศในเพจนี้ หน้าล็อกอินของคุณ และ/หรือโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อมอบโอกาสให้คุณได้ตรวจสอบการปรับแก้ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ การปรับแก้ TOS จะไม่มีผลย้อนหลัง หากดำเนินการใช้งานเนื้อหาบน Shutterstock จะถือว่าคุณตกลงผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมด ถ้าคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าว โปรดลบเนื้อหาทั้งหมดของคุณ ในส่วนที่คุณไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลง ออกจาก Shutterstock ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
  7. ในกรณีที่คุณละเมิดข้อกำหนดใดก็ตามในข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงอื่นๆ ที่ทำไว้กับ Shutterstock, Shutterstock มีสิทธิ์ยกเลิกบัญชีของคุณได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมีสิทธิ์อื่นเพิ่มเติมตามกฎหมายและ/หรือความชอบธรรม
  8. เป็นที่เข้าใจและยอมรับโดยชัดแจ้งว่า TOS นี้เป็นข้อตกลงที่ทำขึ้นเฉพาะสำหรับประโยชน์ร่วมกันของฝ่ายต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้เท่านั้น และ TOS นี้ไม่มีเจตนาให้ประโยชน์ สิทธิ์ หน้าที่ หรือข้อผูกพันใดๆ ก็ตามแก่บุคคลที่สาม